Middelen en Ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van Corona. Dat heeft gevolgen gehad voor onze manier van werken en de voortgang binnen de verschillende opgaven. Niet alleen negatieve gevolgen maar ook positieve gevolgen. De digitalisering heeft dit jaar een ‘boost’ gekregen. Niet alleen medewerkers maar ook college en raad zijn meer digitaal gaan werken.

We zijn al geruime tijd bezig om op een andere manier te werken, meer opgavegericht en aansluitend op de maatschappelijke werkelijkheid waarin ook andere dingen van ons als organisatie worden gevraagd. Dit heeft vorm gekregen in het werken in programma’s en projecten. Medewerkers werken vaker vanuit rollen en zijn hierin ook scherper geworden. Dat vraagt flexibiliteit. Voorbeelden hiervan zijn het projectmatig oppakken van de omgevingswet en de doorontwikkeling van de buitendienst door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek aan te bieden.

Het andere werken vraagt ook veel van de medewerkers. In 2020 is mede daarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan laten bevlogen en betrokken medewerkers zien die de hoge werkdruk als grootste knelpunt ervaren. In 2021 gaan we met de uitkomsten hiervan aan de slag.
Bij de andere manier van werken hoort ook een andere manier van sturen. In 2020 is verder vorm gegeven aan de vernieuwde planning- en controlcyclus. De tot standkoming van de begroting 2021 is hiervan een voorbeeld. De begroting 2021 is daardoor meer van de organisatie en ook het college is beter aangesloten. Ook de gewijzigde behandeling in de raad heeft meer recht gedaan aan de inhoud van de begroting. Niet het geld maar het beleid staat voorop.

Anders sturen vraagt ook om anders om te gaan met informatie. Actuele betrouwbare informatie is onontbeerlijk in het besluitvormingsproces op managementniveau maar ook op bestuurlijk niveau. We willen tijdig kunnen bijsturen indien dat nodig is. Om hier stappen in te maken zijn we bezig met het verbeteren van de informatievoorziening. In 2020 zijn we gestart met het ontwikkelen van een managementinformatiesysteem en is een dashboard voor het sociaal domein ontwikkeld. Ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming is een sturingsmonitor opgeleverd. Omdat deze niet voldeed aan de verwachting, krijgt deze in 2021 een wat andere inhoud en opzet.

Effect in de samenleving

5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.

5.2. Een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau voor Aa en Hunze binnen de financiële mogelijkheden.

5.3. De gemeente Aa en Hunze staat garant voor het zorgvuldig omgaan met informatieveiligheid en privacy

 

Wat willen we bereiken (doelen)

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

5.1.3 Een lage belastingdruk.

Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 B2020 Begroot 2020 incl wijz R2020
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 426 298 357 355
0.4 Overhead 8.786 7.034 9.384 9.877
0.5 Treasury -260 -63 -278 -160
0.61 OZB woningen 69 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 38 0 0 0
0.64 Belastingen overig 2.187 2.357 2.357 2.326
0.8 Overige baten en lasten 29 623 226 8
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 26 26 0
Totaal Lasten 11.276 10.274 12.071 12.406
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 46 31 56 31
0.4 Overhead 371 375 367 429
0.5 Treasury 458 325 267 265
0.61 OZB woningen 4.082 3.213 3.429 3.405
0.62 OZB niet-woningen 315 1.088 1.088 1.095
0.64 Belastingen overig 1.806 1.849 1.882 1.760
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 37.019 34.592 38.741 39.088
0.8 Overige baten en lasten 0 0 193 190
Totaal Baten 44.097 41.472 46.021 46.262
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 7.005 11 5.199 5.741
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 3.142 0 1.888 2.814
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -177 0 0 848
Totaal Stortingen 2.965 0 1.888 3.663