Pijler 2 Zorg

Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Daarvoor zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht.  

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij. Voor nu zijn hieronder de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen. Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Effecten in de samenleving

2.1  Inwoners nemen zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deel aan de samenleving.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

0,00

2018

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

16,41

2018

Voortijdig schoolverlaters (voorheen vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,0

2018

Jongeren met een delict voor de rechter

 % 12 t/m 21 jarigen

1,03%

2015

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2,94%

2015

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1,11%

2015

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

23,0

2e halfjaar 2018

Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar

26,0

2e halfjaar 2018

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

11,2%

2e halfjaar 2018

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,2%

2e halfjaar 2018

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0.3%

2e halfjaar 2018

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

48

2e halfjaar 2018

Verbonden partijen

       Verbonden partijen

  • Gemeenschappelijke regeling  Alescon (in liquidatie)
  • Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentse Aa (WPDA)
  • Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
  • Gemeenschappelijke regeling  Publiek Vervoer Groningen –Drenthe

Wat mag het kosten?

De cijfers voor de begroting 2020 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2020. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2020.

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020 B2021 B2022 B2023
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 81 81 81 81
4.2 Onderwijshuisvesting 698 698 698 698
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.019 1.019 1.019 1.019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.231 2.231 2.231 2.231
6.2 Wijkteams 2.836 2.836 2.836 2.836
6.3 Inkomensregelingen 7.664 7.664 7.664 7.664
6.4 Begeleide participatie 73 73 73 73
6.5 Arbeidsparticipatie 301 301 301 301
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.105 1.105 1.105 1.105
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.441 3.441 3.441 3.441
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.781 3.781 3.781 3.781
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28 28 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.064 1.064 1.064 1.064
7.1 Volksgezondheid 1.136 1.136 1.136 1.136
Totaal Lasten 25.456 25.456 25.456 25.456
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 20 20 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 76 76 76 76
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 64 64 64 64
6.3 Inkomensregelingen 5.453 5.453 5.453 5.453
6.5 Arbeidsparticipatie 10 10 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 11 11 11 11
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 124 124 124 124
Totaal Baten 5.759 5.759 5.759 5.759
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 34 34 34 34