Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor inwoners en bezoekers.

Terugblik 2021- Wat hebben we gedaan

Samenvatting terugblik 2021

In 2021 is het fietspad langs de N34 richting de Bosweg in Gasselte aangelegd en in gebruik genomen. Het fietsknooppuntennetwerk is gereed. Er zijn, in samenspraak met ondernemers, kleine verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast zijn fiets- en mountainbikeroutes aan elkaar gekoppeld tot een netwerk. Fiets- en mountainbikeverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en verbeteringen van de routes, de gemeente faciliteert. Aanvullend zijn er dorpsommetjes ontwikkeld, die onderdeel gaan uitmaken van het nog te realiseren wandelknooppuntennetwerk. Sinds de aanstelling van een Toeristisch Regisseur zijn er meerdere initiatieven gerealiseerd voor het versterken van de toeristische informatievoorziening en promotie. Zo is er een begin gemaakt met het plaatsen van Digitale Informatiezuilen, is er een Hondsrug kwartetspel ontwikkeld en wordt er gewerkt aan een digitaal paardenroutenetwerk. 

De Economische koersnota is vastgesteld. Het uitwerkingsplan zal in 2022 worden opgesteld. De Transitievisie Warmte is in november vastgesteld in het College. Deze wordt begin 2022 aangeboden aan de raad. 

Met betrekking tot de uitbreiding van het bedrijventerrein is het bouwrijp maken van het Ambachtsterrein Rolde, nabij de N33, gestart. Daarnaast wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid van de mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten. Eind 2021 is provinciebreed gestart met een behoeftenonderzoek naar de mogelijkheden realisatie uitbreiding bedrijventerreinen. Gasselterveld is verder ontwikkeld; de parkeerplaats is heringericht, de verkeerssituatie aangepast en er zijn extra voorzieningen gerealiseerd.  

Winkeltijdenverordening
In 2019 is het verzoek ingediend om verruiming van de verordening winkeltijden gemeente Aa en Hunze 2014 door te voeren. In het kader van het verzoek zijn in een uitgebreid traject gesprekken gevoerd met ondernemers, de ondernemersverenigingen en er is een enquête gehouden onder alle dorpsbelangen. Daaruit bleek dat er breed draagvlak is voor verruiming van de winkeltijdenverordening. De winkeltijdenverordening uit 2014 is daarom in 2021 opnieuw vastgesteld. In de verordening is een algemene vrijstelling opgenomen voor zon- en feestdagen van 6.00 tot 22.00 uur. 

Energietransitie 
In 2021 zijn in het kader van  energietransitie verschillende projecten uitgevoerd:

  • Proeftuin energiebesparing lage inkomens: hierbij is het doel dat iedereen, ongeacht zijn of haar financiële bandbreedte, kan meedoen in de energietransitie. 
  • Drents Energieloket (DEL): via de DEL samenwerking bieden we onafhankelijke informatie over verduurzaming en subsidies aan woningeigenaren
  • Regeling Reductie Energiegebruik (RRE): Het DEL en Winst uit je woning heeft de RRE uitgevoerd. Alle woningeigenaren binnen de gemeente kregen een voucher ter waarde van 50 euro waarmee  eenvoudige maatregelen als tochtstrips, ledlampen konden worden aangeschaft. 2.994 huishoudens hebben de voucher verzilverd. 
  • Regeling Reductie Energiegebruik  Woningen (RRE-W): de RRE-W is een vervolg op RRE en richt zich op huurders. De energiecoach geeft advies aan huis en deelt bespaartassen uit. 
  • Faciliteren van energie-initiatieven:  we voeren overleg met lokale energie-initiatieven en faciliteren hen waar nodig. Daarnaast denken ze mee met het gemeentelijk beleid zoals de Transitievisie Warmte. Waar mogelijk en waar behoefte is kunnen we onze beleidsdoelen en instrumenten koppelen aan de initiatieven. 
  • Zon op Dak: het faciliteren van de LTO bij een ondersteuningsprogramma voor zon op agrarische bebouwing en werken met de provinciale aanjager zon aan het versnellen van zon op daken van MKB bedrijven. 
  • Regionale Energiestrategie (RES): in 2021 is de RES 1.0 vastgesteld, hierin is beschreven hoe we het aandeel duurzame energie willen vergroten. 
  • Stimuleren particuliere woningeigenaren Wijk van de Toekomst: De Wijk van de Toekomst in Gieten is een initiatief van Woningstichting De Volmacht. Het is een gemengde wijk met huur- en  koopwoningen. 

Toekomst Vakantieparken
De in de Strategienota Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2020-2024 beschreven aanpak bestaat uit een drie sporenstrategie. Deze drie sporen versterken elkaar. Een terugblik op 2021 laat het volgende zien:

Voortgang spoor Vitaliseren in 2021:
•    Eén vakantiepark heeft de subsidieprocedure voor het provinciaal Recreatie Excellentie Programma (REX) afgerond en heeft inmiddels een subsidie van € 100.000,- ontvangen. 
•    Twee andere parken zijn bezig geweest om de plannen voor excelleren verder te ontwikkelen.   
•    Eén vakantiepark heeft samen met het provinciaal Recreatie Expertteam naar de mogelijkheden om te vitaliseren gekeken.
•    In het kader van gebiedsontwikkeling  is het Gasselterveld aangemeld bij de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe. 

Voortgang spoor Transformeren van parken zonder recreatieve toekomst in 2021:
•    Het transformatietraject naar een woonbestemming van pilotpark Mooi Schipborg te Schipborg is vergevorderd.
•    De inzet van de transformatie van pilotpark Eexterkoele in Eext is dat de bestemming recreatie blijft, maar dat de 'functieaanduiding permanent wonen toegestaan' wordt uitgebreid naar alle bestaande recreatiewoningen. 
•    Als nieuwe mogelijke transformatieopgave is het cluster solitaire recreatiewoningen aan de Zeegserweg te Schipborg in beeld.

Voortgang spoor Sociale opgave/ondermijning in 2021:
•    Ondersteunend aan Vitale Vakantieparken Drenthe is het Naober Drenthe-project gestart in september 2021. Naober ondersteunt, adviseert en faciliteert Drentse gemeentes bij de complexe sociale opgave en ondermijning. In 2021 is geïnventariseerd op welke parken in Aa en Hunze sprake is van deze problematiek. We brengen de situaties op deze parken in beeld. 
•    Er is intensiever ingezet op handhaving strijdige permanente bewoning op enkele parken ter ondersteuning aan de vitaliseringsopgave. Het aantal bewoners is daarmee gedaald en er zijn nog lopende procedures.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)