Recapitulatie

Recapitulatie

Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2021 incidenteel structureel 2021 2021 incidenteel structureel 2021
01 Bestuur en participatie 4.862 96 -10 4.948 1.009 25 -14 1.020
02 Zorg 30.263 797 67 31.127 7.209 511 49 7.769
03 Economie, werk en recreatie 4.492 4.492 5.068 5.068
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 22.148 1.198 141 23.486 11.254 865 9 12.128
05 Middelen en ondersteuning 13.232 219 93 13.543 50.457 686 8 51.151
Algemeen totaal 74.996 2.310 291 77.597 74.996 2.086 53 77.135
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2021) 1.577
Bijstellingen (saldo lasten - baten) -238
Saldo na bijstellingen 1.338
Incidenteel
Beginsaldo
Bijstellingen (saldo lasten - baten) -223
Saldo na bijstellingen -223