Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1
Begroting 2020 Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Ambities Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Ambities pijler 1| Bestuur en participatie Blz. 6
Ambities pijler 2| Zorg Blz. 7
Ambities pijler 3| Economie, werk en recreatie Blz. 8
Ambities pijler 4| Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 9
Ambities Middelen en ondersteuning Blz. 10
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 11
Korte omschrijving Blz. 12
Effecten in de samenleving Blz. 13
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 14
1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen. Blz. 15
1.1.1.1 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 16
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 17
1.1.1.3 College bie’t pad vervolg geven. Blz. 18
1.1.1.4 Uitvoering van projecten in ‘het kader van ‘Regio Deal. Blz. 19
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 20
1.1.2.1 Toetsen van initiatieven en subsidieverzoeken op basis van effect in de samenleving. Blz. 21
1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze. Blz. 22
1.1.3.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 23
1.1.3.2 Starten met risicogerichte milieucontroles. Blz. 24
1.1.3.3 Actief optreden tegen ondermijning Blz. 25
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 26
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 27
1.2.1.2 De dienstverlening is via diverse kanalen bereikbaar. Blz. 28
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 29
1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 30
Beleidsindicatoren Blz. 31
Verbonden partijen Blz. 32
Wat mag het kosten? Blz. 33
Pijler 2 Zorg Blz. 34
Korte omschrijving Blz. 35
Effect in de samenleving Blz. 36
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 37
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 38
2.1.1.1 Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 39
2.1.1.2 Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta. Blz. 40
2.1.1.3 Participatie-initiatieven toetsen aan de (nieuwe) kadernota. Blz. 41
2.1.1.4 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 42
2.1.1.5 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 43
2.1.1.6 Evalueren/herformuleren van het subsidiebeleid. Blz. 44
2.1.1.7 Ondernemers faciliteren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden. Blz. 45
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 46
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van het voorliggende veld (preventie) en succesvolle pilots continueren. Blz. 47
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 48
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 49
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 50
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 51
2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 52
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 53
Beleidsindicatoren Blz. 54
Verbonden partijen Blz. 55
Wat mag het kosten? Blz. 56
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 57
Korte beschrijving Blz. 58
Effect in de samenleving Blz. 59
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 60
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 61
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 62
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 63
3.1.2.1 De economische koersnota actualiseren, zodat die aansluit bij economische ontwikkelingen. Blz. 64
3.1.2.2 Op planmatige wijze gezonde en toekomstbestendige vakantieparken stimuleren in samenhang met het provinciale beleid. Blz. 65
3.1.2.3 Uitbreiding van bedrijventerreinen beoordelen. Blz. 66
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 67
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 68
3.1.3.1 Een nieuw beleidsplan (2020-2023) voor recreatie en toerisme maken. Blz. 69
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 70
3.1.4.1 Instellen gebiedsfonds in verband met komst windmolens. Blz. 71
3.1.4.2 Opstellen van een warmtetransitieplan. Blz. 72
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 73
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 74
3.1.6.1 Handhaving permanente bewoning op recreatieverblijven op vakantieparken met een recreatieve toekomst. Blz. 75
Beleidsindicatoren Blz. 76
Verbonden partijen Blz. 77
Wat mag het kosten? Blz. 78
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 79
Korte beschrijving Blz. 80
Effecten in de samenleving Blz. 81
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 82
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 83
4.1.1.1 Beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 84
4.1.1.2. Particulieren en agrariërs in het buitengebied stimuleren erven steenuilvriendelijk te maken (ambassadeurschap steenuil). Blz. 85
4.1.1.3 Bij- en vlindervriendelijk handelen. Blz. 86
4.1.1.4 In samenwerking met de bewoners renoveren van de plantsoenen in de kernen. Blz. 87
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 88
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 89
4.1.2.2 Uitvoering geven aan bomenonderhoud. Blz. 90
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 91
4.1.3.1 Eikenprocessierups bestrijden. Blz. 92
4.1.3.2 We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren om schadelijke bermplanten te bestrijden. Blz. 93
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 94
4.2.1.1 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 95
4.2.1.2 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 96
4.2.1.3 Verder experimenteren met welstandsvrij bouwen. Blz. 97
4.2.1.4 Ideeën die de sociale en fysieke leefbaarheid in de dorpen bevorderen financieel ondersteunen vanuit het leefbaarheidsfonds. Blz. 98
4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 99
4.3.1.1 Het gemeentelijk rioleringsplan 2020 –2024 opstellen. Blz. 100
4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven Blz. 101
4.4.1.1 Woonvisie actualiseren. Blz. 102
4.4.1.2 Bouwplan Raatakkers (fase 2) te Anloo invullen in overleg met bewoners. Blz. 103
Beleidsindicatoren Blz. 104
Verbonden partijen Blz. 105
Wat mag het kosten? Blz. 106
Middelen en Ondersteuning Blz. 107
Korte beschrijving Blz. 108
Effect in de samenleving Blz. 109
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 110
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 111
5.1.1.1 De planning en control cyclus aansluiten op de nieuwe manier van werken en de nieuwe manier van sturen en monitoren. Blz. 112
5.1.1.2 Uitvoering geven aan ‘Aa en Hunze stroomt!’. Blz. 113
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 114
5.1.3 Een lage belastingdruk. Blz. 115
Beleidsindicatoren Blz. 116
Verbonden partijen Blz. 117
Wat mag het kosten? Blz. 118
Hoofdlijnen Blz. 119
Ontwikkelingen en financiële uitgangspunten Blz. 120
Voorstellen begroting 2020 Blz. 121
Vaststelling begroting 2020 Blz. 122
Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 123
Collegeprogramma structureel Blz. 124
Toelichting collegeprogramma structureel Blz. 125
Collegeprogramma incidenteel Blz. 126
Toelichting collegeprogramma incidenteel Blz. 127
Bezuinigingstraject/ invulling taakstelling Blz. 128
Toelichting bezuinigingstraject structureel Blz. 129
Prijsontwikkeling structureel Blz. 130
Toelichting prijsontwikkeling structureel Blz. 131
Gemeentefonds structureel en incidenteel Blz. 132
Toelichting algemene uitkering gemeentefonds structureel en incidenteeel Blz. 133
Overige mutaties structureel Blz. 134
Toelichting overige mutaties structureel Blz. 135
Mutatie reserves Blz. 136
Bij 1e begrotingswijziging 2020 beschikbaar te stellen budgetten Blz. 137
Welkom Blz. 138
Aanbiedingsbrief Blz. 139
Aanbiedingsbrief Blz. 140
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 141
Bestuur en portefeuilleverdeling Blz. 142
Paragrafen Blz. 143
Lokale heffingen Blz. 144
Lokale heffingen Blz. 145
Geraamde inkomsten Blz. 146
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 147
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 148
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 149
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 150
Financiering Blz. 151
Financiering Blz. 152
Bedrijfsvoering Blz. 153
Bedrijfsvoering Blz. 154
Verbonden partijen Blz. 155
Verbonden partijen Blz. 156
Grondbeleid Blz. 157
Grondbeleid Blz. 158
Financiële begroting Blz. 159
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 160
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 161
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 162
Overhead en vennootschapsbelasting Blz. 163
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 164
Stand en verloop van de reserve en voorzieningen Blz. 165
Balans en EMU overzicht Blz. 166
Balans en EMU overzicht Blz. 167
Investeringen 2020 Blz. 168
Investeringen 2020 Blz. 169
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 170
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 171
Lasten en baten per pijler Blz. 172
Lasten en baten per programma Blz. 173
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 174
Toelichting op de baten en lasten per pijler Blz. 175
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 176
Totaaloverzicht beleidsindicatoren Blz. 177
Bijlagen Blz. 178
Missie en toekomstvisie Blz. 179
Missie en toekomstvisie Blz. 180
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 181
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 182
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap