Corona

Corona

Corona

Algemeen

De uitbraak van het Coronavirus eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal.  De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Het heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. We werken met zijn allen hard om het virus onder controle te krijgen. Om de bevolking en ondernemers te compenseren zijn er vanuit het Rijk diverse regelingen in het leven geroepen.

In deze paragraaf zijn de onderwerpen die geraakt worden door Corona nader toegelicht met de  (financiële) stand vanuit de zomerbrief en de najaarsrapportage aangevuld met de  situatie van de jaarrekening. De onderwerpen zijn gerubriceerd naar pijlers.

Pijler 1: Bestuur en participatie


Burgerzaken

Zomerbrief: Nauwelijks minder inkomsten uit leges voor huwelijken, paspoorten, id-kaarten en rijbewijzen.
Gemaakte kosten € 1.200. De verwachting is dat er geen of nauwelijks inkomstenderving is door minder afgifte van paspoorten, id-bewijzen en rijbewijzen. Eind mei/begin juni vindt een
inventarisatie plaats, die indien aan de orde in dit overzicht wordt verwerkt.
Najaarsrapportage: Er is alleen sprake van een lager aantal verstrekte paspoorten en identiteitsbewijzen. Maar een (klein) deel van de inwoners die is aangeschreven in verband met het verlopen van de documenten heeft ook daadwerkelijk een nieuw document aangeschaft. Per saldo betekent dit een nadeel van € 35.000.
Jaarrekening 2020:: Nadeel is uiteindelijk iets lager uitgevallen, € 32.000, zodat er een klein voordeel resteert van € 3.000,-

Crisisbeheersing en brandweer

Zomerbrief: VRD en andere hulpverleners plegen extra inzet in de crisis. Omdat het eenGemeenschappelijke Regeling betreft worden incidenteel extra kosten verwacht. Schatting totaal € 30.000.
Najaarsrapportage: De extra kosten van VRD en GGD worden 100% door het rijk aan deze instellingen gecompenseerd. Voor de gemeente zijn er geen extra kosten. Voor ondersteuning van de crisisorganisatie is een bedrag ad € 2.000,- uitgegeven.
Jaarrekening 2020: Er is geen verandering opgetreden. De kosten worden ook voor het jaar 2021 geheel door het rijk vergoed.

Openbare orde en veiligheid

Zomerbrief: Voor handhaving corona-maatregelen wordt extra capaciteit ingezet. 5 dagen per week zijn 2 medewerkers op pad. Eigen medewerkers vervullen deze rol. De personele kosten zijn niet
berekend (niet in deze post, wel meegenomen in tabel schatting kosten personele inzet crisisorganisatie). Extra reiskosten die de handhaving met zich meebrengt zijn hier welmeegenomen: € 11.800.
Verder is een verschuiving in criminaliteit mogelijk van inbraken naar cybercrime en ondermijning. Dat kan leiden tot een groter beroep op het RIEC en daarmee extra kosten.
Hetzelfde geldt voor een eventueel groter beroep op het Veiligheidshuis. Schatting risico voor beide samen € 5.000. Op dit moment is er nog geen sprake van een toename of grote
verschuiving in criminaliteit, overlast e.d. Vanwege thuiswerken is er een groter risico op cybercrime in de gemeentelijke organisatie. €20.000.
Najaarsrapportage: De hierboven gesignaleerde kosten hebben zich tot op heden niet voorgedaan. Er zijn weliswaar extra reiskosten voor handhaving maar op andere terreinen wordt minder gereisd zodat per saldo geen extra kosten zichtbaar zijn. De genoemde risico’s blijven overigens wel bestaan.
Jaarrekening 2020: Geen nieuwe ontwikkelingen.

Bestuur

Zomerbrief: -
Najaarsrapportage: Als gevolg van de maatregelen voortvloeiend uit de coronacrisis zijn veel activiteiten, evenementen, etc. niet doorgegaan. Dat betekent dat de posten representatie en reis- en verblijfkosten ten behoeve van het college maar deels worden benut. Hierdoor ontstaan een voordeel van naar verwachting € 53.000,-.
Jaarrekening 2020: Het voordeel is nog iets hoger uitgevallen zodat hier een extra voordeel is opgetreden ad € 5.500,-. Het totale voordeel wordt hiermee € 58.500,-.

