Toelichting op de baten en lasten per pijler

Toelichting op de baten en lasten per pijler

Financiële begroting per pijler toelichting verschillen.

Conform BBV-artikel 19, lid a en b wordt in de toelichting overzicht lasten en baten per programma, het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, opgenomen. In geval van aanmerkelijk verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het vorig, respectievelijk voor vorig, begrotingsjaar worden deze verschillen toegelicht.

1. Bestuur en participatie

(bedragen  x € 1.000)

lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2018 2018 2019 2019 2020 2020
0.1 Bestuur 1.359 0 1.289 0 1.266 0
0.2 Burgerzaken 783 495 730 311 707 311
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.437 4 1.544 5 1.545 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 296 1 268 8 223 8
6.1 Samenkracht en participatie 76 0 177 0 2 0
Resultaat voor bestemming 3.949 500 4.008 324 3.742 324
1.99 Bestemmingen 0 18 0 18 0 18
Totaal bestemmingen resultaat 0 18 0 18 0 18
Resultaat na bestemming 3.949 518 4.008 342 3.742 342

Toelichting:

Het verschil ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door mutaties salarissen en incidenteel vervallen ramingen.

 

2. Zorg

(bedragen  x € 1.000) 

lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2018 2018 2019 2019 2020 2020
4.1 Openbaar basisonderwijs 29 0 83 0 81 0
4.2 Onderwijshuisvesting 741 20 725 20 698 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.024 168 1.339 76 1.019 76
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.521 85 3.518 64 2.231 64
6.2 Wijkteams 3.521 42 3.315 0 2.836 0
6.3 Inkomensregelingen 7.279 5.469 7.703 5.453 7.664 5.453
6.4 Begeleide participatie 119 0 112 0 73 0
6.5 Arbeidsparticipatie 478 17 515 10 301 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.038 7 1.070 11 1.105 11
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.081 597 3.472 449 3.441 124
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 5.233 0 4.868 0 3.781 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2 0 28 0 28 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18+ 1.096 0 1.064 0 1.064 0
7.1 Volksgezondheid 950 1 1.187 0 1.136 0
Resultaat voor bestemming 27.113 6.405 28.999 6.084 25.456 5.759
2.99 Bestemmingen 1.724 3.451 0 2.119 0 34
Totaal bestemmingen resultaat 1.724 3.451 0 2.119 0 34
Resultaat na bestemming 28.838 9.856 28.999 8.203 25.456 5.793

Toelichting:

Het verschil ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor o.a. leerlingenvervoer. Daarnaast zijn er incidentele ramingen vervallen in het sociaal domein waaronder de kosten voor jeugdzorg.

 

3. Economie, werk en recreatie

(bedragen  x € 1.000)

lasten baten lasten baten lasten Baten
rekening rekening begroting begroting begroting Begroting
2018 2018 2019 2019 2020 2020
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkelingen 85 0 2.341 1.223 42 0
3.2 Fysieke bedrijfs- en infrastructuur 255 179 939 254 503 423
3.3 Bedrijfsloket en – regelingen 8 6 5 14 5 14
3.4 Economische promotie 350 1.820 336 1.568 109 1.584
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 470 21 936 0 472 0
Resultaat voor bestemming 1.168 2.026 4.558 3.076 1.130 2.022
3.99 Bestemmingen 551 1.359 0 1.988 0 0
Totaal bestemmingen resultaat 551 1.359 0 1.988 0 0
Resultaat na bestemming 1.719 3.386 4.558 5.064 1.130 2.022

Toelichting:

Betreft vervallen incidentele ramingen van o.a. aanleg glasvezel en winkelcentrum Gieten, vitaal platteland en bomenonderhoud.

  

4. Voorzieningen leefbaarheid en wonen

(bedragen  x € 1.000)

lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2018 2018 2019 2019 2020 2020
2.1 Verkeer en vervoer 2.907 1 3.379 129 2.755 13
2.2 Parkeren 5 0 5 0 5 0
2.5 Openbaar vervoer 6 0 7 0 7 0
5.1 Sportbeleid en activering 232 5 265 0 222 137
5.2 Sportaccommodaties 1.851 413 1.897 453 1.926 453
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 350 17 491 49 343 0
5.5 Cultureel erfgoed 235 64 253 26 184 26
5.6 Media 484 0 488 0 487 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.363 27 3.632 22 3.016 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 632 288 1.160 564 558 334
7.2 Riolering algemeen 1.494 2.125 1.509 2.075 1.444 2.054
7.3 Afval 2.204 2.830 2.185 2.773 2.153 2.774
7.4 Milieubeheer 675 0 1.399 0 646 0
7.5 Begraafplaatsen 185 82 277 130 258 130
8.1 Ruimtelijke ordening 681 34 663 6 685 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) 1.002 1.442 2.518 2.518 2.382 2.392
8.3 Wonen en bouwen 595 701 1.181 619 962 617
Resultaat voor bestemming 16.901 8.028 21.309 9.364 18.031 8.959
4.99 Bestemmingen 2.416 3.606 0 1.510 0 38
Totaal bestemmingen resultaat 2.416 3.606 0 1.510 0 38
Resultaat na bestemming 19.317 11.634 21.309 10.874 18.031 8.996

Toelichting:

Het verschil ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor wegreconstructies, fietsverbindingen en doorverdeling salarissen. Daarnaast zijn er verschillen ontstaan door mutaties in de doorberekening van de riool- en afvalstoffenheffing.

 

5. Middelen en ondersteuning

(bedragen  x € 1.000)

lasten baten lasten baten lasten baten
rekening rekening begroting begroting begroting begroting
2018 2018 2019 2019 2020 2020
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 443 69 497 31 298 31
0.4 Ondersteuning organisatie 8.068 501 9.655 369 7.034 375
0.5 Treasury -236 405 -240 380 -63 325
0.61 OZB woningen 70 3.969 102 3.929 0 3.213
0.62 OZB- niet woningen 38 310 54 372 0 1.088
0.64 Belasting Overig 2.010 1.708 2.151 1.849 2.357 1.849
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 33.857 0 35.811 0 34.592
0.8 Overige baten en lasten 2 0 19 0 623 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) -20 0 0 0 26 0
Resultaat voor bestemming 10.374 40.820 12.240 42.741 10.274 41.472
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.653 0 0 0 0 0
0.99 Bestemmingen 4.982 4.617 1.557 5.446 0 11
Totaal bestemmingen resultaat 6.634 4.617 1.557 5.446 0 11
Resultaat na bestemming 17.009 45.437 13.797 48.187 10.274 41.482

Toelichting:

Het verschil t.o.v.2019 wordt met name veroorzaakt door mutaties van incidentele ramingen, mutaties in de salarissen en vergoedingen, vervallen bijdrage vanuit de reserve en budgettair neutrale verrekeningen met andere programma's.

 

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Op grond van BBV-artikel 19, c wordt een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten  opgenomen als ook een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Bij het opstellen van de begroting worden ramingen structureel of incidenteel opgenomen. Structureel zijn de ramingen die jaarlijks voorkomen. Bij het incidenteel opnemen gaat het om “eenmalige zaken” die zich in maximaal drie jaar voordoen, dan wel geldstromen die binnen een beperkt aantal jaren eindig zijn.

In onderstaande tabel zijn de incidentele ramingen op de programma’s binnen de exploitatie opgenomen over de jaren 2020 tot en met 2023. De bedragen in de kolom 2020 zijn de voorstellen ter afweging in 2020, zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2020.

 

Pijler Omschrijving Totaal 2020 2021 2022 2023
Collegeprogramma
Voortgangsnota 2019
1 Sponsoring -45.000 -15.000 -15.000 -15.000
2 VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) -50.000 -50.000
2 JOGG -10.000 -10.000
2 Samen maak je de route - leerbudget -40.000 -20.000 -10.000 -10.000
2 Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit -720.000 -240.000 -240.000 -240.000
2 Experimenteren in het Sociaal Domein -45.000 -15.000 -15.000 -15.000
2 Versterking armoede- en schuldenbeleid x x x
2 IVN Natuur en Milieu educatie -27.000 -9.000 -9.000 -9.000
2 Inclusief beleid -15.000 -5.000 -5.000 -5.000
3 Toekomst vakantieparken -900.000 -300.000 -300.000 -300.000
4 Verkeers- en vervoersmaatregelen -140.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
4 Continuering cultuurbeleid -50.000 -50.000
4 Ecologisch bermbeheer -50.000 -50.000
4 Schadelijke bermplanten -172.000 -86.000 -86.000
4 Knelpunten in de openbare ruimte -300.000 -100.000 -100.000 -100.000
4 Duurzaamheid en Energietransitie -750.000 -250.000 -250.000 -250.000
4 Steenuil -30.000 -10.000 -10.000 -10.000
5 Informatiebeleidsplan 2016-2020 -29.000 -29.000
5 Programma plannning & control / omgevingswet -700.000 -200.000 -300.000 -200.000
Autonome ontwikkelingen (na voortgangsnota 2019)
1 Regio Deal -615.000 -205.000 -205.000 -205.000
1 Bijdrage WPDA -30.000 -30.000
1 Bijdrage Gebiedsfonds -37.000 -37.000
2 Bijdrage Attenta overig -150.000 -150.000
2 Nieuwe berekening WOZ waarde -97.000 -97.000
3 Afwaardering Spijkerboorsdijk / Molenwijk -50.000 -50.000
4 Bomenonderhoud -800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
4 De Boerhoorn afboeken boekwaarde -30.000 -30.000
Nieuw beleidswensen (na voortgangsnota 2019)
4 Komgrenzen inrichten -120.000 -40.000 -40.000 -40.000
4 Aanbrengen graskeien -300.000 -100.000 -100.000 -100.000
Totaal -6.265.000 -2.331.000 -1.940.000 -1.734.000 -260.000