Lokale heffingen

Lokale heffingen

 

De lokale heffingen kunnen worden onderscheiden in belastingen en retributies.

Belastingen zijn verplichte betalingen waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. De onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting en forensenbelasting vallen hieronder.

Retributies zijn betalingen die krachtens algemene regelen worden gevorderd ter zake van een concrete door de gemeente bewezen dienst. Hierbij valt te denken aan leges, brandweerrechten en lijkbezorgingsrechten.

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen horen is de OZB de belangrijkste. De OZB is ca. 10 % van de totale algemene dekkingsmiddelen. De andere belastingen die als algemeen dekkingsmiddel dienen zijn de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Heffingen die ter dekking van specifieke kosten dienen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Tarieven
2020
Onroerende zaakbelastingen
OZB-eigenaren woningen naar percentage van de waarde 0,1191
OZB-eigenaren niet-woningen naar percentage van de waarde 0,2068
OZB-gebruikers niet-woningen naar percentage van de waarde 0,1112
Forensenbelasting
-      Waarde tot € 50.000 276,00
-      Waarde van € 50.000 tot € 75.000 417,00
-      Waarde van € 75.000 tot € 130.000 558,00
-      Waarde van € 130.000 tot € 200.000 700,00
-      Meer dan € 200.000 840,00
Toeristenbelasting 1,20
Afvalstoffenheffing
-      Eenpersoonshuishouding 162,50
-      Meerpersoonshuishouding 216,00
Rioolheffing
- WOZ-waarde van € 0 tot € 15.000 0,00
- WOZ-waarde van € 15.000 tot € 50.000 53,00
- WOZ-waarde van € 50.000 tot € 100.000 118,00
- WOZ-waarde van € 100.000 tot € 150.000 149,00
- WOZ-waarde van € 150.000 tot € 250.000 159,00
- WOZ-waarde van € 250.000 tot € 400.000 168,00
- WOZ-waarde van € 400.000 tot € 600.000 193,00
- WOZ-waarde van € 600.000 tot € 800.000 213,00
- WOZ-waarde van € 800.000 tot € 1.000.000 256,00
- WOZ-waarde van € 1.000.000 tot € 2.000.000 432,00
- WOZ-waarde van € 2.000.000 tot € 3.000.000 2.651,00
- WOZ-waarde van € 3.000.000 tot € 5.000.000 5.304,00
- WOZ-waarde van € 5.000.000 tot € 10.000.000 6.585,00
- WOZ-waarde van € 10.000.000 tot € 25.000.000 8.795,00
- WOZ-waarde van € 25.000.000 tot € 50.000.000 13.038,00
- WOZ-waarde vanaf € 50.000.000 26.521,00
Geraamde inkomsten
2020
OZB 4.516.000
Forensenbelasting 138.000
Toeristenbelasting 1.132.000*
Afvalstoffenheffing 2.155.000
Rioolheffing 2.051.000
Leges omgevingsvergunning 655.000
Leges burgerzaken 293.000
Lijkbezorgingsrechten 130.000
Overige leges 11.000

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

OZB

Voor belastingjaar 2020 zijn de onroerende zaakbelastingen geheven op basis van de WOZ-waarden die naar waardepeildatum 1 januari 2019 zijn vastgesteld. De gemiddelde waarde van woningen is gestegen met 6,83% t.o.v. de waardepeildatum 1 januari 2018. De gemiddelde waarde van niet-woningen is gestegen met 1,02%.

Voor de bestuursperiode 2020 is uitgegaan van de OZB-opbrengst 2019 vermeerderd met areaaluitbreiding.  Oorspronkelijk is in de begroting rekening gehouden met een opbrengst van € 4.415.000.  Dit is met € 101.000 bijgesteld naar € 4.516.000 (in verband met verwachte meeropbrengst OZB, verhoging OZB vanwege bezuiniging en communicerende vaten rioolheffing) waardoor er een nadeel  van € 16.000 ontstaat.  

Voor de waardebepaling van onroerende zaken maken we vanaf 2012 gebruik van het taxatiepakket van 4Value. De aanslagen onroerende zaakbelastingen 2020 zijn, gecombineerd met de WOZ-beschikking, met dagtekening 28 februari 2020 verzonden.

In 2020 is tegen 243 objecten bezwaar gemaakt. Ten opzichte van 2019 is dit een forse stijging (in 2019 is tegen ca. 175  objecten bezwaar gemaakt).  Alle bezwaren zijn afgewikkeld en verwerkt in de bovenstaande opbrengst (waarvan 100 gegrond). Er zijn 4 beroepschriften ingediend waarvan 2 zijn afgehandeld naar aanleiding van een compromis en deze zijn verwerkt in bovenstaande opbrengst. De andere 2 beroepen zijn in behandeling bij de Rechtbank. 

Evenals vorig jaar was het voor burgers, die nog geen automatische incasso hadden afgegeven, mogelijk om dit voor belastingjaar 2020 alsnog te doen.
In 2020 betaalden ca. 6.700 inwoners de aanslag via automatische incasso, dit is ongeveer 50% van het totaal.

 Afvalstoffenheffing

Als uitgangspunt voor de bepaling van het tarief voor de afvalstoffenheffing geldt 100% kostendekkendheid. Het totaal aan opbrengsten van de afvalstoffenheffing bedraagt € 2.207.000. In de begroting was rekening gehouden met een ontvangst van afvalstoffenheffing van € 2.155.000, waardoor een voordeel van € 52.000 ontstaat.

 

Berekening van kostendekkendheid afvalstoffenheffing
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakveld 2.153
Inkomsten taakveld -620
Netto kosten taakveld 1.533 71%
Toe te rekenen kosten:
Overhead 215 10%
Rente 42 2%
BTW 314 15%
Kwijtschelding 51 2%
Totaal kosten 2.155
Opbrengst heffingen 2.155 100%

Rioolheffing

Het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP) vormt de basis voor de te plegen investeringen. De te plegen investeringen vanuit het VGRP worden gedekt uit de rioolheffing. In de begroting is een bedrag aan rioolheffing geraamd van € 2.051.000. In 2020 is een bedrag van € 2.077.000 ontvangen waardoor een voordeel van € 26.000 ontstaat.

Berekening van kostendekkendheid rioolheffing
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakveld 1.444
Inkomsten taakveld -3
Netto kosten taakveld 1.441 70%
Toe te rekenen kosten:
Overhead 231 11%
Rente 141 7%
BTW 58 3%
Straatvegen 32 2%
Slootonderhoud 109 5%
Vijveronderhoud 39 2%
Totaal kosten 2.051
Opbrengst heffingen 2.051 100%

Toeristenbelasting

De aanslag toeristenbelasting is met dagtekening 28 februari 2021 verstuurd. In de begroting is een opbrengst geraamd van € 1.496.000. Dit bedrag is naar beneden bijgesteld met €  365.000 in verband met de corona crisis naar € 1.132.000. De werkelijke opbrengst bedraagt € 1.296.000.  

Forensenbelasting

In de begroting is als opbrengst voor de forensenbelasting een bedrag geraamd van € 138.000. In 2020 bedraagt de werkelijke opbrengst € 161.000 waardoor een voordeel van € 23.000 ontstaat. 

Lijkbezorgingsrechten

Voor de lijkbezorgingsrechten was een opbrengst geraamd van € 130.000. De werkelijke opbrengsten zijn uitgekomen op € 145.000 waardoor een voordeel van   € 15.000 ontstaat.

Leges

Voor de bepaling van de tarieven voor de leges geldt als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zijn. De leges zijn trendmatig verhoogd met uitzondering van de bij wet geregelde legesbedragen. De opbrengst voor alle leges bedraagt € 1.037.000, hetgeen een voordeel betekent van € 78.000 ten opzichte van de begroting. Het voordeel wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst van de bouwleges en leges burgerzaken. De verantwoording van de leges vindt plaats in de pijlers 1, 3 en 4.

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen van gemeentelijke heffingen.
Gemeenten beslissen zelf of, en zo ja voor welke heffingen kwijtschelding kan worden verkregen. Gemeenten zijn gebonden aan de landelijke Uitvoeringsregeling.
Alleen ten aanzien van kosten van bestaan hebben gemeenten de mogelijkheid om af te wijken van de regeling.
De rijksregeling gaat uit van 90% van de bijstandsnorm. In de gemeente Aa en Hunze is er voor gekozen om 100% van de bijstandsnorm als bestaansminimum te hanteren.

Er is kwijtschelding mogelijk voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor mensen met een inkomen dat iets meer bedraagt dan het minimum kan een gedeeltelijke
kwijtschelding worden verleend. De kwijtscheldingsregeling wordt voor ons uitgevoerd door het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt) in Groningen.
Burgers kunnen op deze wijze op één formulier kwijtschelding aanvragen voor zowel de gemeentelijke lasten als voor de waterschapslasten.

In 2020 hebben ca. 280 belastingplichtigen kwijtschelding ontvangen van de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 (in 2019 waren dit er ca. 320).
Er is voor een bedrag van € 53.000 kwijtschelding verleend.

Lokale lastendruk
jaar inwoners afval riool ozb totaal per inwoner
2018 25.300 1.997.000 2.093.000 4.270.000 8.360.000 330
2019 25.385 2.003.000 2.071.000 4.301.000 8.375.000 330
2020 25.526 2.155.000 2.051.000 4.402.000 8.608.000 337

Werkelijke inkomsten

  

Inkomsten
Raming Werkelijk
OZB 4.517.000 4.500.000
Forensenbelasting 138.000 161.000
Toeristenbelasting 1.132.000* 1.296.000 * bijgesteld met -365.000 ivm covid-19
Afvalstoffenheffing 2.155.000 2.207.000
Rioolheffing 2.051.000 2.077.000
Leges omgevingsvergunning 655.000 724.000
Leges burgerzaken 293.000 308.000
Lijkbezorgingsrechten 130.000 145.000
Overige leges (programma 1, 2 en 3) 11.000 5.000