Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor inwoners en bezoekers.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Voor nu zijn hieronder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan

In 2020 zijn twee fietspaden aangelegd. Dit zijn het fietspad Grolloo kruising Amerweg/Vredenheim en het fietspad langs de Menweg.

In december is de startnotitie voor de economische koersnota vastgesteld en tijdens een informerende raad besproken. Het recreatie en toerismeplan wordt samen opgepakt in een integraal plan met de Economische koersnota.

De in de Strategienota Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2020-2024 beschreven aanpak bestaat uit een drie sporenstrategie. Deze drie sporen versterken elkaar.

1. Voortgang spoor Vitaliseren in 2020:

  • 3 vakantieparken hebben een aanvraag ingediend voor het provinciaal Recreatie Excellentie Programma.  
  • naar aanleiding van de parkanalyses zijn er gesprekken geweest met een aantal parken en heeft de gemeente duidelijk kunnen aangeven waarom deze parken alleen een recreatieve bestemming hebben.
  •  2 vakantieparken hebben aangegeven te willen uitbreiden. Deze parken willen we in aanmerking laten komen voor ondersteuning door het provinciaal Recreatie Expertteam. Het zijn parken waar ook sprake is van (enige) mate van permanente bewoning.

2. Voortgang spoor Transformeren van parken zonder recreatieve toekomst in 2020:

  •  De recreatiebestemming van pilotpark Holledrift is gewijzigd in een woonbestemming.
  •  Het herverkavelingplan van de woningen in Mooi Schipborg is klaar en het streefbeeld voor het park staat in de steigers.

3. Voortgang Sociale opgave/Ondermijning

  •  Handhaving tegen bestaande strijdige permanente bewoning van recreatieverblijven is gefaseerd uitgevoerd en op meerdere parken. Er zijn o.a. dwangsommen opgelegd en een aantal bewoners is op eigen kracht of met ondersteuning verhuisd naar een reguliere woning binnen of buiten de gemeente. Vorig jaar zijn 28 gedoogbeschikkingen verstrekt. De aanpak is in 2019 en 2020 geïntensiveerd waarbij de gemeente direct handhavend optreedt tegen alle nieuwe situaties van permanente bewoning, daarnaast wordt ook (gefaseerd) opgetreden tegen bestaande situaties. Dit leidt tot een zichtbare afname van het aantal strijdige situaties. In 2020 is een traject van intensief en programmatisch handhaven ingezet met de camping Anloo als voorloper.

In 2020 zijn gesprekken gevoerd wat geresulteerd heeft tot een beter beeld van de financiële haalbaarheid/mogelijkheden van de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten. De grondeigenaren van het bedrijventerrein 'Ambachtsterrein' Rolde zijn gestart met de verkoop van de bedrijfskavels door het plaatsen van een informatiebord ter plaatse.

De herinrichting van de Schoolstraat, Eekschillersweg en doorsteek Dekelhem te Gieten zijn uitgevoerd en opgeleverd in 2020.

Effecten in de samenleving

3.1 In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken.

3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 B2020 Begroot 2020 incl wijz R2020
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 297 42 2.390 341
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 193 503 966 93
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 9 5 5 6
3.4 Economische promotie 227 109 305 207
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 599 472 831 595
Totaal Lasten 1.326 1.130 4.496 1.242
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 1.223 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 168 423 423 142
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 9 14 15 -1
3.4 Economische promotie 1.820 1.584 1.369 1.557
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 21 0 0 9
Totaal Baten 3.242 2.022 1.807 1.706
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 881 0 4.869 2.229
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.447 0 2.018 2.231