Verkiezingen

Zomerbrief: -
Najaarsrapportage: In 2021 worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. De organisatie hiervoor dient ‘coronaproof’ te geschieden. We ontvangen voor deze extra inspanning een vergoeding van € 68.000 binnen het coronasteunpakket van het rijk. We reserveren dit gehele bedrag ook hiervoor omdat op dit moment nog niet geheel duidelijk is wat de eisen hiervoor precies zullen zijn en hoe de situatie er ten tijde van de geplande verkiezingen voor zal staan.
Jaarrekening 2020:: Omdat de meeste kosten in 2021 zullen worden gemaakt wordt de reservering van dit bedrag overgeheveld van 2020 naar 2021. (NB:  Het gereserveerde bedrag blijkt voldoende te zijn voor de uitgaven t/m april 2021)

Pijler 2 Zorg:

Onderwijs

Zomerbrief: Het onderwijs is zelf primair verantwoordelijk voor de kosten, ook voor de hygiëne maatregelen. We zien hier dus geen extra kosten. Wel zien we een besparing van +/- €18.000
euro op het leerlingenvervoer doordat we tijdelijk 80% betalen. Daarentegen zien we ook gederfde inkomsten van +/- €1.250 vanwege het wegvallen van de eigen bijdrage op hetvervoer.
Najaarsrapportage: Er is een besparing op het leerlingenvervoer als gevolg van Corona tot een bedrag ad € 20.000,-- (80% doorbetaling). Daarnaast is een daling van de eigen bijdragen voor leerlingen zichtbaar van € 1.250,-.
Jaarrekening 2020: Er is sprake van lagere eigen bijdragen en van lagere lasten maar er is niet direct een relatie te leggen met Corona. Ook het nieuwe schooljaar heeft invloed op de kosten, wijziging in het aantal leerlingen en routes. Wellicht kiezen meer ouders er voor hun kind niet met het leerlingenvervoer te laten reizen maar dit is niet specifiek uitgevraagd.

Kinderopvang

Zomerbrief: -
Najaarsrapportage: Voor kinderopvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep hebben we een bedrag ad € 20.000,- betaald. We hebben een bedrag ad € 34.000,- gecompenseerd gekregen.
Jaarrekening 2020: Geen nieuwe ontwikkelingen

Dorpshuizen

Zomerbrief: -
Najaarsrapportage: Voor ondersteuning van de dorpshuizen ontvangen we binnen het Coronasteunpakket van het rijk een bedrag ad € 17.000,- Dit willen we voor dit onderdeel ook reserveren waarbij kan worden opgemerkt dat een bedrag ad € 7.000 hiervan wordt ingezet ten behoeve van het niet doorberekenen van de verzekeringspremies aan de dorpshuizen.
Jaarrekening 2020:: In 2021 wordt de ondersteuningsregeling voor dorpshuizen uitgevoerd. Het gereserveerde bedrag ad € 17.000 wordt overgezet naar 2021. De ondersteuningsregeling wordt anders uitgevoerd dan oorspronkelijk was bedacht. De middelen worden gelijkelijk verdeeld over de dorpshuizen en de verzekeringspremies worden gewoon doorberekend aan de van toepassing zijn de dorpshuizen.

Inkomensregelingen

Zomerbrief: Hier zien we vooral kosten bij de TOZO en de bijstand. Beide worden door WPDA uitgevoerd. Voor de uitvoering van de TOZO-regeling rekenen we met een bedrag van +/- €250.000. Dit is voor de personele kosten van WPDA. Voor de toename van de Bijstand en BBZ verwachten
we meerkosten van € 65.000.
Najaarsrapportage: Voor de TOZO hebben we van het rijk een bedrag ad € 3.477.346,- ontvangen in drie tranches. De eerst twee hiervan zijn al verwerkt in de voorjaarsbijstellingen de derde tranche wordt nu verwerkt. Het ontvangen bedrag is inclusief uitvoeringskosten. De toename van de kosten voor BBZ zijn nog niet geëffectueerd en leiden niet tot een bijstelling.
Jaarrekening 2020:: In 2020 is een bedrag ad € 2.105.000 door de WPDA uitbetaald aan TOZO levensonderhoud en € 485.000 aan TOZO bedrijfskrediet. Daarnaast is een deel van de TOZO uitkering van het rijk besteed aan uitvoeringskosten. Het niet bestede bedrag blijft beschikbaar voor 2021.

WMO

Zomerbrief: Ten aanzien van de WMO zien we een lichte toename van crisisopname. Met name situaties waarbij de mantelzorgers overbelast raken en inwoners met spoed worden opgenomen
(respijtzorg). Er wordt ook een toename verwacht in het aantal meldingen. Inwoners wachten langer met een hulpvraag waardoor inzet van een voorliggende voorziening, naar
verwachting, niet afdoende zal zijn. Vooralsnog zien we nog nauwelijks meerkosten ontstaan. Mogelijk volgt dit op later moment. Tot op heden zien we meerkosten van +/- €10.000 euro.
We zien een besparing van +/- €24.000 op het WMO vervoer vanwege de 80% regeling en gederfde inkomsten van +/- €20.000 vanwege het wegvallen van de eigen bijdrage in maart
en april. De verwachting is dat we de laatste gecompenseerd krijgen uit het noodfonds
Najaarsrapportage: Meerkosten: Voor verwachte meerkosten om de noodzakelijke zorg conform de coronarichtlijnen te kunnen geven en voor verwachte inhaalzorg ontvangen we van het rijk een compensatie van
€ 20.000. Dit bedrag wordt hiervoor gereserveerd. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit bedrag geheel voldoende is.
Eigen bijdragen: Op het gebied van de eigen bijdragen zien we een nadeel ontstaan van € 20.000 in verband met het vervallen van de eigen bijdragen in de maanden maart en april. We ontvangen hiervoor een compensatie van het rijk van € 17.000,-.
Vervoer: Het verwachte voordeel op het WMO vervoer ad € 24.000 doet zich niet voor omdat de raming hiervoor niet toereikend was. Er is sprake van een verwacht kleiner nadeel.
Jaarrekening 2020:: Eigen bijdragen: Er is geen sprake van een lagere opbrengst eigen bijdragen voor de WMO. In de najaarsrapportage hadden we rekening gehouden met een tekort van € 20.000,-- . Dat tekort is er in werkelijkheid niet. Daardoor ontstaat een voordeel van € 20.000,-. Aan de andere kant kan ook worden opgemerkt dat als er geen Corona was geweest het bedrag aan eigen inkomsten (nog) hoger was geweest en het voordeel daardoor groter. Meerkosten: De ingediende meerkosten van de zorgaanbieders zijn lager dan verwacht maar het voordeel valt weg in het nadeel binnen het sociaal domein.

Jeugdzorg

Zomerbrief: Bij jeugd verwachten we een stijging van kosten door het niet behalen van resultaten tijdens behandelingen. Door middel van alternatieve methoden wordt de behandeling zo goed als kan
voortgezet om verslechtering te voorkomen. Werken aan het oplossen van de problematiek en stoornissen is minimaal aan de orde en kan op termijn weer worden opgepakt. Hierdoor zullen
indicaties moeten worden verlengd om de resultaten te kunnen bereiken. Aanbieders die begeleiding bieden met verblijf maken extra kosten nu de jeugdigen niet naar school of dagbesteding gaan. Hiervoor is extra inzet nodig op de verblijflocaties van de jeugdigen. We zien vooralsnog meerkosten van +/- €12.000.
Najaarsrapportage: Voor meerkosten en inhaalzorg (zie ook bij WMO) krijgen we voor jeugdzorg een bedrag ad € 36.000,- van het rijk gecompenseerd. Dit bedrag wordt hiervoor gereserveerd. Het is nog niet duidelijk of dit bedrag toereikend is.
Jaarrekening 2020:: De ingediende meerkosten zijn lager dan verwacht maar het voordeel valt weg in het nadeel binnen het sociaal domein.

Volksgezondheid

Zomerbrief: Voor de GGD als geheel is er naar de stand van zaken van Q1 een globale inschatting van de directe extra kosten die gemaakt zijn voor b.v. inrichten van testfaciliteit en extra inzet van
medewerkers voor testen en contactonderzoeken. Bij benadering betekent dit extra kosten van ongeveer 4 ton. Er is per gemeente geen beeld. Er is nog geen rekening gehouden met
de door het rijk afgesproken en geëiste opschaling van de testcapaciteit. Aandacht voor regionale verschillen in besmetting die er tot nu toe waren heeft het rijk niet.
Iedere regio moet voorbereidingen treffen en capaciteit regelen om uitgebreid te kunnen testen (ongeacht inschatting of hier gebruik van wordt gemaakt). Over de compensatie
worden vanuit een landelijke werkgroep van GGD-en gesprekken gevoerd met het ministerie. Aandeel Aa en Hunze in GGD is ongeveer 5% ofwel € 20.000,-.
Bij de VRD wordt vooral een verschuiving gezien tussen inzet in activiteiten. De brandweerzorg bv. oefeningen etc. en controles zijn stilgevallen en er is extra inzet voor
crisisorganisatie maar dit lijkt nog niet tot extra financiële uitzetting te leiden t.o.v. begroting .
Najaarsrapportage: De extra kosten van VRD en GGD worden 100% door het rijk aan deze instellingen gecompenseerd. Voor de gemeente zijn er geen extra kosten.
Jaarrekening 2020:: Geen nieuwe ontwikkelingen

Pijler 3: Economie, werk en recreatie


Fysieke bedrijfs- en infrastructuur

Bedrijventerrein Bloemakkers

Zomerbrief: Directe gevolgschade: Minder of uitgestelde kavelverkopen met als gevolg een hogere boekwaarde en daardoor tijdelijk hogere rentekosten van € 5.000.
Risico’s: bij de risicoberekening is uitgegaan van: een langere looptijd, kosteninflatie, opbrengstendeflatie, hogere rente. Dit kan oplopen tot € 87.000. Binnen grondbedrijf is
voldoende reserve dit bedrag op te vangen.
Najaarsrapportage: Vooralsnog zijn er geen nadelen zichtbaar.
Jaarrekening 2020:: Geen nieuwe ontwikkelingen.

Economische promotie

Zomerbrief: Derving toeristenbelasting als gevolg van minder overnachtingen. Totale derving kan geschat oplopen tot €750.000.
Najaarsrapportage: Het goede zomerseizoen leidt naar verwachting tot een lagere derving van toeristen belasting. Verwacht wordt dat het bedrag dat we van het rijk ontvangen ad € 365.000 hiervoor voldoende zal zijn. We lopen nog wel een risico ten aanzien van de toeristenbelasting 2019. Een aantal ondernemers heeft hiervoor uitstel van betaling ontvangen. Dit beloopt nog een bedrag ad € 80.000 waarvoor deel inmiddels een betalingsregeling is getroffen.
Jaarrekening 2020:: De lagere opbrengst toeristenbelasting 2020 is beperkt gebleven tot € 200.000. Dat betekent een voordeel van € 165.000,-.
Er staat op dit moment nog een bedrag ad € 74.000 open met betrekking tot de toeristenbelasting 2019 waarvoor uitstel van betaling is verleend. Hiervoor lopen we risico op het moment dat de vordering als oninbaar moet worden afgeboekt.

