Stand en verloop van de reserve en voorzieningen

 

De genoemde saldi van reserves en voorzieningen zijn inclusief de voorstellen zoals die in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting zijn opgenomen

Stand en verloop
van de reserves en voorzieningen
2020 2021 2022 2023 2024
Omschrijving Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
(bedragen x € 1.000)
Algemene reserves 19.579 7.112 -7.633 19.058 -1.951 17.107 23 -1.734 15.396 13 -260 15.149
Bestemmingsreserves 8.458 3.320 -6.257 5.521 18 -145 5.394 18 -145 5.267 18 -145 5.140
Voorzieningen 5.060 1.717 -2.114 4.663 1.881 -2.235 4.309 1.861 -1.822 4.348 1.881 -1.925 4.304
Totaal 33.097 12.149 -16.004 29.242 1.899 -4.331 26.810 1.902 -3.701 25.011 1.912 -2.330 24.593

Uitgelicht:

Verloop Vrije Algemene Reserve (VAR)

De algemene reserve bestaat uit de WAR (Weerstandsdeel algemene reserve), de Algemene reserve van het grondbedrijf en de VAR.
In de jaren 2020 tot en met 2023 wordt een beslag op de VAR gelegd van in totaal € 7,6 miljoen voor de dekking van de incidentele ontwikkelingen en nieuw beleid.
Het betreft de onttrekking voor de uitvoering van beleid vanuit het collegeprogramma incidenteel van € 6,3 miljoen en de onttrekking van € 1,2 miljoen voor het instellen van
reserves voor dekking van de meerjarige afschrijvingslasten van een aantal investeringen.

De reserve wordt aangevuld met een bedrag van in totaal € 7,1 miljoen en bestaat uit de volgende stortingen:

  • overheveling vanuit de reserve grondbedrijf € 4 miljoen
  • opheffen van de reserve opbrengst verkoop aandelen Essent € 1,9 miljoen
  • herijking van de reserve incidentele dekkingsmiddelen € 1,2 miljoen
Omschrijving 2020 2021 2022 2023
(bedragen x € 1.000)
geprognosticeerde stand per 1 januari 7.349.000 10.828.000 8.877.000 7.166.000
storting 7.112.000 0 23.000 13.000
onttrekking 3.633.000 1.951.000 1.734.000 260.000
geprognosticeerde stand per 31 december 10.828.000 8.877.000 7.166.000 6.919.000
De voorstellen zoals die in de begroting 2020 zijn opgenomen resulteren in een verwacht stand van de VAR per 31 december 2023 van afgerond 6,9 miljoen.
Overzicht totaal reserves en voorzieningen
Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
Saldo Storting Onttrekking Saldo Mutatie Saldo Mutatie Saldo Mutatie Saldo
(bedragen x € 1.000)
Weerstandsdeel algemene reserve 5.653 5.653 5.653 5.653 5.653
Vrije algemene reserve 7.349 7.112 3.633 10.828 -1.951 8.877 -1.711 7.166 -247 6.919
Algemene reserve grondbedrijf 6.577 4.000 2.577 2.577 2.577 2.577
Totaal algemene reserves 19.579 7.112 7.633 19.058 -1.951 17.107 -1.711 15.396 -247 15.149
Sociaal Domein -532 -532 -532 -532 -532
Bovenwijkse voorzieningen 65 65 65 65 65
Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingen 1 1 1 1 1
Nieuwe sociale wetgeving ambtenaren 100 100 100 100 100
Incidentele dekkingsmiddelen 3.639 2.000 4.188 1.451 1.451 1.451 1.451
ADHB 26 26 26 26 26
Investeringsregeling landelijk gebied 5 5 5 5 5
Verkoop aandelen Essent 1.923 1.923 0 0 0 0
Groot onderhoud onderwijsgebouwen 90 18 108 18 126 18 144 18 162
Dekking kapitaallasten diverse investeringen 3.141 1.302 146 4.297 -145 4.152 -145 4.007 -145 3.862
Totaal bestemmingsreserves 8.458 3.320 6.257 5.521 -127 5.394 -127 5.267 -127 5.140
Wegenonderhoud 307 633 899 41 41 41 41
Gemeentelijk rioleringsplan 1.023 446 583 886 -110 776 -106 670 -102 568
Technisch onderhoud gemeentelijke gebouwen 114 225 328 11 -9 2 13 15 26 41
Technisch onderhoud monumenten 24 33 41 16 -14 2 3 5 1 6
Schilderwerk gemeentelijke gebouwen 38 96 99 35 -20 15 8 23 4 27
Schilderwerk monumenten 0 19 14 5 -1 4 1 5 2 7
Groot onderhoud dorpshuizen 56 59 66 49 -42 7 0 7 0 7
Vijveronderhoud 4 51 0 55 -47 8 51 59 -47 12
Pensioenvoorziening vm wethouders 3.115 111 84 3.142 27 3.169 27 3.196 27 3.223
Groot onderhoud Grevelingskanaal 379 44 423 -138 285 42 327 45 372
Totaal voorzieningen 5.060 1.717 2.114 4.663 -354 4.309 39 4.348 -44 4.304
Totaal 33.097 12.149 16.004 29.242 -2.432 26.810 -1.799 25.011 -418 24.593
Dit is de stand inclusief de 1e begrotingswijziging 2020 en het meerjarenperspectief
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Reserve omschrijving 2020 2021 2022 2023
Reserves dekking kapitaallasten Dekking afschrijving -146.000 -145.000 -145.000 -145.000
Totaal -146.000 -145.000 -145.000 -145.000
Overzicht incidentele lasten en baten op de voorzieningen begroting 2020
Lasten
Voorziening wegenonderhoud 899.000
Gemeentelijk rioleringsplan 583.000
Voorziening technisch onderhoud gem. gebouwen 328.000
Voorziening technisch onderhoud monumenten 41.000
Voorziening schilderwerk gem. gebouwen 99.000
Voorziening schilderwerk monumenten 14.000
Voorziening groot onderhoud dorpshuizen 66.000
Pensioenvoorziening wethouders 84.000
Totaal 2.114.000
De toevoegingen aan de voorzieningen voor onderhoud worden in de uitvoeringsinformatie strctureel geraamd. Er zijn dit jaar geen incidentele toevoegingen aan de voorzieningen geraamd.