Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Voor nu zijn hieronder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan

We willen een duurzame gemeente zijn. In dit kader zijn in 2020 ter uitvoering van het project ‘Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen’ verschillende erven steenuil vriendelijk gemaakt. De maatregelen lijken hun uitwerking te hebben, want in 2020 is een lichte stijging van het aantal territoria waargenomen. Verder zijn 27 plantvakken gerenoveerd en zijn met inzet van diverse inwoners(groepen) diverse bermen tot bloei gebracht.

In het kader van de pilot ecologisch bermbeheer hebben we beheerkaarten opgesteld en hebben we de mogelijkheden voor aanschaf van eigen materieel in beeld gebracht. Verder hebben we in 2020 de inhaalslag in het achterstallig bomenonderhoud afgerond.

In 2020 zijn 500 mezenkasten geplaatst ter bestrijding van de eikenprocessierups. Ter bestrijding van de Reuzenberenklauw zijn in het Nieveensterbos/Schreiersbos in Gasselternijveen ca. 30 Soayschapen ingezet. Deze bestrijding is effectief. In 2020 zijn in Ekehaar ter plaatse van de ijsbaan varkens ingezet ter bestrijding van Japanse Duizendknoop. Gebleken is dat het bestrijdingseffect hiervan verwaarloosbaar is.

We stimuleren, faciliteren en initiëren initiatieven vanuit de samenleving die de leefbaarheid in en de woonkwaliteit van de dorpen vergroten. Dit hebben we in 2020 gedaan, o.a. met behulp van het Leefbaarheidsfonds.

In samenwerking met dorpsbelangen Grolloo en de inwoners hebben we in 2020 een breed gedragen herinrichtingsplan voor de Hoofdstraat in Grolloo opgesteld en uitgevoerd.

In 2020 is de nieuwe nota Welstandsbeleid Aa en Hunze 2020 vastgesteld. In deze welstandsnota is een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd of beter uitgewerkt (o.a. excessenregeling, reclameparagraaf, cultureel erfgoed).

In 2020 is het gemeentelijk rioleringsplan 2020-2024 vastgesteld, waarin we hebben vastgelegd hoe we omgaan met ons water- en rioolsysteem. Verder zijn we aangesloten bij Stichting Steenbreek met als doel de gemeente te vergroenen. Ook is een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater vastgesteld. Met 80 aanvragen in 2020 is deze regeling boven verwachting succesvol.

Als onderdeel van de rioolvervanging in de Oude Groningerweg in Gieten is in 2020 op de kruising Brink/Spekstoep/Oude Groningerweg een snelheidsremmende maatregel uitgevoerd. Verder is in 2020 een ontwerp gemaakt voor snelheidsremmende maatregelen in de Zuidlaarderweg in Annen. Ten behoeve van de uitvoering is een BDU bijdrage aangevraagd. In 2020 zijn de voorbereidingen gestart van de herinrichting van de straat Lutkenend in Gasselte. Via een enquête onder de bewoners is in beeld gebracht welke problemen worden ervaren.

In 2020 hebben we de aanbestedingsprocedure voor MFC de Boerhoorn in Rolde succesvol afgerond. In september is begonnen met de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw. Samen met de kwartiermakers is een wervingscampagne opgestart voor een stichtingsbestuur voor het MFC. In december zijn hiervoor gesprekken gevoerd en is een bestuur voor de stichting in oprichting geformeerd.

Om de kwaliteit van onze natuur en ruimte te bewaken zijn in 2020 beleidsregels vastgesteld voor de realisatie van (kleinschalige) zonnevelden. Daarnaast is in 2020 het Facetbestemmingsplan Kleinschalige Windturbines Buitengebied vastgesteld (en onherroepelijk geworden). Dit bestemmingsplan maakt onder voorwaarden het oprichten van kleinschalige windturbines (maximale ashoogte 15 meter) mogelijk bij agrarische bedrijven.

In 2020 is de startnotitie t.b.v. de nieuwe Woonvisie afgerond en is het opstellen van de Woonvisie van start gegaan.

In samenwerking met Dorpsbelangen Anloo is een concept verkavelingsplan opgesteld voor het woningbouwplan Raatakkers (fase 2) in Anloo. Op basis hiervan is een concept wijzigingsplan opgesteld. In 2020 heeft de gemeente in de woonwijk Nooitgedacht 32 kavels verkocht (de prognose was 27). Het betrof met name de kleinere en goedkopere kavels.

Ten behoeve van de bouw van 10 woningen in Grolloo is in 2020 het bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. Voor Gieten zijn in 2020 de bestemmingsplannen ‘Woningbouw Naweg Gieten’ en ‘Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten’ vastgesteld. Beide plannen zijn onherroepelijk. Deze bestemmingsplannen voorzien in de realisatie van zes sociale huurwoningen aan de Naweg en twaalf grondgebonden woningen in het centrum van Gieten.

Effecten in de samenleving

4.1. De gemeente Aa en Hunze wil een duurzame gemeente zijn.

Wat willen we bereiken (doelen)

4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 B2020 Begroot 2020 incl wijz R2020
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 2.614 2.755 3.247 2.523
2.2 Parkeren 0 5 12 5
2.5 Openbaar vervoer 0 7 7 0
5.1 Sportbeleid en activering 239 222 304 247
5.2 Sportaccommodaties 2.083 1.926 1.836 1.904
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 408 343 524 446
5.5 Cultureel erfgoed 154 184 282 152
5.6 Media 474 487 647 654
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.504 3.016 3.659 3.177
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 787 558 970 650
7.2 Riolering 1.545 1.444 1.451 1.542
7.3 Afval 2.408 2.153 2.261 2.266
7.4 Milieubeheer 947 646 1.079 950
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 244 258 305 251
8.1 Ruimtelijke ordening 665 685 735 780
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 934 2.382 2.427 903
8.3 Wonen en bouwen 742 962 1.266 1.136
Totaal Lasten 17.747 18.031 21.010 17.585
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 128 13 50 29
5.1 Sportbeleid en activering 12 137 157 234
5.2 Sportaccommodaties 460 453 217 181
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 16 0 53 69
5.5 Cultureel erfgoed 29 26 27 -30
5.6 Media 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 22 22 22 44
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 584 334 502 250
7.2 Riolering 2.104 2.054 2.054 2.107
7.3 Afval 2.542 2.774 2.725 2.695
7.4 Milieubeheer 0 0 90 28
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 96 130 130 145
8.1 Ruimtelijke ordening 42 6 6 59
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.058 2.392 2.437 974
8.3 Wonen en bouwen 601 617 732 962
Totaal Baten 7.697 8.959 9.202 7.747
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 1.992 38 6.964 6.865
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 1.627 0 5.733 6.553