Totaaloverzicht beleidsindicatoren

 

Pijler 1 Bestuur en participatie

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

63

2018

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,2

2018

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3,0

2018

Diefstallen uit woningen

Aantal per 1.000 inwoners

2,2

2018

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3,0

2018Pijler 2 Zorg

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

0,00

2018

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

16,41

2018

Voortijdig schoolverlaters (voorheen vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,0

2018

Jongeren met een delict voor de rechter

 % 12 t/m 21 jarigen

1,03%

2015

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2,94%

2015

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1,11%

2015

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

23,0

2e halfjaar 2018

Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar

26,0

2e halfjaar 2018

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

11,2%

2e halfjaar 2018

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,2%

2e halfjaar 2018

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0.3%

2e halfjaar 2018

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

48

2e halfjaar 2018

 

Pijler 3 Economie, Werk en Recreatie

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Functiemenging

%

42.7

2018

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

160,1

2018

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

543,1

2018

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

66,2%

2018

 

Pijler 4  Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Niet-sporters

%

53,7

2016

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

158

2017

Hernieuwbare elektriciteit

%

13,4

2017

 

Pijler 5  Middelen en ondersteuning

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Formatie*

Fte per 1.000 inwoners

6,88

2018

Bezetting*

Fte per 1.000 inwoners

6,88

2018

Apparaatskosten*

Kosten per inwoner

€ 35

2019

Externe inhuur*

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

1 %

2019

Overhead*

% van totale lasten

11,88 %

2020

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

229

2018

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

1,7

2016

Demografische druk

%

84.9

2019

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

612

2019

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

663

2019