Lasten en baten per pijler

Lasten en baten per pijler

Recapitulatie totaal lasten en baten per programma
(bedragen x € 1.000)
(+=voordeel -= nadeel)
Pijler Raming Mutatie reserves Resultaat
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
1 3.742 324 -3.418 0 18 18 3.742 342 -3.400
2 25.456 5.758 -19.698 0 34 34 25.456 5.793 -19.663
3 1.130 2.022 892 0 0 0 1.130 2.022 891
4 18.031 8.959 -9.072 0 38 38 18.031 8.996 -9.035
5 10.275 41.471 31.196 0 11 11 10.275 41.482 31.208
Algemeen totaal 58.634 58.533 -101 0 101 101 58.634 58.634 0
Toelichting
Het totaal van de begroting bedraagt afgerond € 59 miljoen. Per saldo wordt er € 101.000 onttrokken aan de diverse reserves. Het resultaat van de begroting is verwerkt op taakveld 0.8.2 budgetruimte structureel binnen pijler middelen en ondersteuning.
Overzicht overhead
Onder pijler 4 Middelen en Ondersteuning valt taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Op dit taakveld wordt de overhead gepresenteerd. Het totaalbedrag aan overhead is per saldo € 6.967.000. Onderstaand een specificatie.
Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie
(bedragen x € 1.000)
0.4.1 Ondersteuning organisatie algemeen 4.453
0.4.2 Huisvesting 377
0.4.3 Apparaatskosten 901
0.4.4 Automatisering 1.236
Algemeen totaal 6.967
Toelichting
In het BBV is één uitzondering gemaakt op het verplicht centraal begroten van overhead. Dit betreft de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen. De toerekening aan deze onderdelen voor respectievelijk € 63.000 en € 77.000 maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.