Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Voor nu zijn hieronder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Effecten in de samenleving

4.1. De gemeente Aa en Hunze wil een duurzame gemeente zijn.

Wat willen we bereiken (doelen)

4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.3.1 Zorgen voor goede voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.4.1 Een aantrekkelijke woongemeente blijven

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Niet-sporters

%

53,7

2016

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

158

2017

Hernieuwbare elektriciteit

%

13,4

2017

Verbonden partijen

   Verbonden partijen    

  • Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ( RUD Drenthe)
  • Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

Wat mag het kosten?

De cijfers voor de begroting 2020 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2020. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2020.

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020 B2021 B2022 B2023
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 2.755 2.755 2.755 2.755
2.2 Parkeren 5 5 5 5
2.5 Openbaar vervoer 7 7 7 7
5.1 Sportbeleid en activering 222 222 222 222
5.2 Sportaccommodaties 1.926 1.926 1.926 1.926
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 343 343 343 343
5.5 Cultureel erfgoed 184 184 184 184
5.6 Media 487 487 487 487
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.016 3.016 3.016 3.016
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 558 558 558 558
7.2 Riolering 1.444 1.444 1.444 1.444
7.3 Afval 2.153 2.153 2.153 2.153
7.4 Milieubeheer 646 646 646 646
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 258 258 258 258
8.1 Ruimtelijke ordening 685 685 685 685
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.382 2.382 2.382 2.382
8.3 Wonen en bouwen 962 962 962 962
Totaal Lasten 18.031 18.031 18.031 18.031
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 13 13 13 13
5.1 Sportbeleid en activering 137 137 137 137
5.2 Sportaccommodaties 453 453 453 453
5.5 Cultureel erfgoed 26 26 26 26
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 22 22 22 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 334 334 334 334
7.2 Riolering 2.054 2.054 2.054 2.054
7.3 Afval 2.774 2.774 2.774 2.774
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 130 130 130 130
8.1 Ruimtelijke ordening 6 6 6 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.392 2.392 2.392 2.392
8.3 Wonen en bouwen 617 617 617 617
Totaal Baten 8.959 8.959 8.959 8.959
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 38 38 38 38