Overige toelichtingen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving                                                                                                                                                                                            Rekening 2020

Lokale heffingen:
- Onroerende zaakbelastingen                                                                                                                   4.500
- Toeristenbelasting                                                                                                                                           1.296
- Forensenbelasting                                                                                                                                               161
                                                                                                                                                                                                                                             5.957

Algemene uitkering gemeentefonds, incl. sociaal domein                                                                                                         39.088

Dividenden                                                                                                                                                                                                                      228

Saldo financieringsfunctie (betaalde en ontvangen rente, exclusief rente eigen vermogen)
- ontvangen rente                                                                                                                                                        5
- betaalde rente                                                                                                                                                           -1
                                                                                                                                                                                                                                                     4
Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds
- Ontvangen Compensabele BTW 2019                                                                                            4.167
- Opgenomen op de balans Compensabele BTW 2019                                                            4.234
                                                                                                                                                                                                                                                 -67
Overige algemene dekkingsmiddelen (o.a. berekende
rente eigen vermogen)                                                                                                                                                                                                  0

Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                                                                                                                        45.210

Onvoorzien                                                                                                                                                                                                                         0

Totaal                                                                                                                                                                                                                          45.210

Overzicht Overhead en vennootschapsbelasting

Overzicht Overhead
Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie
Lasten Baten
Begroting Begroting Rekening Saldo Begroting Begroting Rekening Saldo
na wijz. na wijz.
0.4.1. Ondersteuning organisatie algemeen 4.344.397 6.049.850 5.634.298 415.552 227.368 227.368 307.385 80.017
0.4.2. Huisvesting 430.091 528.622 619.093 -90.471 52.735 42.432 41.809 -623
0.4.3. Apparaatskosten 955.787 1.028.789 2.051.324 -1.022.535 27.773 28.496 25.095 -3.401
0.4.4. Automatisering 1.303.366 1.715.510 1.542.484 173.026 66.860 68.598 50.406 -18.192
Algemeen totaal 7.033.641 9.322.771 9.847.198 -524.427 374.736 366.894 424.695 57.801

Overhead en vennootschapsbelasting

Overhead en vennootschapsbelasting

Toelichting:

0.4.1. Ondersteuning organisatie algemeen
Bij dit deeltaakveld ontstaat, na de correctie met de incidentele budgetten  (o.a. Externe ondersteuning Corona, project BOR, frictiekosten Aa en Hunze stroomt! en frictiekosten SDA) een voordeel van € 340.000, met name veroorzaakt door een voordeel van € 345.000 aan doorverdeling salariskosten (zie ook de overschrijding van de uitgaven voor de inhuur van extern personeel bij de Apparaatskosten).

0.4.2. Huisvesting
In het beschikbare budget zijn incidentele bedragen opgenomen voor in totaal € 108.000 (o.a. aanpassing centrale hal en luifel gemeentehuis). Gecorrigeerd met dit bedrag is het beschikbare bedrag derhalve € 420.000. Er ontstaat bij dit deeltaakveld een nadeel van € 80.000. Dit wordt veroorzaakt door o.a. lagere kosten elektriciteit (voordeel
€ 38.000), hogere schoonmaakkosten (nadeel € 19.000), overige uitgaven gemeentehuis (nadeel € 32.000), hogere uitgaven voor onderhoud aan het gebouw (nadeel
€ 47.000) en een nadeel van € 10.000 bij de exploitatie van de kantine.

0.4.3. Apparaatskosten
Bij dit deeltaakveld ontstaat, na de correctie met de incidentele budgetten een nadeel van € 1.017.000. De overschrijding wordt m.n. veroorzaakt door de ten laste van dit taakveld geboekte uitgaven voor inhuur van extern personeel (nadeel € 1.082.000), aanschaf kleine inventaris/onderhoud (voordeel € 26.000), uitgaven Ondernemingsraad (voordeel € 13.000), schrijf- en bureaubehoeften (voordeel € 34.000), verzekeringen (voordeel €16.000) en ARBO (nadeel € 34.000).

0.4.4. Automatisering
In het beschikbare budget voor automatisering is een aantal incidentele budgetten opgenomen (in totaal € 498.000). Gecorrigeerd met de incidentele bedragen is er
€ 1.148.000 beschikbaar. Er is een overschrijding bij dit deeltaakveld van € 60.000, wat m.n. veroorzaakt wordt door hogere uitgaven onderhoud apparatuur/programmatuur, meer uitgaven voor werken voor derden en hogere huur software. Daar staan voordelen tegenover van telecommunicatie en voor de overige uitgaven.

Vennootschapsbelasting

Beoordeling Vpb-plicht 2019 en 2020
Voor het jaar 2019 heeft er wederom een beoordeling plaatsgevonden van de gemeentelijke activiteiten. Door een herijking van de grondexploitaties en een positieve tendens in de verkopen van de verschillende grondexploitaties is opnieuw een beoordeling uitgevoerd. Uit deze beoordeling is naar voren gekomen dat het grondbedrijf vanaf 2019 belastingplichtig is. Over het jaar 2019 hebben we voor de eerste keer aangifte vennootschapsbelasting ingediend bij de belastingdienst. We hebben over 2019 een fiscaal verlies van € 50.000 gerealiseerd, dat met toekomstige winsten gecompenseerd kan worden. Uit de (voorlopige) berekening 2020 van de fiscalist komt naar voren dat in 2020 een klein verlies verwacht wordt en dat vanaf 2021 waarschijnlijk een positief fiscaal resultaat bereikt wordt.

Onvoorzien

Toelichting Onvoorzien

Beschikbaar bij begroting                                                                                                          € 72.675
Bezuiniging structureel                                                                                                              € 50.000 -/-
Blijft beschikbaar                                                                                                                                                                                              € 22.675
Nieuwbouw De Boerhoorn, aanvullend krediet van € 200.000 betekent
structurele verlaging van onvoorzien door structurele kapitaallasten                                                                               € 6.000
Najaarsrapportage 2020, voordeel op Onvoorzien naar VAR                                                                                               € 17.000 -/-
Eindsaldo per 31 december 2020                                                                                                                                                                   € 325