Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per pijler

Nr. Pijler Begroting Begroting na wijziging Rekening Verschil
2020 2020 2020 ('- = nadelig
begr. versus rek.)
1 Bestuur en participatie lasten 3.742.466 5.020.219 4.721.761 298.458
baten 323.552 305.954 334.844 28.890
saldo -3.418.914 -4.714.265 -4.386.917 327.348
2 Zorg lasten 25.456.339 35.101.077 31.703.653 3.397.424
baten 5.758.559 11.364.803 8.556.168 -2.808.635
saldo -19.697.780 -23.736.274 -23.147.485 588.789
3 Economie, werk en recreatie lasten 1.130.417 4.496.037 1.242.071 3.253.966
baten 2.021.547 1.806.916 1.706.436 -100.480
saldo 891.130 -2.689.121 464.365 3.153.486
4 Voorzieningen leefbaarheid en wonen lasten 18.031.414 21.010.374 17.585.025 3.425.349
baten 8.958.646 9.201.933 7.746.926 -1.455.007
saldo -9.072.768 -11.808.441 -9.838.099 1.970.342
5 Middelen en ondersteuning lasten 10.274.448 12.071.466 12.405.757 -334.291
baten 41.471.750 46.021.381 46.262.268 240.887
saldo 31.197.302 33.949.915 33.856.511 -93.404
Totaal lasten pijlers 1 t/m 5 lasten 58.635.084 77.699.173 67.658.267 10.040.906
Totaal baten pijlers 1 t/m 5 baten 58.534.054 68.700.987 64.606.642 -4.094.345
Gerealiseerd saldo van baten en lasten saldo -101.030 -8.998.186 -3.051.625 5.946.561
Toevoeging aan reserves:
1 Bestuur en participatie 0 0 204.000 -204.000
2 Zorg 0 18.783 2.290.140 -2.271.357
3 Economie, werk en recreatie 0 2.018.000 2.231.046 -213.046
4 Voorzienigen leefbaarheid en wonen 0 5.733.000 6.552.827 -819.827
5 Middelen en ondersteuning 0 1.888.067 2.814.177 -926.110
Totaal toevoegingen aan de reserves lasten 0 9.657.850 14.092.190 -4.434.340
Beschikking over reserves:
1 Bestuur en participatie 18.431 589.386 427.131 162.255
2 Zorg 34.338 1.034.207 2.730.243 -1.696.036
3 Economie, werk en recreatie 0 4.869.410 2.228.916 2.640.494
4 Voorzienigen leefbaarheid en wonen 37.734 6.964.283 6.865.437 98.846
5 Middelen en ondersteuning 10.527 5.198.750 5.740.524 -541.774
Totaal beschikkingen over reserves baten 101.030 18.656.036 17.992.251 663.785
Saldo reserve mutaties 101.030 8.998.186 3.900.062 5.098.124
Totalen lasten 58.635.084 87.357.023 81.750.456 5.606.567
baten 58.635.084 87.357.023 82.598.893 -4.758.130
Gerealiseerde resultaat 0 0 -848.437 848.437

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving                                                                                                                                                                                            Rekening 2020

Lokale heffingen:
- Onroerende zaakbelastingen                                                                                                                   4.500
- Toeristenbelasting                                                                                                                                           1.296
- Forensenbelasting                                                                                                                                               161
                                                                                                                                                                                                                                             5.957

Algemene uitkering gemeentefonds, incl. sociaal domein                                                                                                            39.088

Dividenden                                                                                                                                                                                                                      228

Saldo financieringsfunctie (betaalde en ontvangen rente, exclusief rente eigen vermogen)
- ontvangen rente                                                                                                                                                        5
- betaalde rente                                                                                                                                                           -1
                                                                                                                                                                                                                                                     4
Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds
- Ontvangen Compensabele BTW 2019                                                                                            4.167
- Opgenomen op de balans Compensabele BTW 2019                                                            4.234
                                                                                                                                                                                                                                                 -67
Overige algemene dekkingsmiddelen (o.a. berekende
rente eigen vermogen)                                                                                                                                                                                                  0

Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                                                                                                                        45.210

Onvoorzien                                                                                                                                                                                                                         0

Totaal                                                                                                                                                                                                                          45.210

Overhead en vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Toelichting Onvoorzien

Beschikbaar bij begroting                                                                                                          € 72.675
Bezuiniging structureel                                                                                                              € 50.000 -/-
Blijft beschikbaar                                                                                                                                                                                              € 22.675
Nieuwbouw De Boerhoorn, aanvullend krediet van € 200.000 betekent
structurele verlaging van onvoorzien door structurele kapitaallasten                                                                               € 6.000
Najaarsrapportage 2020, voordeel op Onvoorzien naar VAR                                                                                               € 17.000 -/-
Eindsaldo per 31 december 2020                                                                                                                                                                  € 325

Toelichting op baten en lasten per pijler

Pijler 1

1 Bestuur en participatie
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2020 2020
Lasten 4.727 3.742 5.020 4.722 298
Baten 393 324 306 335 29
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -4.334 -3.419 -4.714 -4.387 327
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) - - - 204 -204
Baten ( = onttrekking) 18 18 589 427 -162
Resultaat mutaties reserves 18 18 589 223 -366
Gerealiseerd resultaat -4.316 -3.400 -4.125 -4.164 -39
Verschillenanalyse
Het resultaat van pijler Bestuur en participatie bedraagt na bestemming € 39.000 nadelig. Onderstaand de belangrijkste verschillen:
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten Incidenteel Voordeel 273
Pensioenen (voormalige) wethouders Incidenteel Nadeel -116
Salarissen, doorberekening naar taakvelden Incidenteel Nadeel -90
Onderhoud programmatuur Burgerzaken Incidenteel Nadeel -54
Overige verschillen Incidenteel Nadeel -52
Totaal afgerond -39
Toelichting:
Incidentele budgetten, voordeel € 273.000
Door de raad zijn in 2020 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021, in totaal € 273.000
Het betreft:
·         Regiodeal, 2e tranche € 205.000
·         Ontvangen bedrag in de Algemene uitkering voor de extra Coronamaatregelen voor de verkiezingen in maart 2021 € 68.000
Pensioenen wethouders, nadeel € 116.000
Jaarlijks wordt berekend hoe hoog de pensioenvoorziening voormalige wethouders dient te zijn. Mede omdat de rente verder is gedaald, dient de aanwezige voorziening verder aangevuld te worden. Er is ten laste van de exploitatie een aanvullende dotatie nodig van € 116.000.
Salarissen, doorberekening naar de taakvelden pijler Bestuur en participatie, nadeel € 90.000
Door een hogere toerekening van salarissen naar de diverse taakvelden binnen deze pijler, ontstaat er een nadeel van € 90.000.
Het nadeel betreft m.n. Openbare orde en veiligheid (€ 82.000 nadelig).
Zie voor een verdere toelichting pijler 5.
Programmatuur burgerzaken, nadeel € 54.000
Door een te lage raming voor de uitgaven voor programmatuur bij burgerzaken, ontstaat er een nadeel van € 54.000.
Overige verschillen, nadeel € 52.000
Onder de overige verschillen kunnen genoemd worden: hogere advertentiekosten (nadeel € 22.000), overschrijding budget handhaving Ruige Veld (nadeel € 23.000)
en overige posten die niet verder worden toegelicht (nadeel € 7.000).
Overzicht mutaties in de reserves
1 Bestuur en participatie
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2019 204.000
Toevoeging resultaat 2019 conform raadsbesluit 204.000
Gebiedsfonds (uit de VAR) 312.000 0 -312.000
Regiodeal 1e tranche 204.000 204.000 0
Controle brandveiligheid gebouwen en asbestdaken 34.955 0 -34.955
Dualisering griffier en rekenkamer (2017 en 2018) 20.000 700 -19.300
Ter dekking kapitaallasten brandweerhuisvesting 18.431 18.431 0
0 204.000 589.386 427.131 -366.255
De mutaties in de reserves Dekking kapitaallasten brandweerhuisvesting hebben een structureel karakter, de mutaties van de overige reserves zijn incidenteel.

Pijler 2

2 Zorg
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2020 2020
Lasten 29.355 25.456 35.101 31.704 3.397
Baten 5.935 5.759 11.365 8.556 -2.809
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -23.420 -19.698 -23.736 -23.147 589
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 2.112 0 19 2.290 -2.271
Baten ( = onttrekking) 2.323 34 1.034 2.730 1.696
Resultaat mutaties reserves 210 34 1.015 440 -575
Gerealiseerd resultaat -23.209 -19.663 -22.721 -22.707 13
Verschillenanalyse
De pijler Zorg laat bij de rekening ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat na bestemming zien van € 13.000. Onderstaand de belangrijkste verschillen:
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten Incidenteel Voordeel 210
Overheveling structureel budget vrijwilligers Incidenteel Voordeel 5
Salarissen, doorberekening naar taakvelden Incidenteel Voordeel 90
Participatiewet, incl. BBZ Incidenteel Voordeel 135
Minimabeleid inclusief Klijnsmagelden Incidenteel Voordeel 79
Schuldhulpverlening Incidenteel Voordeel 33
WMO-oud Incidenteel Nadeel -268
WMO Nieuw Incidenteel Nadeel -298
Jeugdwet Incidenteel Nadeel -218
Gezondheidsbevordering Incidenteel Voordeel 51
Overige verschillen Incidenteel Voordeel 194
Totaal afgerond 13
Toelichting:
Incidentele budgetten, voordeel € 210.000
Door de raad zijn in 2020 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021, in totaal € 210.000.
Het betreft:
·         Voorliggend veld, preventieve aanpak € 175.000
·         Versterking armoede- en schuldenbeleid € 10.000
·         DU Gezond in stad, ontvangen in de Algemene uitkering € 7.000
·         DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid, ontvangen in de Algemene uitkering € 18.000
Overheveling structureel budget vrijwilligers € 5.000
De resterende middelen van 2020 willen we in 2021 inzetten voor extra activiteiten in het kader van het “Jaar van de vrijwillige inzet”; invulling is nog niet rond, maar is wel extra aandacht en dus extra middelen benodigd. Uitvoering zal grotendeels bij Impuls Welzijn liggen. Betreft een bedrag van € 5.000.
Salarissen, doorverdeling naar de diverse taakvelden binnen pijler Zorg, voordeel € 90.000
Door een lagere toerekening van salarissen naar de diverse taakvelden binnen deze pijler, ontstaat er een voordeel van € 90.000.
Het nadeel betreft m.n. Maatwerkdienstverlening 18- (€ 82.000 voordelig), Maatwerkvoorzieningen (€ 46.000 voordelig), Wijkteams (€ 40.000 voordelig) en Inkomensregelingen
Algemeen (€ 42.000 voordelig). Daar staan nadelen tegenover bij o.a. Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 84.000 nadelig) en Samenkracht en burgerparticipatie algemeen
(€ 70.000 nadelig). Zie voor een verdere toelichting pijler 5.
Sociaal domein
Bij pijler 2 Zorg, worden de uitgaven en inkomsten verantwoord van het Sociaal domein. Onderstaand zijn de grootste verschillen tussen de begroting en de rekening verklaard.
Uitgangspunt is geweest om de diverse saldi bij het Sociaal domein, te verrekenen via de reserve Sociaal domein. Omdat de reserve van deze reserve ontoereikend was om de
ontstane verschillen te verrekenen, wordt het saldo van het Sociaal domein ten laste van de Vrije Algemene Reserve gebracht.
Tekort in de reserve Sociaal domein van € 79.000.
Door de begrote onttrekkingen in 2020 ten laste van de bestemmingsreserve, staat de reserve Sociaal domein per eind 2020 negatief. Omdat een reserve volgens het BBV niet
negatief mag staan, zal de raad worden voorgesteld om een bedrag van € 79.000 ten laste van het rekeningresultaat 2020 een bedrag toe te voegen aan deze reserve. Hierdoor
komt de reserve per 31 december op “0” uit.
Participatiewet, voordeel € 135.000
De participatiewet en de periodieke uitkering zelfstandigen (BBZ) moeten gezamenlijk gezien worden. In de gebundelde uitkering van 2020 die we van het Ministerie hebben ontvangen (5,3 miljoen euro) is onder andere de uitkering voor de BBZ opgenomen. In de begroting is de uitkering apart begroot.
Minimabeleid, inclusief Klijnsma-gelden, voordeel € 79.000
Het voordeel van het minimabeleid bestaat uit meerdere posten, voordeel collectieve ziektekosten en bijzondere bijstand (beide uitgevoerd door de WPDA) samen voordeel van
€ 20.000. Daarnaast voordeel op meedoenpremies internetvergoeding van € 17.000, Klijnsma gelden voordeel € 18.000, langdurigheidstoeslag voordeel € 12.000.
Schuldhulpverlening, voordeel € 33.000
Door de coronacrisis hebben minder mensen gebruik gemaakt van de schuldhulpverlening Dit is een beeld dat voor heel het noorden geldt. Er wordt wel verwacht dat het weer enorm toe gaat nemen
WMO oud, nadeel € 268.000
Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door de rolstoelvoorzieningen (€ 195.000 nadelig) en vervoersvoorziening (€ 77.000 nadelig).
In 2020 hebben we ook te maken gehad met een faillissement van het Hulpmiddelen Centrum (HMC). Uiteindelijk heeft er een overname plaatsgevonden door Kersten.
Na een analyse van Kersten is gebleken dat er meer hulpmiddelen zijn verstrekt dan geregistreerd stonden. In 2020 heeft er een administratieve inhaalslag plaatsgevonden.
Deze herstelactie heeft ook een deel van de toename in aantal inwoners, aantal indicaties en de toename van de kosten WMO veroorzaakt.
WMO, nieuw, nadeel € 298.000
Meer mensen hebben gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp binnen de WMO. Het tarief is nu voor iedereen gelijk, het valt namelijk onder het vaste eigen bijdrage CAK van € 19 per maand.
Daarnaast hebben we ook te maken met een toenemende vergrijzing, de ontwikkeling dat mensen langer thuis wonen en hebben de WLZ instelingen door Corona op slot gezeten.
Jeugdwet, nadeel € 218.000
Het is niet gelukt om het tekort op de jeugdzorg met € 500.000 terug te brengen ten opzicht van 2019. Het is gebleven bij ca. € 300.000 waardoor er een tekort op de jeugdzorg is ontstaan van ruim € 200.000.
Wel zien we het aantal clienten jeugdzorg afnemen en het aantal indicaties dalen, minder positief is de toename van het aantal verwijzingen door de kinderrechter. Dit zorgt o.a voor het jeugdzorgtekort.
Gezondheidsbevordering, voordeel € 51.000
Het beschikbare budget voor de Gezondheidsbevordering ad € 51.000 is in 2020 niet besteed. Het budget is bestemd voor additionele taken op het gebied van gezondheidsbevordering o.a. door de GGD.
Deze hebben in 2020 niet of nauwelijks plaatsgevonden.
Overige verschillen, voordeel € 194.000
Onder de overige verschillen kunnen genoemd worden, Leerlingenvervoer (voordeel € 23.000), Centrale opvang vroegtijdige schoolverlaters (voordeel € 12.000) Peuterspeelzalen (voordeel € 28.000), Bedrijfsvoeringskosten WPDA (€ 37.000 nadeel), Gezondheidszorg algemeen additionele zaken (€ 32.000 voordeel), Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen (voordeel € 30.000), Jeugdgezondheidszorg 0-4 uniform deel (€ 16.000 voordeel) en overige kleine verschillen die niet nader worden toegelicht (voordeel € 90.000).
Overzicht mutaties in de reserves
Zorg
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2019 2.169.877 101.480
Toevoeging resultaat 2019 conform raadsbesluit 101.480
Onttrekking resultaat 2019 conform raadsbesluit 2.169.877
Voorschoolse voorzieningen peuters 162.353 135.000 -27.353
Laaggeletterdheid (2018 en 2019) 32.500 22.500 -10.000
Reserveren MFC De Spil, onderwijsfunctie 18.783 18.783 0
Budget asielstroom (2017) 138.543 18.682 -119.861
Budget BBL (2017) 28.508 28.508 0
Schuldhulpverlening 5.854 5.854 0
Versterking armoede- en schuldenbeleid 19.329 0 -19.329
Interreg project In for Care 21.346 21.346 0
Uitvoering JOGG in Aa en Hunze 21.437 1.107 -20.330
Uitvoeringskosten Sociaal domein structurele taken 71.450 0 -71.450
Beschut werken (nieuw) vanuit re-integratie 47.141 33.443 -13.698
Samen maak je de route leerbudget 7.388 7.388 0
Experimenteren in het Sociaal domein 14.712 14.712 0
Sociaal domein Participatiewet 50.000 50.000 0
Doorontwikkeling sturing en regie 250.000 85.699 -164.301
Preventie, versterking voorliggend veld 129.308 0 -129.308
Dekking kapitaallasten MFC Gieterveen 3.711 3.711 0
Dekking kapitaallasten verbouw Dr. Nassaucollege 30.371 30.681 310
Dekking kapitaallasten hekwerk OBS Gieten 256 255 -1
18.783 2.290.140 1.034.207 2.730.244 -575.320
De reserves ter dekking van de kapitaallasten zijn structureel; de overige reserves zijn incidenteel.

