Pijler 2 Zorg

Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning.  Voorbeelden van ondersteuning zijn hulp bij de opvoeding van kinderen en jeugd, ondersteuning van ouderen om langer zelfstandig te kunnen wonen, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht. 

In deze pijler geven wij uitvoering aan de wettelijke taken in het sociaal domein, waaronder de Wet Jeugdzorg, Wmo, Wet publieke Gezondheid, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Participatiewet.

Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan

Het afgelopen jaar hebben we weer veel bereikt, samen met onze partners in het sociaal domein. Samenwerking in het sociaal domein is de sleutel om onze ambitie te realiseren dat inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid kunnen meedoen in de samenleving. Organisaties weten elkaar steeds beter te vinden.

Bijvoorbeeld bij het vroegtijdig signaleren van schulden in het Samen Doen Team of het ondersteunen van jongeren met mentale problemen, door betere samenwerking tussen leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk en sociaal werkers. 

Ondanks de Corona-crisis, waarin er signalen zijn dat meer jongeren met mentale problemen kampen, stabiliseert het aantal jongeren dat gebruik maakt van specialistische jeugdzorg. Het aantal inwoners dat een beroep doet op de Wmo, blijft stijgen.

Ook bij de uitvoering van de pilot Wet Inburgering was sprake van intensieve samenwerking met onze buurgemeenten Assen en Tynaarlo. De ervaringen die we hiermee hebben opgedaan, nemen we mee in de uitvoering van de nieuwe wet. 

Tot slot is de bouw van de nieuwe basisschool in Eexterveen dichterbij gekomen.

 

 

Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)