Pijler 1 Bestuur en participatie

Korte omschrijving

De pijler bestuur en participatie gaat over het functioneren van gemeenteraad en college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij dat wat in de gemeente speelt.

Daarnaast komen ook de openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving en de gemeentelijke dienstverlening via de verschillende kanalen (telefoon, website, balie, post en mail) aan de orde in deze pijler.

Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan

Inzetten op de gemeentelijke dienstverlening
In 2021 hebben we vanuit verschillende kanalen signalen ontvangen dat onze dienstverlening niet toereikend is. Vooral het niet opnemen van de telefoon en het niet terugbellen is een regelmatig terugkerend signaal. Het onderzoek van de RKC naar klantbeleving toont aan dat ook op andere fronten, zoals bijvoorbeeld het beantwoorden van e-mails, de dienstverlening beter kan.

Al eerder is geconstateerd dat de visie op dienstverlening verouderd is. De samenleving verandert. Onze inwoners verwachten sneller en accuraat een antwoord op vragen en de dienstverlening moet hierop aansluiten. Ook de digitalisering gaat door en de vraag om zaken digitaal te kunnen regelen neemt toe. Tegelijkertijd moet ook een doelgroep worden bediend die daar niet in mee kan gaan. De herijking van de visie is meegenomen in de begroting 2022 en de raad heeft middelen toegekend om de dienstverleningsvisie te kunnen herijken.

In december 2021 is naar aanleiding van de signalen vervroegd het project dienstverlening opgestart. Het project moet op korte termijn verbeteringen implementeren waarmee de afhandeling van vragen en terugbelafspraken en de telefonische bereikbaarheid verbeterd wordt. Op de lange termijn moet het leiden tot een nieuwe dienstverleningsvisie.

Het Dorpenfestival 
Op 1 juli 2021 was het eerste, digitale Dorpsfestival. Enkele honderden enthousiaste deelnemers uit heel Nederland hebben die dag samen met inwoners, experts, ondernemers en politici met elkaar gesproken over de betekenis en kracht van het platteland. We kijken met trots terug op een geslaagde dag. Dankzij het organiseren van dit festival hebben we ons netwerk kunnen versterken, veel nieuwe contacten kunnen leggen en Aa en Hunze opnieuw op de kaart gezet. 

Kansen benutten
We benutten onze eigen kracht en de kracht van de regio. Vanuit de netwerken van onder andere de RegioDeal en de P10 zetten we in op het voeren van een actieve en effectieve lobby die ons ondersteunt in het realiseren van onze ambities. Mede dankzij de verschillende projecten van de RegioDeal versterken we de brede welvaart en benutten we de potentie en de kansen die deze regio biedt. Een mooi voorbeeld hiervan is de bijdrage die we samen met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk.

Samen werken aan een veilig Aa en Hunze
Ook in 2021 hebben we handhavend opgetreden tegen het permanent bewonen van vakantiewoningen. Dit doen we per casus te bekijken wat er nodig is om realiseren dat de betreffende inwoner verhuist naar een andere plek. Een aanpak die effectief blijkt te zijn, de inschrijvingen zijn de laatste jaren gedaald met gemiddeld 30% per jaar.

Verder hebben we in het afgelopen jaar nieuw beleid op het vlak van de openbare orde en veiligheid vastgesteld of geactualiseerd. Zo is het Damoclesbeleid (beleid omtrent de maatregelen die onze gemeente neemt als er een hennepkwekerij of een drugslab wordt aangetroffen) vastgesteld, hebben we beleid ontwikkeld op de toezicht en de handhaving van het verbod op de verkoop van lachgas en zijn we gestart met het actualiseren van het evenementenbeleid.

Proces rondom mijnbouwactiviteiten
Ook het afgelopen jaar hebben we op meerdere momenten en op verschillende manieren aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Dat doen we onder andere door:

 • en brief te sturen naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om aan te dringen op het blijven hanteren van een rechtvaardige en ruimhartige schadeafhandeling en het blijven toepassen van het wettelijk bewijsvermoeden;
 • een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank in Den Haag op het definitieve instemmingsbesluit van Nedmag;
 • een aanvullend beroepschrift in te dienen op het reparatiebesluit winningsplan Westerveld;
 • tijdens het bezoek van de minister van EZK aan te geven dat we als gemeente en regio in gesprek willen over de mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van (subsidie) regelingen voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen.

en verder ….

 •  hebben we met  het vaststellen van de Algemene Subsidieverordening en het nieuwe subsidiebeleid de kaders en randvoorwaarden voor het verstrekken van subsidies geactualiseerd;
 • zijn we gestart met het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen 2022;
 • zijn de gedragscodes integriteit voor de raad en het college unaniem vastgesteld;
 • scoort de gemeente Aa en Hunze met een toegankelijkheidsscore van 88,5% ruim voldoende op digitale toegankelijkheid;
 • groeit het bereik op de verschillende social mediakanalen nog steeds;
 • hebben 16 inwoners met veel enthousiasme deelgenomen aan de cursus Politiek Actief;
 • hebben we digitale versies van College bie ’t pad georganiseerd.

Wat willen we bereiken (doelen)

1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)