Pijler 3

3 Economie, werk en recreatie
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2020 2020
Lasten 1.326 1.130 4.496 1.242 3.254
Baten 3.242 2.022 1.807 1.706 -100
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 1.916 891 -2.689 464 3.153
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 2.447 0 2.018 2.231 -213
Baten ( = onttrekking) 881 0 4.869 2.229 -2.640
Resultaat mutaties reserves -1.566 0 2.851 -2 -2.854
Gerealiseerd resultaat 350 891 162 462 300
Verschillenanalyse
De pijler Economie, werk en recreatie laat bij de rekening ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat na bestemming zien van € 300.000. Onderstaand de belangrijkste verschillen
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten Incidenteel Voordeel 54
Vrijval voorziening complex Bloemakkers Incidenteel Voordeel 100
Toeristenbelasting Incidenteel Voordeel 165
Salarissen, doorberekening naar taakvelden Incidenteel Nadeel -65
Overige verschillen Incidenteel Voordeel 46
Totaal afgerond 300
Toelichting:
Incidentele budgetten, voordeel € 54.000
Door de raad zijn in 2020 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021, in totaal € 54.000
Het betreft:
·         Vitalisering vakantieparken € 62.000
·         Versterking toerisme en recreatie € 3.000
·         Regiodeal, Digitalisering vrije tijdseconomie, bij de Najaarsrapportage 2020 is een bedrag van € 95.000 doorgeschoven naar 2021. In 2020 zijn er nog uitgaven geweest
van € 11.000. Dit bedrag wordt verrekend met het doorgeschoven bedrag.
Vrijval voorziening complex Bloemakkers, voordeel € 100.000
Voor het complex Bloemakkers is tijdens de economische malaise een voorziening gevormd. Door de grondverkopen kan een bedrag van € 100.000 vrijvallen van de gevormde voorziening. Het bedrag wordt via het rekeningresultaat toegevoegd aan de Algemene reserve van het grondbedrijf.
Toeristenbelasting, voordeel € 165.000
Door het coronavirus en de gevolgen daarvan voor het aantal overnachtingen, is de raming voor de Toeristenbelasting bij de Najaarsrapportage verlaagd van € 1.497.000 naar
€ 1.132.000. De gemeente heeft dit via de Algemene uitkering gecompenseerd gekregen via de Coronasteun. Bij de rekening blijkt dat door de vele overnachtingen in eigen land, de
gevolgen voor de opbrengst van de Toeristenbelastingen positiever waren dan verwacht, waardoor er bij de rekening een voordeel ontstaat van € 165.000.
Salarissen, doorberekening naar de taakvelden pijler Economie, werk en recreatie, nadeel € 65.000
Door een hogere toerekening van salarissen naar de diverse taakvelden binnen deze pijler, ontstaat er een nadeel van € 65.000.
Het nadeel betreft m.n. Economische ontwikkelingen (€ 61.000 nadelig). Zie voor een verdere toelichting pijler 5.
Overige verschillen, voordeel € 46.000
Bij de overige verschillen kunnen worden genoemd: minder uitgaven budget Grote projecten (voordeel € 23.000), hogere baten Forensenbelasting (voordeel € 23.000), lagere baten marktgelden (nadeel € 18.000), exploitatiebudget TRO (voordeel € 10.000), onderhoud bruggen vaarverbinding Grevelingskanaal (voordeel € 14.000), onderhoud bermsloten (nadeel € 23000) en overige kleine verschillen die niet nader worden toegelicht (voordeel € 17.000).
Overzicht mutaties in de reserves
3 Economie, werk en recreatie
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2019 50.562 162.842
Toevoeging resultaat 2019 conform raadsbesluit 162.842
Onttrekking resultaat 2019 conform raadsbesluit 50.562
Winkelcentrum Gieten 469.707 1.216 -468.491
Vitalisering vakantieparken 47.842 0 -47.842
Actualisatie economische koersnota 15.000 11.118 -3.883
Recreatie en toerisme algemeen 24.933 3.191 -21.742
Versterking toerisme en recreatie (2019) 49.439 0 -49.439
Aanleg glasvezel (2019) 2.000.000 0 -2.000.000
Motie verdwenen speeltoestellen 20.941 20.941 0
Opbrengst verkoop aandselen Essent naar VAR 1.923.000 1.922.643 357
Opbrengst verkoop aandelen Essent naar VAR 1.923.000 1.922.643 -357
Biodiversiteit 25.000 0 -25.000
Regiodeal digitalisering vrijetijdseconomie naar 2021 95.000 95.000 0
Project Bloemrijke akkers 13.412 7.500 -5.912
Budget vitaal platteland 67.741 33.700 -34.041
Dekking uitvoeringsprogramma Gasselterveld 207.526 10.336 -197.191
Aanstellen projectsecretaris Hunzeproject 4.869 4.869 0
2.018.000 2.231.047 4.869.410 2.228.916 -2.853.540
De reserves ter dekking van de kapitaallasten zijn structureel; de overige reserves zijn incidenteel.

Pijler 4

4 Voorzieningen leefbaarheid en wonen
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2020 2020
Lasten 17.747 18.031 21.010 17.585 3.425
Baten 7.697 8.959 9.202 7.747 -1.455
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -10.051 -9.073 -11.808 -9.838 1.970
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 1.627 0 5.733 6.553 -820
Baten ( = onttrekking) 1.992 38 6.964 6.865 -99
Resultaat mutaties reserves 365 38 1.231 313 -919
Gerealiseerd resultaat -9.686 -9.035 -10.577 -9.525 1.052
Verschillenanalyse
Het resultaat van pijler Voorzieningen, Leefbaarheid en Wonen bedraagt na bestemming € 1.052.000 voordelig.
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten Incidenteel Voordeel 471
Structureel budget Monumentenzorg Incidenteel Voordeel 12
Exploitatievoordeel sociale huur woningen Incidenteel Voordeel 16
Winstneming complex Nooitgedacht Incidenteel Voordeel 55
Verrekening ADHB met reserve Incidenteel Voordeel 1
Salarissen, doorberekening naar taakvelden Incidenteel Voordeel 440
Afschrijving Wegen buiten de kom Incidenteel Voordeel 53
Mechanische onkruidbestrijding Incidenteel Nadeel -104
SPUK-uitkering sportaccommodaties Incidenteel Voordeel 69
Zwembaden Incidenteel Nadeel -82
Materiaal gemeentelijke gymlokalen Incidenteel Nadeel -62
Huuropbrengsten sportaccommodaties Incidenteel Nadeel -40
Doorberekening BOR taakveld Groen Incidenteel Voordeel 150
Ontmoetingscentrum De Boerhoorn Incidenteel Nadeel -145
Reservering Groot onderhoud schoolgebouwen Incidenteel Voordeel 24
Afval Incidenteel Nadeel -35
Bouwleges Incidenteel Voordeel 70
Overige verschillen Incidenteel Voordeel 159
Totaal afgerond 1052
Toelichting:
Incidentele budgetten, voordeel € 471.000
Door de raad zijn in 2020 incidentele budgetten beschikbaar gesteld.
Van de niet benutte middelen wordt aan de raad voorgesteld deze via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021
Het betreft:
·         Monumentenzorg € 25.000
·         Noodsteun pakket t.b.v. culturele sector; eigen bijdrage gemeente € 53.000
·         Toren Anloo € 23.000
·         DU Kerkenvisie € 25.000
·         Knelpunten in de openbare ruimte € 49.000
·         Aanbrengen graskeien € 89.000
·         Komgrenzen inrichten conform duurzaam veilig € 40.000
·         Afwaardering Spijkerboorsdijk / Molendijk € 50.000
·         Verkeer- en vervoersmaatregelen € 29.000
·         Bomenonderhoud € 56.000
·         Opstellen woonvisie € 38.000
·         Nieuwe Omgevingswet € 63.000
·         Ondersteuning dorpshuizen Corona € 17.000
·         Duurzaamheid € 86.000 -/-; bij de Najaarsrapportage 2020 is een bedrag van € 250.000 doorgeschoven naar 2021. In 2021 zijn er nog € 86.000 aan uitgaven geweest voor duurzaamheid. Dit bedrag wordt verrekend met het doorgeschoven bedrag.
Overheveling structureel budget Monumentenzorg € 12.000
In 2020 zijn ten aanzien van cultuurhistorie de volgende zaken in gang gezet maar hebben als gevolg van diverse omstandigheden gerelateerd aan Corona vertraging opgelopen.
Het gaat dan om het plaatsen van een informatiepaneel aan de Oude Groningerweg, adviesaanvragen over jonge heideontginningen en ruilverkavelingen en archeologisch
booronderzoek naar een vermeend hunebed. De kosten hiervan bedragen tezamen € 12.000. Verzoek is om dit bedrag over te hevelen van 2020 naar 2021
Exploitatievoordeel 6 sociale huurwoningen Nooitgedacht, voordeel € 16.000
Het exploitatievoordeel behaalt in 2020, wordt conform besluitvorming toegevoegd aan de Algemene reserve grondexploitatie.
Tussentijdse winstneming complex Nooitgedacht, voordeel € 55.000
De tussentijdse winstneming op basis van de POC-methode (Percentage of Completion) wordt toegepast bij het complex Nooitgedacht. Dit levert voor 2020 een winst op van
€ 55.000. Dit bedrag wordt via het rekeningresultaat toegevoegd aan de Algemene reserve grondexploitatie.
Uitgaven 2020 voor Actualisering Digitalisering Herbestemming Bestemmingsplannen, nadeel € 1.000
De uitgaven in 2020 worden conform eerdere besluitvorming, verrekend met de nog aanwezige bestemmingsreserve ADHB.
Salarissen, doorverdeling naar de diverse taakvelden binnen pijler Voorzieningen, leefbaarheid en wonen, voordeel € 440.000
Door een lagere toerekening van salarissen naar de diverse taakvelden binnen deze pijler, ontstaat er een voordeel van € 440.000.
Bij dit voordeel zijn de voordelen op de doorberekening van de salarissen naar de taakvelden Riolering en Afval niet meegenomen, aangezien deze opgenomen worden in de
bepaling van de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing.
Het voordeel betreft m.n. Verkeer en vervoer algemeen (€ 181.000 voordelig), Sportaccommodaties algemeen (€ 92.000 voordelig), Milieubeheer (€ 73.000 voordelig),
Begraafplaatsen ( 61.000 voordelig) en Wonen en bouwen algemeen (€ 172.000 voordelig). Daar staan nadelen tegenover bij o.a. Openbaar groen en recreatie algemeen
(€ 63.000 nadelig) en Ruimtelijke Ordening (€ 66.000 nadelig). Zie voor een verdere toelichting pijler 5.
Afschrijving Wegen buiten de bebouwde kom, voordeel € 53.000
Door de raad zijn kredieten beschikbaar gesteld voor o.a. fietspaden. Door latere uitvoering ontstaat een voordeel van € 53.000 bij de kapitaallasten.
Mechanische onkruidbestrijding wegen binnen de bebouwde kom, nadeel € 104.000
De gemeente Aa en Hunze gebruikt sinds een aantal jaren geen chemische middelen bij onkruidbestrijding op verhardingen. De alternatieve bestrijdingswijze is echter duurder.
In 2019 is daarom een aanvullend incidenteel budget beschikbaar gesteld. Vanaf 2021 staat structureel meer budget in de begroting om de alternatieve bestrijdingswijze te kunnen bekostigen.
In 2020 is een incidenteel aanvullend budget achterwege gebleven waardoor de alternatieve bestrijdingswijze en bestekvoorbereiding deze overschrijding hebben veroorzaakt
SPUK-uitkering, voordeel € 69.000
Als bijdrage in de sportaccommodaties is van het rijk de SPUK-uitkering voor het jaar 2019 ontvangen. Het voordeel ontstaat omdat de gemeente in 2019 meer uitgaven had en deze heeft gedeclareerd. Indien binnen de totale pot voor de gemeenten geld overblijft wordt dit verhoudingsgewijs verdeeld.
Zwembaden, nadeel € 82.000
Bij de 2 gemeentelijk zwembaden ontstaat een nadeel van in totaal € 82.000, met name door de inhuur van extra personeel en extra onderhoud.
Gemeentelijke gymlokalen, nadeel € 62.000
Voor afgekeurd materiaal en materiaal dat kapot is gegaan, dient vervanging van gymmaterialen plaats te vinden. De gemeente is hier verantwoordelijk voor in het kader van de veiligheid. Er ontstaat een nadeel van € 62.000.
Huuropbrengsten en gebruikersvergoedingen sportaccommodaties, nadeel € 40.000
Bij de Najaarsrapportage is er een bijstelling geweest voor de huren en de gebruikersvergoedingen voor de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit omdat door Corona in 2020 de accommodaties grotendeels niet gebruikt en verhuurd zijn.
In totaal is de raming met € 126.000 verlaagd. De werkelijk ontvangsten blijken toch nog € 40.000 lager uit te vallen.
Doorberekening BOR naar openbaar Groen, voordeel € 150.000
De totale kosten van BOR in 2020 zijn lager dan geraamd. Dit werkt door in de toerekening van de kosten naar Openbaar groen en levert bij dit taakveld een voordeel op van
€ 150.000.
Ontmoetingscentrum De Boerhoorn, nadeel € 145.000
Door de Corona-maatregelen is verhuur in de Boerhoorn in het grootste deel van 2020 niet mogelijk geweest. Hierdoor zijn er grote nadelen ontstaan bij de opbrengsten van de verhuur, de pacht en de kantineopbrengsten, terwijl de vaste lasten wel doorlopen. Hierdoor ontstaat er een totaal nadeel van € 145.000.
Reservering Groot onderhoud schoolgebouwen, voordeel € 24.000
Voor groot onderhoud bij de school van MFC De Spil is een bijdrage ontvangen van € 24.000. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Groot onderhoud schoolgebouwen.
Afval, nadeel € 35.000
Het resultaat bij het taakveld Afval laat een resultaat zien van € 35.000 nadelig. Omdat er geen middelen beschikbaar in de voorziening, komt het resultaat ten laste van het jaar 2020. Tot de grootste verschillen
kunnen genoemd worden: extra baten afvalstoffenheffing € 43.000 voordeel, inzameling huisvuil groen/grijs € 74.000voordeel, zwerfvuil € 63.000 voordeel, inzameling oud papier € 53.000 nadeel
inzameling grofvuil € 30.000 nadeel, aanschaf en onderhoud containers € 21.000 nadeel, inzameling en verwerking verpakkingsmateriaal € 101.000 nadeel.
Leges bouwvergunningen, voordeel € 70.000
De raming van de bouwleges is tussentijds verhoogd naar € 655.000. Bij de rekening blijkt de opbrengst € 70.000 hoger te zijn.
Overige verschillen, voordeel € 159.000
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen bestaat uit meerdere taakvelden. De verschillen tussen de begrote bedragen en de rekening zijn dan ook divers.
De grootste verschillen zijn hierboven al toegelicht. De overige grotere verschillen van meer dan € 20.000 zijn o.a.: bij de voordelen Wegenbeheersprogramma Dialog
(€ 20.000), Gladheidsbestrijding (€ 52.000), Sportstimuleringsactiviteiten (€ 22.000), Kunstmenu, (€ 25.000), Monumentenzorg (€ 25.000), Ontwikkeling Welstand (€ 20.000)
Vergunningverlening (€ 30.000), Overhoekjes (€ 46.000) en Ontwikkeling bestemmingsplannen (€ 36.000). Van de nadelen kunnen worden genoemd :Toren Anloo (€ 22.000), Molen Hazewind (€ 23.000),
MFC Gasselternijveen (€ 45.000), Riolering (€ 39.000), RUDD (€ 23.000),) en overige verschillen die niet nader worden toegelicht (€ 35.000 voordeel).
Overzicht mutaties in de reserves
Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2019 85.659 734.168
Toevoeging resultaat 2019 conform raadsbesluit 734.168
Onttrekking resultaat 2019 conform raadsbesluit 85.659
Overheveling van Algemene reserve grondbedrijf 4.000.000 4.000.000 0
Overheveling reserve grondbedrijf naar VAR 4.000.000 4.000.000 0
Duurzaamheidsfonds (2019) door naar 2020 108.652 108.652 0
Duurzaamheidsfonds (2017) 17.664 17.664 0
Zonnepanelen dorpshuizen 21.994 21.994 0
Budget verduurzaming accommodaties 15.603 15.602 -1
Energietransitie 96.954 86.817 -10.137
Sociale energieaanpak 88.000 0 -88.000
Restant budget 2016 aanpak zwerfvuil 23.809 23.809 0
Aanleggen openbare oplaadpunten 8.303 0 -8.303
Leefbaarheidsfonds 112.932 36.062 -76.870
Subsidie open monumentendag 5.000 0 -5.000
Restant 2016, kunst en cultuur 8.720 8.720 0
Doucheruimte gymnastieklokaal te Eext 16.000 16.000 0
Restant budget tbv monumentenzorg 10.000 4.370 -5.630
Verenigingsondersteuning Sport Drenthe 32.500 12.500 -20.000
Herinrichting dorpsplein Gasselte 21.709 326 -21.383
Achterstalling onderhoud bomen 224.905 0 -224.905
Subsidieregeling dorpsiniatieven vitaal platteland naar 2020 100.000 85.382 -14.618
Subsidie dorpsinitiatieven vitaal platteland 53.000 3.966 -49.034
Overjheveling vanuit Leefbaarheidsfonds tbv Vitaal Platteland 50.000 0 -50.000
Budget brandveiligheid recreatieterrein 89.491 71.432 -18.059
Dekking ecologisch bermbeheer 78.525 27.668 -50.857
Dekking 2e fase Stationsstraat Gieten 69.953 3.315 -66.638
Proefopstelling meldsysteem openbare verlichting 7.534 7.534 0
Herdenken 75 jaar vrijheid 35.429 35.429 0
DU bibliotheekmiddelen 75.000 75.000 0
Knelpunten in de openbare ruimte 54.007 0 -54.007
Verkeer- en vervoersmaatregelen 34.569 0 -34.569
Schadelijke bermplanten 81.582 16.861 -64.721
Versnellingsaanpak asbestdaken door RUDD 2.231 2.231 0
Winstneming complex Eext Noord Oost naar reserve GB 45.000 45.000 0
Schadelijke bermplanten naar 2021 86.000 86.000 0
Ecologisch bermbeheer naar 2021 50.000 50.000 0
Duurzaamheidsfonds naar 2021 250.000 250.000 0
Dorpspark Annerveenschekanaal 5.361 0 -5.361
Ter dekking kapitaallasten sportaccommodatie Eexterveen 3.125 3.125 0
Dekking kapitaallasten riool Gieterweg te Gasselte 3.722 3.722 0
Dekking kapitaallasten OV Herinrichting Stationsstraat Gieten 800 800 0
Dekking kapitaallasten Herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg 6.000 0 -6.000
Dekking kapitaallasten verlichting vv Gasselternijveen 1.567 1.567 0
Dekking kapitaallasten De Goorns zonnepanelen 3.171 3.171 0
Dekking kapitaallasten De Wendeling zonnepanelen 505 505 0
Dekking kapitaallasten kunstgrasveld Annen 24.844 24.844 0
Ter dekking kapitaallasten fietspad Anloo-Eext 176.000 176.000 0
Ter dekking kapitaallasten Verkeersmaatr. Spekstoep 35.000 35.000 0
Ter dekking kapitaallasten fietspad Bosweg Anloo 121.000 121.000 0
Ter dekking kapitaallasten fietspad Balloerveld 400.000 400.000 0
Ter dekking kapitaallasten fietspad Grolloerwal 15.000 15.000 0
Ter dekking kapitaallasten Lutkenend Gasselte 250.000 250.000 0
Ter dekking kapitaallasten Herinrichting Dorpskern Grolloo 250.000 250.000 0
Ter dekking kapitaallasten verkeersmaatr. Zuidlaarderweg 55.000 55.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten fietspad Anloo-Eext 176.000 176.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten Verkeersm. Spekstoep 35.000 35.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten fiestpad Bosweg-Anloo 121.000 121.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten fietspad Balloerveld 400.000 400.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten fietspad Grolloerwal 15.000 15.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten Lutkenend 250.000 250.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten Herinr. Dorpskern Groll. 250.000 250.000 0
Vorming reserve dekking kapitaallasten Verkeersm. Zuidlaardwg 55.000 55.000 0
Dekking kapitaallasten fietspad Anloo-Eext 7.040 0 -7.040
Dekking kapitaallasten Verkeersm. Spekstoep 1.400 0 -1.400
Dekking kapitaallasten fiestpad Bosweg-Anloo 4.840 0 -4.840
Dekking kapitaallasten fietspad Balloerveld 16.000 0 -16.000
Dekking kapitaallasten fietspad Grolloerwal 600 0 -600
Dekking kapitaallasten Lutkenend 6.250 0 -6.250
Dekking kapitaallasten Herinr. dorpskern Grolloo 6.250 0 -6.250
Dekking kapitaallasten Verkeersm. Zuidlaardwg 2.200 0 -2.200
Dekking kapitaallasten installatie 6 woningen 9.680 9.680 0
Dekking kapitaallasten bouw 6 woningen 14.862 14.862 0
5.733.000 6.552.827 6.964.283 6.865.437 -918.673
De reserves ter dekking van de kapitaallasten zijn structureel; de overige reserves zijn incidenteel

Middelen en ondersteuning

Middelen en ondersteuning
Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting na wijziging Rekening Resultaat
(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2020 2020
Lasten 11.276 10.274 12.071 12.406 -334
Baten 44.097 41.472 46.021 46.262 241
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 32.821 31.197 33.950 33.857 -93
Mutaties in reserves
Lasten ( = toevoeging) 3.142 0 1.888 2.814 -926
Baten ( = onttrekking) 7.005 11 5.199 5.741 542
Resultaat mutaties reserves 3.863 11 3.311 2.926 -384
Gerealiseerd resultaat 36.684 31.208 37.261 36.783 -478
Verschillenanalyse
Het resultaat van pijler Middelen en Ondersteuning bedraagt na bestemming € 497.000 nadelig. Onderstaand de belangrijkste verschillen:
Incidenteel/ Nadeel/ Bedrag
Verschillenanalyse op hoofdlijnen Structureel Voordeel x € 1.000
Incidentele budgetten Incidenteel Voordeel 29
Salarissen, doorberekening naar taakvelden Incidenteel Voordeel 656
Inhuur extern personeel Incidenteel Nadeel -1082
Reserve Nieuwe Sociale wetgeving Incidenteel Nadeel -37
Deeltaakveld huisvesting Incidenteel Nadeel -80
Voorziening dubeuze debiteuren Incidenteel Nadeel -101
Algemene uitkering Incidenteel Voordeel 348
Lagere doorberekening SDA Incidenteel Nadeel -75
Overige verschillen Incidenteel Nadeel -136
Totaal afgerond -478
Incidentele budgetten, voordeel € 29.000
Door de raad zijn in 2020 incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Van de niet benutte middelen wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2021.
Het betreft:
·         IBP 2019-2022 Uitbouw basisregistratie en datadistributie € 10.000
·         Ondersteuning i.v.m. Corona € 19.000
·         Coronasteun decembercirculaire € 88.000
In de decembercirculaire van de Algemene uitkering is als extra Corona steun voor de gemeente een bedrag van € 88.000 opgenomen voor o.a. een aanvullend pakket re-integratie
en voor continuïteit van zorg t.b.v. Jeugd en WMO.Voorgesteld wordt deze bedrag over te hevelen naar 2021.
We hebben in het kader van waardering voor de grote inzet van ons personeel in de Coronatijd, in lijn met ons individueel beloningsbeleid, extra kosten gemaakt (€ 88.000) en deze hebben we gedekt uit de daarvoor bestemde budgetten.
Salarissen jaarrekening 2020
Het totale resultaat van de salarissen is in totaal € 1.000 nadelig. Het saldo komt tot stand door het totale structurele reguliere salarisbudget bij alle pijlers (voordeel € 1.082.000), het
bedrag voor de flexpot (nadeel € 1.082.000), de ontvangen UWV-gelden, de taakstelling op de salarissen, het structureel budget voor het Meerjarig Investeringsprogramma Personeel
(MIP) en het MIP-budget incidenteel en de toerekening van salariskosten naar projecten.
Salarissen, doorverdeling naar de diverse taakvelden binnen pijler Middelen en Ondersteuning, voordeel € 656.000
Door een lagere toerekening van de structurele salarissen naar de diverse taakvelden binnen deze pijler, ontstaat er een voordeel van € 656.000.
Het voordeel betreft m.n. Salarissen ondersteuning organisatie algemeen (€ 265.000 voordelig), Belastingen overig algemeen (€ 84.000 voordelig), lagere doorberekening salarissen
naar Assen en Tynaarlo (nadeel 75.000), Salarissen Overige baten en lasten (€ 37.000 voordelig) en Overige baten en lasten projecten (€190.000 voordelig) en Wonen en bouwen
algemeen (€ 172.000 voordelig).
Reserve Nieuwe Sociale wetgeving, nadeel € 37.000
Er is aan transitievergoedingen een bedrag betaald van in totaal € 37.000. Het uitbetaalde bedrag kan via het
rekeningresultaat ten laste van de aanwezige bestemmingsreserve Nieuwe Sociale wetgeving gebracht worden.
Deeltaakveld Huisvesting, nadeel € 80.000
Bij het deeltaakveld huisvesting (gemeentehuis en gebouwen van de buitendienst), ontstaat een nadeel van € 80.000 dat voornamelijk ontstaat bij het gemeentehuis, door nadelen bij
het onderhoud aan het gebouw, extra schoonmaakkosten en overige uitgaven. Daar staat tegenover dat er minder is uitgegeven voor elektriciteit.
Voorziening dubieuze debiteuren, nadeel € 101.000
Jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening wordt de in-baarheid van de openstaande debiteuren beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat het gevormde bedrag op de balans naar
boven moet worden bijgesteld, waardoor er een nadeel ontstaat van €101.000
Algemene uitkering, voordeel € 348.000
Het verschil tussen het geraamde bedrag en het werkelijk ontvangen bedrag bedraagt € 348.000 voordelig. In het bedrag van de Algemene Uitkering is bij de decembercirculaire 2020
een aantal bedragen opgenomen als Coronasteun van in totaal € 88.000, waarvan aan de raad wordt voorgesteld om deze bij de resultaatbepaling te reserveren. Daarnaast ontvangt
de gemeente in 2020 verrekeningen van de algemene uitkering van voorgaande jaren voor een bedrag van € 99.000 (€ 74.000 jaar 2018 en € 25.000 voor jaar 2019).
Lagere doorberekening salarissen Belastingen, nadeel € 75.000
Door een lagere toerekening van de reguliere salariskosten bij het deeltaakveld Belastingen (Voordeel opgenomen in het hierboven genoemde bedrag van € 656.000), wordt er ook
minder in rekening gebracht bij de partnergemeenten Assen en Tynaarlo.
Overige verschillen, nadeel € 136.000
Onder de overige verschillen kunnen worden genoemd:
Overige aangelegenheden bouwgrondexploitatie, nadeel € 35.000, Vorming en opleiding voordeel € 32.000, ARBO nadeel € 34.000, Automatisering nadeel € 60.000, Opbrengst OZB voordeel € 35.000,
Frictiekosten Belastingen, nadeel € 33.000, lagere doorberekening aan investeringen, nadeel € 39.000 en overige verschillen, die niet nader worden toegelicht (nadeel € 2.000).
Overzicht mutaties in de reserves
Middelen en Ondersteuning
Bestemmingen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat
Begroting Rekening Begroting Rekening bestemming
Resultaat 2019 926.110
Toevoeging resultaat 2019 conform raadsbesluit 926.110
Incidenteel sluitend maken begroting 2020 tlv VAR 2.331.000 2.331.000 0
Budgetruimte structureel inc. toevoegen aan de VAR 1.500 1.500 0
Budgetruimte structureel incidenteel onttrekken a/d VAR 38.044 38.044 0
Budgetruimte incdenteel resultaat onttrekk. a/d VAR 1.166.500 1.166.500 0
Budgetruimte incidenteel naar VAR Najaarsrapportage 1.489.567 1.489.567 0
Budgetruimte structureel incidenteel onttrekken a/d VAR 137.667 137.667 0
Externe ondersteuning Corona doorschuiven naar 2021 300.000 300.000 0
Nieuwe berekening WOZ-waarde naar 2021 97.000 97.000 0
Budget maatschappelijk vastgoed 53.327 1.060 -52.267
Stelpost salarsissen organisatieontwikkeling 601.227 601.227 0
Frictiekosten Aa en Hunze stroomt 32.463 22.241 -10.222
Restant automatisering 196.329 196.329 0
Informatiebeleidsplan 2019-2022 237.877 41.319 -196.558
Onderhoud luifel gemeentehuis 45.000 45.000 0
Frictiekosten SDA / BOR 206.107 142.287 -63.820
Aanpassing centrale hal gemeentehuis 63.531 63.531 0
Experimenteren met biodiversiteit 79.151 20.024 -59.127
Dekking kapitaallasten huisvesting buitendienst 6.127 6.127 0
Dekking kapitaallasten BGT 4.400 2.058 -2.342
1.888.067 2.814.177 5.198.750 5.740.524 -384.336
De mutaties van de reserves Dekking kapitaallasten huisvesting Openbare werken en BGT zijn structureel, de overige reserves incidenteel.
Totaal resultaat van het programma na bestemming
Saldo gewone dienst na bestemming
In het BBV wordt een onderscheid gemaakt in een Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en na de verwerking van de reserves het Gerealiseerde resultaat.
In het BBV is bepaald dat mutaties van reserves mogen worden uitgevoerd tot aan het bedrag dat door de raad bij de begroting of via begrotingswijziging is vastgesteld.
De overige mutaties dienen deel uit te maken van de resultaatbestemming, welke voorgelegd wordt aan de raad.
Het overzicht van alle pijlers (incl. de pijler Middelen en Ondersteuning) laat het volgende zien:
- totaal van alle lasten 67.658.267
- totaal van alle baten 64.606.642
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -3.051.625 nadelig
Toevoegingen aan de reserves van alle programma's 9.657.493
Onttrekkingen aan de reserves van alle programma's 13.557.554
Mutaties reserves 3.900.062 voordelig
Gerealiseerde resultaat 848.437 Voordelig

Wet WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Gemeente Aa en Hunze. Het voor de Gemeente Aa en Hunze toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 volgens het algemene bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

 

Gegevens 2020
bedragen x € 1 Mw. Mr. M. Tent Mw. Mr. E.P. van Corbach
Functiegegevens Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 98.737 € 81.628
Beloningen betaalbaar op termijn € 17.931 € 14.134
Subtotaal € 116.668 € 95.762
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 201.000 € 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t
Bezoldiging € 116.668 € 95.762
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 Mw. Mr. M. Tent Mw. Mr. E.P. van Corbach
Functiegegevens Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 95.130 € 76.260
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.212 € 13.215
Subtotaal € 111.342 € 89.475
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000 € 194.000
Bezoldiging € 111.342 € 89.475