Sitemap

Sturingsmonitor 2022 Blz. 1
Sturingsmonitor 2022 Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Vooruitblik 2023 Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 6
Pijler 2 Zorg Blz. 7
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 8
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 9
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning Blz. 10
Financiële Kadernota Blz. 11
Inleiding Blz. 12
Huidige financiële uitgangspunten Blz. 13
Voorstellen Blz. 14
Vaststelling Blz. 15
Welkom Blz. 16
Aanbiedingsbrief Blz. 17
Aanbiedingsbrief Blz. 18
P&C cyclus Blz. 19
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 20
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 21
Jaarverslag 2021 Blz. 22
Inleiding Blz. 23
Inleiding Blz. 24
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 25
Korte omschrijving Blz. 26
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 27
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 28
1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen. Blz. 29
1.1.1.1 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 30
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 31
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 32
1.1.1.4 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 33
1.1.1.5 Ontwikkelen van een lobby-agenda Blz. 34
1.1.1.6 Dorpen Festival Blz. 35
1.1.1.7 Aanpassen van de integriteitscode Blz. 36
1.1.1.8 Voorbereiden van verkiezingen Blz. 37
1.1.1.9 75 jaar vrijheid vieren Blz. 38
1.1.1.10 De gemeenteraad zet in op meer ruimte voor inbreng van en contact met inwoners. Blz. 39
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 40
1.1.2.1 Actualiseren van de kaders en de randvoorwaarden van subsidieverstrekking Blz. 41
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 42
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 43
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 44
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 45
1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze. Blz. 46
1.3.1.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 47
1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning. Blz. 48
1.3.1.3 Actualiseren van het evenementenbeleid Blz. 49
1.3.1.4 Ontwikkelen en vaststellen van Damoclesbeleid Blz. 50
1.3.1.5 Toezicht en handhaving van maatregelen tegen het Coronavirus Blz. 51
1.3.1.6 Inzetten op samenwerking om de veiligheid rondom ‘t Gasselterveld en ’t Nije Hemelriekje te verbeteren. Blz. 52
1.3.1.7 Beleid ontwikkelen op de toezicht en handhaving van het verbod op de verkoop van lachgas Blz. 53
1.3.1.8 Het actief volgen van het proces rondom de mijnbouwactiviteiten Blz. 54
1.3.1.9 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 55
1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 56
1.3.2.1 Doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe. Blz. 57
1.3.2.2 Aanpak van woonoverlast en het inzetten van buurtbemiddeling Blz. 58
1.3.2.3 Ontwikkelingen 't Ruige veld Rolde Blz. 59
1.3.2.4 Ontwikkelingen camping Anloo in Anloo Blz. 60
Pijler 2 Zorg Blz. 61
Korte omschrijving Blz. 62
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 63
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 64
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 65
2.1.1.1 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 66
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 67
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 68
2.1.1.4 Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 69
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 70
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 71
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 72
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 73
2.1.2.4 Implementeren nieuwe regelgeving op het gebied van de volksgezondheid Blz. 74
2.1.2.5 Cofinanciering in overgangsfase van Natuur- en Milieueducatie in het onderwijs. Blz. 75
2.1.2.6 Doorlopende leerlijn Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 76
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 77
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 78
2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 79
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 80
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 81
2.1.4.3 Laaggeletterden op weg helpen naar het Taalhuis, deelnemen in Bondgenootschap Laaggeletterdheid om laaggeletterdheid terug te dringen. Blz. 82
2.1.4.4 Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering Blz. 83
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 84
Korte beschrijving Blz. 85
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 86
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 87
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 88
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 89
3.1.1.4 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 90
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 91
3.1.2.1 De economische koersnota inclusief ons beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Blz. 92
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 93
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 94
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 95
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 96
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2021-2024) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 97
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 98
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 99
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 100
3.1.4.3 Energie besparen en opwekken in de gebouwde omgeving Blz. 101
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 102
3.1.5.1 Samen met de P10 inzetten op het versterken van de relatie tussen stad en platteland Blz. 103
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 104
3.1.6.1. Versterken van de toeristische informatievoorziening en regiopromotie Blz. 105
3.1.6.2 Door meer in te zetten op ontwikkeling Gasselterveld Blz. 106
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 107
Korte beschrijving Blz. 108
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 109
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 110
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 111
4.1.1.1 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 112
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 113
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 114
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 115
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 116
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 117
4.1.2.3 Initiëren van alternatieve vormen van onkruidbestrijding Blz. 118
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 119
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 120
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 121
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 122
4.2.1.1 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 123
4.2.1.2 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 124
4.2.1.3 Uitvoering geven aan het beleid cultuurhistorie Blz. 125
4.2.1.4 Vervangen/ updaten van het cultuurbeleid Blz. 126
4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 127
4.2.2.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 uitvoeren. Blz. 128
4.2.2.2 Achterstallig onderhoud watergangen. Blz. 129
4.2.2.3 Vernieuwbouw "de Boerhoorn" Blz. 130
4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen Blz. 131
4.2.2.5 Actief volgen ontwikkelingen N34 Blz. 132
4.2.2.6 Bijdrage leveren aan de energietransitie (o.a. bij vervanging van openbare verlichting) Blz. 133
4.2.2.7 Actualiseren afvalbeleid Blz. 134
4.2.2.8 Verbetering van de exploitatie van zwembaden Blz. 135
4.2.2.9 Opstellen beleidsnotitie infrastructuur laadpalen Blz. 136
4.2.2.10 Gemeentelijk wegenonderhoudsbeleidsplan (2016-2020) 2021-2025 Blz. 137
4.2.2.11 We spelen adequaat in op verzoeken van inwoners m.b.t. aanpassingen in de openbare ruimte Blz. 138
4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid. Blz. 139
4.2.3.1 Uitvoeringsagenda Woonvisie 2020+ Blz. 140
4.2.3.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 141
4.2.3.3 Ontwikkelen visie 't Ruige Veld Blz. 142
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning Blz. 143
Korte beschrijving Blz. 144
Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan Blz. 145
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 146
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 147
5.1.1.1 De planning en control cyclus en de organisatie aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 148
5.1.1.2 Uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling Blz. 149
5.1.1.3 Doorontwikkeling sturing en regie. We doen dit in samenspraak met partners en inwoners door in co-creatie de indicatoren en het maatschappelijk effect te bepalen Blz. 150
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 151
5.1.1.5 Doorontwikkelen van de buitendienst Blz. 152
5.1.1.6 Aanpak vervolg medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Blz. 153
5.1.1.7 De lange termijn agenda (LTA) optimaliseren Blz. 154
5.1.1.8 Flexibel werken na 2021 Blz. 155
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 156
5.1.2.1 De bestuursrapportage draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en het tijdig kunnen bijsturen. Blz. 157
5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy Blz. 158
5.2.1.1 Het informatiebeleidsplan wordt herzien en zal jaarlijks worden herijkt. Blz. 159
5.2.1.2 De maatregelen uit het informatiebeleidsplan worden uitgevoerd. Blz. 160
5.2.1.3 Er is aandacht voor informatieveiligheid en privacy Blz. 161
Bijlagen Blz. 162
Missie en toekomstvisie Blz. 163
Missie en toekomstvisie Blz. 164
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 165
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 166
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap