Pijler 1 Bestuur en participatie

Korte omschrijving

Deze pijler gaat onder andere over het functioneren van de gemeenteraad en het college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarbij. Ook openbare orde en veiligheid, publiekszaken en verkiezingen zijn in deze pijler te vinden.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Voor nu zijn hieronder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Effect in de samenleving

1.1 Inwoners voelen zich betrokken en gehoord.

1.2 Inwoners zijn tevreden over de dienstverlening.

 

Wat willen we bereiken (doelen)

1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.1.3 Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder, duurzamer, vitaler en veiliger Aa en Hunze.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.2.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

63

2018

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,2

2018

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3,0

2018

Diefstallen uit woningen

Aantal per 1.000 inwoners

2,2

2018

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3,0

2018

 

Verbonden partijen

Verbonden partijen

  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
  • Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio (GR EDR)
  • Veiligheidsregio Drenthe Assen (VRD)

Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2020 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2020. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2020.

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020 B2021 B2022 B2023
Lasten
0.1 Bestuur 1.266 1.266 1.266 1.266
0.2 Burgerzaken 707 707 707 707
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.545 1.545 1.545 1.545
1.2 Openbare orde en veiligheid 223 223 223 223
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2 2 2 2
Totaal Lasten 3.742 3.742 3.742 3.742
Baten
0.2 Burgerzaken 311 311 311 311
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 8 8 8
Totaal Baten 324 324 324 324
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 18 18 18 18