Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB, de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als de riool- of afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Voor het totaalbeeld van alle lokale heffingen wordt verwezen naar paragraaf Lokale heffingen.                                                                                                             

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In de tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen. Onder de tabel worden de onderdelen kort toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien
(bedragen * € 1.000)
Realisatie Begroting Toelichting
2018 2019* 2020 2021 2022 2023
* Raming inclusief begrotingswijzigingen t/m voortgangsnota 2019.
Lokale heffingen: ** Algemene uitkering uit het gemeentefonds o.b.v. de meicirculaire 2019, exclusief integratie-uitkering sociaal domein.
*** Geprognosticeerde stand per 31 december.
Onroerende zaakbelastingen 4.279 4.301 4.402 4.417 4.432 4.447
Toeristenbelasting 1.598 1.447 1.447 1.447 1.447 1.447
Forensenbelasting 141 138 141 144 147 150
Algemene uitkering uit het gemeentefonds** 24.404 24.640 24.913 25.561 26.201 26.901
Dividenden 326 325 285 285 285 285
Vrije Algemene Reserve*** 9.195 7.349 10.827 8.877 7.165 6.919
Totaal algemene dekkingsmiddelen 39.943 38.200 42.015 40.713 39.677 40.149
Bedrag voor onvoorzien 23 23 23 23 23 23

Lokale heffingen

De inkomsten uit de OZB voor 2020 zijn geraamd op basis van een trend van 1,5% (€ 65.000) en de areaalontwikkeling (€ 15.000). Daarnaast wordt in het kader van de bezuinigingen (“communicerende vaten”) een verhoging van de OZB geraamd ter compensatie van lagere lasten voor 2020 in het GRP met als gevolg een verlaging van de rioolrechten van 1% (€ 21.000).

Voor de jaren 2021 t/m 2023 is de raming gebaseerd op de OZB-opbrengst van het voorafgaande jaar plus de meeropbrengst als gevolg van het areaal accres (areaal accres 2021 t/m 2022 € 15.000 per jaar).

De ramingen voor de forensenbelasting worden bepaald door de raming van een voorafgaand jaar plus de trendmatige ontwikkeling.
Voor het beleid omtrent de lokale heffingen wordt verder verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds.
De algemene uitkering is berekend op basis van de meicirculaire 2019.

Dividenden

De gemeente Aa en Hunze ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Enexis, Essent Milieu en de Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Vrije Algemene Reserve (VAR)

Voor 2020 wordt per saldo een storting aan de VAR verwacht van € 3.479.000 (saldo van stortingen ad € 7.112.000 en onttrekkingen ad € 3.633.000). Voor de periode 2021-2023 wordt per saldo een vermindering van € 3.909.000 (saldo van stortingen ad € 25.000 en onttrekkingen ad € 3.934.000) geraamd.

Saldo financieringsfunctie

De gemeente Aa en Hunze heeft ter financiering van haar activiteiten in het verleden totaal € 11,8 miljoen aangetrokken. De boekwaarde hiervan bedraagt op 1 januari 2019 € 1,7 miljoen. De hiermee gepaard gaande rentelasten bedragen € 37.000. Deze lasten worden volledig toegerekend aan de diverse programma’s op basis van de boekwaarde van de investeringen.

Bedrag voor onvoorzien

In de begroting is een bedrag op genomen van  € 23.000.