Pijler 1 Bestuur en participatie

Korte omschrijving

Deze pijler gaat onder andere over het functioneren van de gemeenteraad en het college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarbij. Ook openbare orde en veiligheid, publiekszaken en verkiezingen zijn in deze pijler te vinden.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Voor nu zijn hieronder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan

Wijziging vergaderstructuur gemeenteraad
De vergaderstructuur van de gemeenteraad is aangepast met het doel het debat terug te brengen in de raadsvergadering, en meer inbreng van en contact met inwoners te creëren. Daarnaast vergadert de gemeenteraad sinds de lockdown van maart digitaal. Ook tijdens deze vergaderingen zijn er voldoende mogelijkheden voor derden om mee te praten.

Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid
Er hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die de nodige impact hadden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook in 2021 zijn deze ontwikkelingen waarschijnlijk relevant.

Een voorbeeld hiervan is het blokkeren van het terrein van het distributiecentrum in Gieten in het kader van de boerenprotesten. Daarnaast is begonnen met de bouw van het windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer. In het voortraject leidde dit tot de nodige commotie. Ook hebben wij in het afgelopen jaar te maken gehad met een aantal dumpingen van drugsafval en het aantreffen van hennepplantages en een drugslaboratorium.

Verder zijn nog de volgende ontwikkelingen op dit vlak te noemen:

’t Gasselterveld in Gasselte
Vanwege het groeiende aantal bezoekers aan het Gasselterveld zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van bezoekers te waarborgen en de verkeersstromen in goede banen te leiden.

’t Ruige Veld in Rolde
Naar aanleiding van controles eind 2019 is ingezet op het verbeteren van de situatie met betrekking tot ’t Ruige Veld waarbij een veilige situatie wordt gecreëerd rondom de locatie van deze zorginstelling, en waarbij er aantoonbaar goede kwaliteit van zorg wordt geleverd, passend binnen de regels van het bestemmingsplan.

Camping Anloo in Anloo
De gemeente handhaaft sinds 2016 op de illegale bewoning op recreatieparken, waaronder Camping Anloo. Op dit park is in januari een acuut gevaarlijke situatie ontstaan door een brand in een elektriciteitsunit. Dit had tot gevolg dat de stroomvoorziening en andere nutsvoorzieningen (deels) zijn afgesloten. Vanwege de impact op de leefsituatie van de bewoners is, samen met hen, gezocht naar geschikte woonruimte. Inmiddels zijn alle kwetsbare bewoners verhuisd. Tegen de andere bewoners is handhaving ingezet vanwege de permanente bewoning van een recreatieverblijf.

Proces rondom mijnbouwactiviteiten
De effecten van de mijnbouwactiviteiten in deze regio gaan onze inwoners nog langere tijd bezighouden. Omdat de activiteiten niet bij gemeente- en provinciegrenzen ophouden, zoeken wij veelal afstemming in de Drentse en Groningse regio. Daarnaast trekken wij samen op met onze inwoners om ervoor te zorgen dat het inwonersperspectief voldoende aandacht krijgt. Een voorbeeld hiervan is het vormen van de klankbordgroep “Gestapelde Mijnbouw Aa en Hunze”. Daarnaast is in september een start gemaakt met de uitvoering van de Waardedalingsregeling. In Aa en Hunze wordt schade door waardedaling in het postcodegebied 9656 vergoed. Het college heeft het IMG om uitleg gevraagd waarom alleen dit geïsoleerde postcodegebied in aanmerking komt voor vergoeding van de waardevermindering. Verder is het seismisch meetnetwerk in Noord-Drenthe uitgebreid. Naast de verdichting van het KNMI-netwerk is ook een aantal gebouwsensoren geplaatst door NAM en TNO. Tenslotte hebben we als gemeente Aa en Hunze in een korte en krachtige zienswijze aangegeven dat we niet instemmen met het (ontwerp) besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

en verder ….

is een startnotitie geschreven met daarin de aanzet voor het actualiseren van de kaders en randvoorwaarden voor subsidieverstrekking;
werkte de raadswerkgroep ‘experimenteren’ een aantal processtappen uit die de basis vormen voor het formuleren van effecten in de samenleving door de gemeenteraad;
is in het kader van de RegioDeal een aantal projecten ingediend én gehonoreerd;
scoort de gemeente Aa en Hunze goed op digitale toegankelijkheid;
groeit het bereik op de verschillende social mediakanalen;
hebben we een succesvolle digitale versie van college bie ’t pad georganiseerd met leerlingen van het Dr. Nassau College in Gieten.

Effect in de samenleving

1.1 Inwoners voelen zich betrokken en gehoord.

1.2 Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening.

 

Wat willen we bereiken (doelen)

1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 B2020 Begroot 2020 incl wijz R2020
Lasten
0.1 Bestuur 1.982 1.266 1.778 1.724
0.2 Burgerzaken 795 707 715 673
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.547 1.545 1.593 1.605
1.2 Openbare orde en veiligheid 381 223 605 711
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 23 2 329 8
Totaal Lasten 4.727 3.742 5.020 4.722
Baten
0.1 Bestuur 1 0 0 4
0.2 Burgerzaken 387 311 293 308
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 5 -5
1.2 Openbare orde en veiligheid 1 8 8 28
Totaal Baten 393 324 306 335
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 18 18 589 427
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 204