Middelen en Ondersteuning

Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie en de financiering van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Effect in de samenleving

5.1. De gemeentelijke organisatie werkt zo efficiënt en effectief mogelijk en is in staat aan te sluiten bij de behoeften en wensen van inwoners en politiek.

Wat willen we bereiken (doelen)

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

5.1.3 Een lage belastingdruk.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Formatie*

Fte per 1.000 inwoners

6,88

2018

Bezetting*

Fte per 1.000 inwoners

6,88

2018

Apparaatskosten*

Kosten per inwoner

€ 35

2019

Externe inhuur*

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

1 %

2019

Overhead*

% van totale lasten

11,88 %

2020

 

 

 

 

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

229

2018

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

1,7

2016

Demografische druk

%

84.9

2019

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

612

2019

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

663

2019

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Aa en Hunze banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de pijler Middelen en Ondersteuning. 

Wat mag het kosten?

De cijfers voor de begroting 2020 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2020. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2020.

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020 B2021 B2022 B2023
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 298 298 298 298
0.4 Overhead 7.034 7.034 7.034 7.034
0.5 Treasury -63 -63 -63 -63
0.64 Belastingen overig 2.357 2.357 2.357 2.357
0.8 Overige baten en lasten 623 623 623 623
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 26 26 26 26
Totaal Lasten 10.274 10.274 10.274 10.274
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 31 31 31 31
0.4 Overhead 375 375 375 375
0.5 Treasury 325 325 325 325
0.61 OZB woningen 3.213 3.213 3.213 3.213
0.62 OZB niet-woningen 1.088 1.088 1.088 1.088
0.64 Belastingen overig 1.849 1.849 1.849 1.849
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 34.592 34.592 34.592 34.592
Totaal Baten 41.472 41.472 41.472 41.472
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 11 11 11 11