Pijler 4: Voorzieningen leefbaarheid en wonen

Sportaccommodaties/Sportvelden

Zomerbrief: Sportvelden en sportzalen zijn niet of beperkt beschikbaar. Er komt een specifieke uitkering beschikbaar o.b.v. in te dienen kosten (SPUK). Waarschijnlijk dekt dit de gederfde
huurinkomsten binnen- en buitensport. Inkomstenzwembad zullen dit jaar fors lager zijn. De gemeente heeft gedurende enkele weken de huur kwijtgescholden voor huur binnensport
kosten € 9000,-. Inkomsten zwembad zullen dit jaar fors lager zijn. Als het bad wel opengaat zullen er juist hogere (toezicht)kosten zijn. Saldo scenario 2 collegeadvies d.d. 26-05-20: € 170.000,-.
Najaarsrapportage: Nu het zwemseizoen is geëindigd is duidelijk dat er een tekort op de zwembaden is ontstaan van € 53.000,- (Borghoorns € 20.000,- en Zwanemeer € 33.000) Daarnaast levert het niet in rekening brengen van de huur van de sportaccommodaties en de gebruiksvergoeding van de sportvelden een inkomstenderving van € 151.000,-- Hiertegenover staat een vergoeding (TVS) van in ieder geval € 25.000,- . Deze is ook aangevraagd. Of er vanuit deze regeling nog meer compensatie mogelijk is, is op dit moment nog niet duidelijk.
Daarnaast is ten behoeve van de accommodaties een bedrag ad € 22.500 uitgegeven voor beschermingsmaatregelen.
Jaarrekening 2020:: De ver/nieuwbouw van de Boerhoorn heeft samen met de gevolgen van Corona een negatief effect op de inkomsten uit verhuur en horeca. Dit levert een nadeel op van € 122.000. Er komt een nieuwe compensatieregeling voor de tekorten op de zwembaden. Onze zwembaden zijn hiervoor aangemeld. Op dit moment is nog niet bekend hoe de regeling financieel uitwerkt. We hebben in mei 2021 hiervoor een aanvraag gedaan voor een bedrag ad € 50.300,--. De uitkering is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en zal een percentage van het aangevraagde bedrag zijn. Hoe hoog het percentage is weten we op dit moment nog niet.  Eventuele inkomsten hieruit die nog op 2020 betrekking hebben, kunnen niet meer in de jaarrekening 2020 worden verwerkt maar zullen zichtbaar worden in 2021.

Cultuursector

Zomerbrief:
Najaarsrapportage: Vanuit de provincie ontvangen we een subsidie ten behoeve van de ondersteuning van een deel van de cultuursector. Een rondje langs de velden leert dat er meer ondersteuning binnen het veld nodig is. Hiervoor willen we een bedrag van incidenteel € 53.000 uittrekken. Na de voorlopige inventarisatie is dit het minimaal benodigde bedrag.
Jaarrekening 2020:: De uitwerking van de steunmaatregelen vindt plaats in 2021. Het bijbehorende budget wordt daartoe overgeheveld naar 2021.

Riolering

Zomerbrief: Risico als maatregelen lang aanhouden: uitstel projecten en onderhoud. Mogelijk daardoor prijsverhoging en extra inhuur nodig. Dan mogelijk tot € 90.000 extra kosten aan het einde van 2020. In principe worden meerkosten gedekt vanuit het gesloten financieel systeem.
Najaarsrapportage: -
Jaarrekening 2020:-Geen nieuwe ontwikkelingen

Afval

Zomerbrief:
Najaarsrapportage:
Jaarrekening 2020:: De drukte op het ABS gaf al een indicatie dat veel inwoners druk bezig waren met huis en tuin. Dat leverde aardig wat tonnen extra afval op in diverse categorieën. Afgezet tegen 2019 leverde dit een extra kostenpost op van ruim € 50.000 extra verwerkingskosten. Daarnaast ontvingen we ten opzichte van 2019 ook meer inkomsten als gevolg van de extra gestorte kilo’s, afgerond € 30.000,-.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Zomerbrief: Directe gevolg schade: Minder kavelverkopen met als gevolg een hogere boekwaarde en daardoor hogere rentekosten van €10.000 per jaar.
Najaarsrapportage: Nadelige effecten hebben zich nog niet voorgedaan.
Jaarrekening 2020: Geen nieuwe ontwikkelingen.

Wonen en bouwen

Zomerbrief: Bij langdurige(r) maatregelen kan de verwachte krimp in de bouw toenemen tot ca. 20%. Dit kan leiden tot € 59.000 minder bouwleges voor het jaar 2020.
Najaarsrapportage: Een tegengesteld effect is zichtbaar. Er worden meer vergunningen aangevraagd doordat mensen (noodgedwongen) meer thuis zitten is er meer aandacht voor de eigen woonomgeving. We verwachten een voordeel van € 100.000,-.
Jaarrekening 2020: De stijgende lijn heeft zich voortgezet en dit resulteert in een extra voordeel van € 69.000,-.(bovenop het hiervoor genoemde voordeel ad €100.000,-).

Pijler 5: Middelen en ondersteuning

Ondersteuning organisatie

Zomerbrief: Vanwege thuiswerken en sluiting kantine is er sprake van een verwachte kostenbesparing van € 76.500, uitgaande van minimale bezetting tot en met augustus en 25% bezetting tot en met
december. Geen extra kosten voor thuiswerkfaciliteiten. Wel zijn alle beschikbare middelen nu ingezet. Kosten voor beschermingsmiddelen i.v.m. corona bedragen € 3.000.
Risico op extra ziekteverzuim vanwege corona (evt. nieuwe golf): € 20.000 inhuur personeel.
Najaarsrapportage: We zien een besparing op de kantine van € 10.000,- Vooralsnog is geen besparing op het gemeentehuis zichtbaar. Een lager energiegebruik is pas zichtbaar na de jaarafrekening in 2021 en is lastig op dit moment in te schatten. Voor bepaalde werkzaamheden is ingehuurd tot een bedrag ad € 60.000,- Daarnaast is er extra geïnvesteerd in ICT voorzieningen om thuiswerken voor iedereen mogelijk te maken, er zijn extra laptops, telefoons en headsets aangeschaft en er is geïnvesteerd in het netwerk. De kosten hiervan bedragen € 65.000,-.
Jaarrekening 2020: - Geen nieuwe ontwikkelingen.

Treasury

Zomerbrief: Directe gevolgschade: als gevolg van de hogere uitgaven en lagere inkomsten zullen de
rentelasten hoger zijn. Daarnaast staat de gemeente borg voor een aantal dorpshuizen die
wellicht tijdelijk niet aan de aflosverplichtingen kunnen voldoen.
Najaarsnota: -
Jaarrekening 2020: Geen nieuwe ontwikkelingen.

Algemene uitkering en overige uitkeringen

Zomerbrief: Of er ook gevolgen voor de Algemene Uitkering zijn is nog niet bekend. Er wordt gesproken over een noodfonds voor gemeenten ter compensatie van de meerkosten door de Coronacrisis.(toevoeging 28-05: de informatie uit de Kamerbrief betreffende compensatiepakket coronacrisis medeoverheden is nog niet in deze memo en bijlage verwerkt. Betreffende informatie wordt z.s.m. toegevoegd).
Najaarsrapportage: Er zijn twee coronasteunpakketten binnen de algemene uitkering beschikbaar gesteld. Het gaat voor onze gemeente om een bedrag ad € 869.000,-. Daarnaast zijn de accressen voor de jaren 2020 en 2021 bevroren. Dat betekent dat we deze jaren niet mee-fluctueren met de rijksuitgaven en dat er financiële rust ontstaat.
Jaarrekening 2020:: Er is bij de decembercirculaire 2020 nog een derde coronapakket beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente is dit een bedrag ad € 88.000,-. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2021.

OZB voor woningen en niet-woningen

Zomerbrief: Regulier wordt rekening gehouden met 0,5% aan oninbare vorderingen. Vanwege de crisis wordt rekening gehouden met 1,5% oninbare vorderingen. Voor woningen en niet-woningen is
het risico € 30.000.
Najaarsrapportage: Er is voor een relatief gering bedrag aan uitstel van betaling verleend voor afval, riool en OZB tot een bedrag ad € 83.000,-. Hiervan is nog niets oninbaar verklaard.
Jaarrekening 2020: Het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend bedraagt nog slechts
€ 20.000,-.

Interne kosten gemeente Aa en Hunze

Zomerbrief: Op basis van eerste analyses is er een berekening gemaakt van de interne kosten voor de gemeente Aa en Hunze. Het betreft hier de kosten van inzet van personeel voor de corona crisis. Vooralsnog
ramen wij de kosten voor de interne organisatie op ruim € 920.000. Hierin zijn de uren van de crisisorganisatie meegenomen en de extra uren van automatisering (in verband met omslag naar
digitaal werken) en communicatie.
Najaarsrapportage: Er heeft een inventarisatie per 31 oktober plaatsgevonden binnen de teams naar het aantal uren dat vanwege Corona is gemaakt. Deze inventarisatie komt uit op een aantal ingezette uren t.b.v. Corona van 13.375, nagenoeg 8 fte. Een kostenpost van € 680.000 (excl. overhead). De inzet voor Corona heeft ertoe geleid dat regulier werk vertraagd is of is blijven liggen en dat er overuren zijn gemaakt en verlofstuwmeren zijn ontstaan. Om alle ontstane vertraging en achterstand zo veel mogelijk op te lossen is naar schatting 6.000 uur a € 100,- = € 600.000,-. nodig. Daar waar dat onaanvaardbaar was in verband met de continuïteit is inmiddels tot inhuur overgegaan. Zo is er ingehuurd met name op het gebied van communicatie, handhaving en juridische ondersteuning en ter vervanging van medewerkers werkzaam binnen de crisisorganisatie tot een bedrag van ruim € 270.000,- . Verlofuren zijn uitbetaald daar waar dat mogelijk is. De komende periode gaan we bepalen welke achterstanden nog dit jaar of begin volgend jaar ingehaald moeten worden dan wel waar we vertragingen accepteren. Voor de rest van het jaar denken wij nog € 30.000 nodig te hebben. Een deel van de geschatte kosten zal zich pas in 2021 voordoen. Daarnaast is er sprake van een momentopname omdat Corona ook in 2021 zijn beslag op de organisatie zal leggen. Wat begon als een kortdurende crisis blijkt hardnekkiger zodat we langduriger met de effecten ervan te maken hebben. Van de benodigde € 600.000,- wordt daarvoor € 300.000 overgeheveld naar 2021 door toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
Jaarrekening 2020:: Geen nieuwe ontwikkelingen.

Samenvatting
In de najaarsnota zijn de totale kosten van Corona berekend op € 1.401.750,-. Met deze update wordt dit bedrag verlaagd met € 136.500 als gevolg van de hierboven beschreven ontwikkelingen. We komen daarmee uit op een totale kostenpost (saldo van voor- en nadelen) van € 1.265.250,-. Hier staan een aantal steunpakketten van het Rijk ( € 869.000) tegenover maar deze dekken niet alle kosten .Er blijft nog een bedrag ad € 396.250,-- waarvan de kosten niet worden gedekt door de rijkscompensatie. Opgemerkt wordt daarbij dat het 3e coronasteunpakket is doorgeschoven naar 2021 en niet is meegerekend in de berekening van de niet gedekte kosten.
Hieronder treft u een overzicht aan met betrekking tot de drie coronasteunpakketten van het rijk.


Coronasteunpakketten
                                                                                                                                                     2020               2021
1e Coronasteunpakket                                                                                       € 488.000
2e Coronasteunpakket                                                                                       € 381.000    € 210.000
3e Coronasteunpakket                                                                                          € 88.000    € 272.000
Totaal                                                                                                                            € 957.000     € 482.000

De steunmaatregelen zien ook op een extra bijdrage in 2021 van € 482.000. Daarnaast wordt het 3e coronasteunpakket ad € 88.000 doorgeschoven naar 2021. In 2021 is daardoor € 570.000 beschikbaar aan rijksmiddelen voor coronasteun. Ook verwachten we nog compensatie van in 2020 gemaakte kosten bijvoorbeeld voor afval en zwembaden. De omvang van deze compensatie is op dit moment nog niet duidelijk en kan daarom ook nog niet worden meegenomen in dit overzicht.
Aangezien de Coronacrisis in 2021 nog voortduurt maken we hiervoor ook in 2021 nog kosten. Hierover informeren wij de raad bij de bestuursrapportage in juni van dit jaar.