Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor inwoners en bezoekers.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Voor nu zijn hieronder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Effecten in de samenleving

3.1 In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken.

3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Functiemenging

%

42.7

2018

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

160,1

2018

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

543,1

2018

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

66,2%

2018

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Economie, werk en recreatie.

Wat mag het kosten?

De cijfers voor de begroting 2020 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2020. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2020.

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020 B2021 B2022 B2023
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 42 42 42 42
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 503 503 503 503
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 5 5 5
3.4 Economische promotie 109 109 109 109
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 472 472 472 472
Totaal Lasten 1.130 1.130 1.130 1.130
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 423 423 423 423
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 14 14 14
3.4 Economische promotie 1.584 1.584 1.584 1.584
Totaal Baten 2.022 2.022 2.022 2.022