Sitemap

Sturingsmonitor 2021 Blz. 1
Sturingsmonitor 2021 Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Vooruitblik 2022 Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 6
Pijler 2 Zorg Blz. 7
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 8
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 9
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning Blz. 10
Vergezichten Blz. 11
Inleiding Blz. 12
Vergezichten Blz. 13
Financiële Kadernota Blz. 14
Inleiding Blz. 15
Huidige financiële uitgangspunten Blz. 16
Voorstellen Blz. 17
Vaststelling Blz. 18
Welkom Blz. 19
Aanbiedingsbrief Blz. 20
Aanbiedingsbrief Blz. 21
P&C cyclus Blz. 22
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 23
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 24
Jaarverslag 2020 Blz. 25
Inleiding Blz. 26
Inleiding Blz. 27
Corona Blz. 28
Corona Blz. 29
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 30
Korte omschrijving Blz. 31
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 32
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 33
1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen. Blz. 34
1.1.1.1 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 35
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 36
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 37
1.1.1.4 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 38
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 39
1.1.2.1 Actualiseren van de kaders en de randvoorwaarden van subsidieverstrekking Blz. 40
1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze. Blz. 41
1.1.3.3 Actief optreden tegen ondermijning Blz. 42
1.3.1.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 43
1.3.1.2 Uitvoeren van risicogerichte milieucontroles. Blz. 44
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 45
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 46
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 47
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 48
1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 49
1.3.2.3 Ontwikkelingen 't Ruige veld Rolde Blz. 50
1.3.2.4 Ontwikkelingen camping Anloo in Anloo Blz. 51
Pijler 2 Zorg Blz. 52
Korte omschrijving Blz. 53
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 54
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 55
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 56
1.1.2.2 Evalueren/herformuleren van het subsidiebeleid. Blz. 57
2.1.1.1 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 58
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 59
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 60
2.1.1.4. Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 61
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 62
2.1.4.3 Ondernemers faciliteren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden. Blz. 63
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 64
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 65
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 66
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 67
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 68
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 69
2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 70
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 71
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 72
Korte beschrijving Blz. 73
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 74
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 75
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 76
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 77
3.1.1.4 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 78
3.1.1.2 Faciliteren snelle breedband Blz. 79
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 80
3.1.2.1 De economische koersnota inclusief ons beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Blz. 81
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 82
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 83
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 84
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 85
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2021-2024) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 86
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 87
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 88
3.1.4.2 Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 89
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 90
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 91
1.3.1.9 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 92
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 93
Korte beschrijving Blz. 94
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 95
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 96
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 97
4.1.1.1 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 98
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 99
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 100
4.1.1.4 In samenwerking met de bewoners renoveren van de plantsoenen in de kernen. Blz. 101
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 102
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 103
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 104
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 105
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 106
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 107
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 108
4.2.1.1 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 109
4.2.1.2 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 110
4.2.1.5 Verder experimenteren met welstandsvrij bouwen. Blz. 111
4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 112
4.2.2.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 uitvoeren. Blz. 113
4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven Blz. 114
4.2.3.1 Woonvisie actualiseren. Blz. 115
4.2.3.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 116
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning Blz. 117
Korte beschrijving Blz. 118
Terugblik 2020- Wat hebben we gedaan Blz. 119
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 120
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 121
5.1.1.1 De planning en control cyclus en de organisatie aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 122
5.1.1.2 Uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling Blz. 123
5.1.1.3 Doorontwikkeling sturing en regie. We doen dit in samenspraak met partners en inwoners door in co-creatie de indicatoren en het maatschappelijk effect te bepalen Blz. 124
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 125
5.1.1.5 Doorontwikkelen van de buitendienst Blz. 126
5.1.1.6 Aanpak vervolg medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Blz. 127
5.1.1.7 De lange termijn agenda (LTA) optimaliseren Blz. 128
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 129
5.1.2.1 De bestuursrapportage draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en het tijdig kunnen bijsturen. Blz. 130
5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy Blz. 131
5.2.1.1 Het informatiebeleidsplan wordt herzien en zal jaarlijks worden herijkt. Blz. 132
5.2.1.2 De maatregelen uit het informatiebeleidsplan worden uitgevoerd. Blz. 133
5.2.1.3 Er is aandacht voor informatieveiligheid en privacy Blz. 134
Bijlagen Blz. 135
Missie en toekomstvisie Blz. 136
Missie en toekomstvisie Blz. 137
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 138
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 139
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap