Sitemap

Bestuursrapportage 2021 Blz. 1
Pijlers Blz. 2
Welkom Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Raadsvoorstel Blz. 6
Raadsbesluit Blz. 7
Inleiding /resultaat Blz. 8
Inleiding Blz. 9
Resultaat Blz. 10
Corona Blz. 11
Gevolgen Corona Blz. 12
Voortgang activiteiten begroting 2021 Blz. 13
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 14
Samenvatting activiteiten Blz. 15
Doelstellingen Blz. 16
1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen. Blz. 17
1.1.1.2 Het Aa en Hunze panel inzetten bij beleidsonderwerpen. Blz. 18
1.1.1.4 Experimenteren in Aa en Hunze. Blz. 19
1.1.1.9 75 jaar vrijheid vieren Blz. 20
1.1.1.10 De gemeenteraad zet in op meer ruimte voor inbreng van en contact met inwoners. Blz. 21
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 22
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 23
1.2.1.1 Het gemeentelijk loket heeft ruime openingstijden. Blz. 24
1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze. Blz. 25
1.3.1.1 Meer inzetten op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Blz. 26
1.3.1.2 Actief optreden tegen ondermijning. Blz. 27
1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 28
Pijler 2 Zorg Blz. 29
Samenvatting activiteiten Blz. 30
Doelstellingen Blz. 31
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 32
2.1.1.2 Participatie-initiatieven toetsen aan de Kadernota Werk, inkomen en meedoen. Blz. 33
2.1.1.3 Een sluitende aanpak zorg, onderwijs en arbeidsmarkt realiseren. Blz. 34
2.1.1.4. Trainingen organiseren om de nieuwe werkwijze in te voeren, waaronder ‘Werken met netwerken’. Blz. 35
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 36
2.1.2.1 Pilots uitvoeren voor het versterken van de kracht van de inwoner en succesvolle pilots continueren. Blz. 37
2.1.2.3 Experimenterenderwijs zoeken naar oplossingen om jeugdzorg en school op elkaar aan te laten sluiten Blz. 38
2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt Blz. 39
2.1.3.1 Inzetten op de transformatie van het Sociaal Domein. Blz. 40
2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 41
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 42
2.1.4.2 We gaan de functies re-integratie en werkplekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doorontwikkelen. Blz. 43
2.1.4.4 Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering Blz. 44
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 45
Samenvatting activiteiten Blz. 46
Doelstellingen Blz. 47
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 48
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 49
3.1.1.4 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 50
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 51
3.1.2.4 Middels een uitvoeringsprogramma (dat binnen de omgevingsvisie Gieten past) de kwaliteit en leefbaarheid van het centrumgebied Gieten verder verbeteren. Blz. 52
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 53
Samenvatting activiteiten Blz. 54
Doelstellingen Blz. 55
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 56
4.1.1.1 Gemeentelijk beleid formuleren om beschermde/waardevolle flora en fauna beschermen. Blz. 57
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 58
4.2.1.1 Met de raad het proces starten om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Blz. 59
4.2.1.3 Uitvoering geven aan het beleid cultuurhistorie Blz. 60
4.2.1.7 een visie opstellen voor herbestemming van leegstaande kerken Blz. 61
4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 62
4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen Blz. 63
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning Blz. 64
Samenvatting activiteiten Blz. 65
Doelstellingen Blz. 66
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 67
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 68
5.1.1.5 Doorontwikkelen van de buitendienst Blz. 69
Bijstellingen Blz. 70
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 71
Pijler 2 Zorg Blz. 72
Pijler 3 Economie , werk en recreatie Blz. 73
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 74
Pijler 5 Middelen en ondersteuning Blz. 75
Recapitulatie Blz. 76
Recapitulatie Blz. 77
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap