Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Pijlers Blz. 3  
Ambities Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Ambities pijler 1| Bestuur en participatie Blz. 6  
Ambities pijler 2| Zorg Blz. 7  
Ambities pijler 3| Economie, werk en recreatie Blz. 8  
Ambities pijler 4| Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 9  
Ambities Middelen en ondersteuning Blz. 10  
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 11  
Korte omschrijving Blz. 12  
Effecten in de samenleving Blz. 13  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 14  
1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen. Blz. 15  
1.1.1.1 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 16  
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 17  
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 18  
1.1.1.4 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 19  
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 20  
1.1.2.1 Toetsen van initiatieven en subsidieverzoeken op basis van effect in de samenleving. Blz. 21  
1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze. Blz. 22  
1.1.3.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 23  
1.1.3.2 Starten met risicogerichte milieucontroles. Blz. 24  
1.1.3.3 Actief optreden tegen ondermijning Blz. 25  
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 26  
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 27  
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 28  
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 29  
1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 30  
Beleidsindicatoren Blz. 31  
Verbonden partijen Blz. 32  
Wat mag het kosten? Blz. 33  
Pijler 2 Zorg Blz. 34  
Korte omschrijving Blz. 35  
Effect in de samenleving Blz. 36  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 37  
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 38  
2.1.1.1 Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 39  
2.1.1.2 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 40  
2.1.1.3 Participatie-initiatieven toetsen aan de (nieuwe) kadernota. Blz. 41  
2.1.1.4 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 42  
2.1.1.5 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 43  
2.1.1.6 Evalueren/herformuleren van het subsidiebeleid. Blz. 44  
2.1.1.7 Ondernemers faciliteren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden. Blz. 45  
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 46  
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van het voorliggende veld (preventie) en succesvolle pilots continueren. Blz. 47  
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 48  
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 49  
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 50  
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 51  
2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 52  
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 53  
Beleidsindicatoren Blz. 54  
Verbonden partijen Blz. 55  
Wat mag het kosten? Blz. 56  
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 57  
Korte beschrijving Blz. 58  
Effect in de samenleving Blz. 59  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 60  
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 61  
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 62  
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 63  
3.1.2.1 De economische koersnota actualiseren, zodat die aansluit bij economische ontwikkelingen. Blz. 64  
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 65  
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 66  
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 67  
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 68  
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2020-2023) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 69  
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 70  
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 71  
3.1.4.2 Opstellen van een warmtetransitieplan. Blz. 72  
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 73  
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 74  
3.1.6.1 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 75  
Beleidsindicatoren Blz. 76  
Verbonden partijen Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 79  
Korte beschrijving Blz. 80  
Effecten in de samenleving Blz. 81  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 82  
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 83  
4.1.1.1 Beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 84  
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 85  
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 86  
4.1.1.4 In samenwerking met de bewoners renoveren van de plantsoenen in de kernen. Blz. 87  
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 88  
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 89  
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 90  
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 91  
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 92  
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 93  
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 94  
4.2.1.1 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 95  
4.2.1.2 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 96  
4.2.1.3 Verder experimenteren met welstandsvrij bouwen. Blz. 97  
4.2.1.4 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 98  
4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 99  
4.3.1.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 opstellen. Blz. 100  
4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven Blz. 101  
4.4.1.1 Woonvisie actualiseren. Blz. 102  
4.4.1.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 103  
Beleidsindicatoren Blz. 104  
Verbonden partijen Blz. 105  
Wat mag het kosten? Blz. 106  
Middelen en Ondersteuning Blz. 107  
Korte beschrijving Blz. 108  
Effect in de samenleving Blz. 109  
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 110  
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 111  
5.1.1.1 De planning en control cyclus aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 112  
5.1.1.2 Uitvoering geven aan ‘Aa en Hunze stroomt!’. Blz. 113  
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 114  
5.1.3 Een lage belastingdruk. Blz. 115  
Beleidsindicatoren Blz. 116  
Verbonden partijen Blz. 117  
Wat mag het kosten? Blz. 118  
Hoofdlijnen Blz. 119  
Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten Blz. 120  
Voorstellen begroting 2020 Blz. 121  
Vaststelling begroting 2020 Blz. 122  
Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 123  
Collegeprogramma structureel Blz. 124  
Toelichting collegeprogramma structureel Blz. 125  
Collegeprogramma incidenteel Blz. 126  
Toelichting collegeprogramma incidenteel Blz. 127  
Bezuinigingstraject/ invulling taakstelling Blz. 128  
Toelichting bezuinigingstraject structureel Blz. 129  
Prijsontwikkeling structureel Blz. 130  
Toelichting prijsontwikkeling structureel Blz. 131  
Gemeentefonds structureel en incidenteel Blz. 132  
Toelichting algemene uitkering gemeentefonds structureel en incidenteeel Blz. 133  
Overige mutaties structureel Blz. 134  
Toelichting overige mutaties structureel Blz. 135  
Mutatie reserves Blz. 136  
Bij 1e begrotingswijziging 2020 beschikbaar te stellen budgetten Blz. 137  
Aanbiedingsbrief Blz. 138  
Aanbiedingsbrief Blz. 139  
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 140  
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 141  
Lokale heffingen Blz. 142  
Lokale heffingen Blz. 143  
Geraamde inkomsten Blz. 144  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 145  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 146  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 147  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 148  
Financiering Blz. 149  
Financiering Blz. 150  
Bedrijfsvoering Blz. 151  
Bedrijfsvoering Blz. 152  
Verbonden partijen Blz. 153  
Verbonden partijen Blz. 154  
Grondbeleid Blz. 155  
Grondbeleid Blz. 156  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 157  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 158  
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 159  
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 160  
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 161  
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 162  
Balans en EMU overzicht Blz. 163  
Balans en EMU overzicht Blz. 164  
Investeringen 2020 Blz. 165  
Investeringen 2020 Blz. 166  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 167  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 168  
Lasten en baten per pijler Blz. 169  
Lasten en baten per programma Blz. 170  
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 171  
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 172  
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 173  
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 174  
Missie en toekomstvisie Blz. 175  
Missie en toekomstvisie Blz. 176  
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 177  
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 178  
Publicatiedatum: 16-10-2019

Inhoud