Pijler 2 Zorg

Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht.  

Het is noodzakelijk de forse tekorten op de Jeugdzorg te beperken. Onze strategie is vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. Dit om duurdere vormen van zorg te beperken.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Voor nu zijn hieronder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan

De transformatie in het sociaal domein kreeg dit jaar extra betekenis met de uitbraak van Corona. Organisaties die actief zijn in het sociaal domein, moesten echt anders gaan werken. Terwijl allerlei voorzieningen, zoals jeugdhonken en dagbestedingslocaties de deuren moesten sluiten, gingen tal van inwoners en professionals aan de slag om in contact te blijven met kwetsbare inwoners en te ondersteunen daar waar nodig.

Het ‘gewone’ werk ging zo goed en zo kwaad door. Zo zijn er nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders voor geïndiceerde zorg Jeugd en Wmo. Een belangrijk uitgangspunt bij de inkoop was kostenbeheersing, vooral bij Jeugdzorg. Dit door strakker te sturen op de uitvoering van de ondersteuning en andere, lichtere vormen van ondersteuning te bieden. In de nieuwe opdracht aan Attenta, vervullen de medewerkers van het sociaal team hierin een sleutelrol als regievoerder.

Met de notitie ‘Zelf weer aan het stuur’ is er een integrale aanpak armoede en schuldhulpverlening geformuleerd, waarin alle maatregelen ten aanzien van het voorkomen en bestrijden van armoede en schuldhulpverlening meer in samenhang zijn gebracht.

Met de ontwikkeling van een monitor sociaal domein, vooralsnog samen met Attenta en Impuls, lukt het ons steeds beter de effecten van ons beleid te meten.

Effecten in de samenleving

2.1  Inwoners nemen zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deel aan de samenleving.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2019 B2020 Begroot 2020 incl wijz R2020
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 82 81 81 66
4.2 Onderwijshuisvesting 717 698 696 718
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 956 1.019 1.051 939
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.680 2.231 3.526 2.287
6.2 Wijkteams 3.231 2.836 3.414 3.306
6.3 Inkomensregelingen 7.707 7.664 12.197 9.615
6.4 Begeleide participatie 125 73 120 101
6.5 Arbeidsparticipatie 429 301 301 317
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.125 1.105 1.326 1.601
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.298 3.441 3.787 4.188
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.685 3.781 6.220 6.032
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7 28 28 33
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.315 1.064 1.134 1.516
7.1 Volksgezondheid 998 1.136 1.220 985
Totaal Lasten 29.355 25.456 35.101 31.704
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 25 20 20 18
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 102 76 153 141
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1 64 385 120
6.2 Wijkteams 26 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 5.215 5.453 10.234 7.869
6.5 Arbeidsparticipatie 17 10 10 13
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7 11 12 5
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 530 124 551 332
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 13 0 0 31
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 25
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 2
Totaal Baten 5.935 5.759 11.365 8.556
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 2.323 34 1.034 2.730
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.112 0 19 2.290