Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de Raad,

Voor u ligt de Sturingsmonitor 2022. Op het moment dat u de Sturingsmonitor 2022 bespreekt, liggen de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 al weer achter u. Echter hebben deze verkiezingen nog wel invloed gehad op de invulling van deze Sturingsmonitor. Dit document bestaat altijd uit het jaarverslag (terugblik), een vergezicht (vooruitblik) en een financiële kadernota (uitgangspunten voor de komende op te stellen begroting). Dit jaar is de vooruitblik 2023 echter beperkt tot de noodzakelijke en onvermijdelijke zaken en zijn de vergezichten geschrapt.

Opbouw van de Sturingsmonitor 2022
Na de aanbiedingsbrief en de portefeuilleverdeling start het document met het jaarverslag 2021. Dit jaar is hierin geen apart hoofdstuk opgenomen over de coronacrisis. De activiteiten die zijn ondernomen in het kader van de corona zijn verwerkt onder de verschillende pijlers.
Na het jaarverslag volgt de Vooruitblik 2023. Zoals in de inleiding aangegeven is deze dit jaar beperkt tot de noodzakelijke en onvermijdelijke zaken. Hier vindt u bijvoorbeeld terug wat er is toegezegd aan u als raad of nieuwe wetgeving die binnenkort gaat spelen. De Sturingsmonitor sluit af met de Financiële Kadernota.

Sturingsmonitor als instrument
De Sturingsmonitor is een instrument in onze Planning & Control cyclus. Zoals vastgesteld in de notitie Trefzeker Meebewegen, is de Sturingsmonitor voor u als raad een moment om sturing te geven aan het beleid en hierover een opdracht mee te geven aan het college. Hieronder worden de verschillende onderdelen van de Sturingsmonitor kort toegelicht.

Jaarverslag
Het doel van het Jaarverslag is terugblikken op 2021. Wat waren onze doelen, wat hebben we gedaan om deze te realiseren en welke resultaten zijn er behaald. Dit terugkijken gebeurt aan de hand van de activiteiten die in de Begroting 2021 waren genoemd.

Vooruitblik 2023
In de Vooruitblik 2023 staan een aantal ontwikkelingen genoemd die we komend jaar op ons af zien komen, maar die nog niet genoemd zijn in de Begroting 2022. Het gaat hierbij onder andere om wetgevingen en toezeggingen aan u als raad na het maken van de Begroting 2022.

Financiële Kadernota
Het laatste onderdeel is de Financiële Kadernota waarin de financiële uitgangspunten van de Begroting 2022 zijn opgenomen.

Voorgestelde besluiten
1.    vast stellen  van het jaarverslag 2021;
2.     instemmen met de in de Vooruitblik 2023 benoemde resultaten en activiteiten;
3.     vast stellen van de financiële kadernota.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het College van de Gemeente Aa en Hunze,
                         
de heer R.L.H. Schoonderbeek       de heer A.W. Hiemstra
secretaris                                                     burgemeester

P&C cyclus