Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,


Voor u ligt de Sturingsmonitor 2021. Hiermee heeft u al in februari een terugblik op het afgelopen jaar en een vergezicht met de ontwikkelingen die we op ons af zien komen in 2022 en verder.
Het document brengt u als raad in positie om, op basis van de vooruitblik, het uit te voeren beleid bij te sturen door hierover een opdracht mee te geven aan het college en deze uit te werken in de begroting 2022.


Opbouw van de Sturingsmonitor 2021
Na de aanbiedingsbrief en het portefeuillehoudersoverzicht start het document met het jaarverslag 2020. Het jaarverslag begint met een terugblik op de Coronacrisis in 2020. Vervolgens is per pijler een Terugblik op 2020 geschreven en zijn de Activiteiten uit de begroting 2020 toegevoegd. Na het jaarverslag volgen de twee onderdelen van de kadernota: de Vooruitblik 2022 en een aantal ontwikkelingen op hoofdlijnen (Vergezichten) die op ons afkomen en (mogelijk) impact hebben op de gemeente. De sturingsmonitor wordt afgesloten met de Financiële Kadernota.


Coronacrisis
Dit jaar is in de Sturingsmonitor extra aandacht besteed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis. De uitbraak van het Covid-19 virus heeft een grote impact op de samenleving en de werkzaamheden van de gemeente en dat zal in 2021 waarschijnlijk zo blijven. Daarom is hier een apart hoofdstuk aan gewijd.


Sturingsmonitor als instrument
De Sturingsmonitor is een nieuw instrument in onze Planning & Control cyclus, zoals vastgesteld in de notitie Trefzeker Meebewegen. Onderstaand lichten we toe wat het doel van de verschillende onderdelen van de Sturingsmonitor is en wat het beslispunt van uw raad is.


Jaarverslag
Het doel van het Jaarverslag is terugkijken naar 2020: wat waren onze doelen, wat we hebben gedaan om deze te realiseren en welk resultaat is behaald. Centraal staan de effecten in de samenleving die benoemd zijn in de Begroting 2020.

Kadernota
Dit onderdeel bestaat uit de Vooruitblik 2022 en de Vergezichten.

In de Vooruitblik 2022 is op hoofdlijnen uitgewerkt waar we eind 2022 willen staan en wat we gerealiseerd willen hebben in relatie tot de doelen die zijn opgenomen in de begroting 2021.

In de Vergezichten beschrijven we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Uitdagingen waarover we graag met uw raad in gesprek gaan.

Financiële Kadernota
Het laatste onderdeel is de Financiële Kadernota waarin de financiële uitgangspunten zijn uitgewerkt. beslispunt: instemmen met deze financiële uitgangspunten, zodat deze als kader gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de begroting 2022.

Denktank Sociaal Domein en Werkconferentie
Naar aanleiding van de notitie Samen aan het Stuur is een denktank Sociaal Domein met elkaar in gesprek gegaan over het sturen op maatschappelijke effecten. Deze denktank bestond uit een afvaardiging van raad, ambtelijke organisatie en betrokken organisaties. De uitkomst van deze denktank is een doelenboom als startmodel voor verdere uitwerking met inwoners.

Naast de Sturingsmonitor is ook de Werkconferentie een nieuw Planning & Control instrument vanuit de notitie Trefzeker Meebewegen. In een Werkconferentie gaan raad, college, organisatie en samenleving met elkaar verdiepend in gesprek over een onderwerp. Het onderwerp voor de eerste Werkconferentie in mei 2021 zou het prioriteren binnen de doelenboom Sociaal Domein kunnen zijn.

Voorgestelde besluiten

  1. het jaarverslag 2020 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de in de Vooruitblik 2022 benoemde resultaten en activiteiten. Het college kan deze betrekken bij het opstellen van de begroting 2022;
  3. de financiële uitgangspunten, zoals verwoord in de Financiële Kadernota, als kader te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2022;
  4. om twee werkconferenties te houden. De eerste in het voorjaar 2021 over het de impact van Corona zoals benoemd in het onderdeel Vergezichten. En de tweede in het najaar van 2021 over het vervolg op de denktank Sociaal Domein.


Bijlagen:

  • Overzicht Planning & Control cyclus gemeente Aa en Hunze

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het College van de Gemeente Aa en Hunze,
                          

mevrouw mr. M. Tent                   de heer A.W. Hiemstra
secretaris                                            burgemeester

P&C cyclus