Balans en EMU overzicht

 

Geprognosticeerde balans

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
(bedragen x € 1.000) actueel
Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa 40.408 39.675 37.535 35.623 34.796
Financiële vaste activa 2.549 2.548 2.547 2.546 2.545
Totaal vaste activa 42.957 42.223 40.082 38.169 37.341
Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond 8.235 5.846 4.510 3.435 2.013
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463
Liquide middelen 583 583 583 583 583
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Totaal vlottende activa 10.281 7.892 6.556 5.481 4.059
Totaal generaal 53.238 50.115 46.638 43.650 41.400
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen 28.037 24.453 22.375 20.537 20.163
Voorzieningen 5.060 4.663 4.309 4.348 4.304
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 1.701 381 191 0
Totaal vaste passiva 34.798 29.497 26.875 24.885 24.467
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Overlopende passiva 11.040 13.218 12.363 11.365 9.533
Totaal vlottende passiva 18.440 20.618 19.763 18.765 16.933
Totaal Passiva 53.238 50.115 46.638 43.650 41.400
EMU-saldo 2019-2023
(bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
+1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 428 1 -11 23 13
+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.281 2.404 2.287 2.063 1.912
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.810 1.717 1.881 1.861 1.881
-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd (geplande uitgaven) 1.678 1.670 100 100 1.000
+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.
+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.
-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
+8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord
-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. 1.919 2.114 2.235 1.822 1.926
-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.
Verkoop van effecten:
11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) n n n n n
11b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo 922 338 1.822 2.026 880