Voortgang activiteiten begroting 2021

Pijler 1 Bestuur en participatie

Samenvatting activiteiten

De pijler bestuur en participatie gaat over het functioneren van gemeenteraad en college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij dat wat in de gemeente speelt.
Daarnaast komen ook de openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving en de gemeentelijke dienstverlening via de verschillende kanalen (telefoon, website, balie, post en mail) aan de orde in deze pijler.

Inwoners betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente
Dankzij een goede voorbereiding zijn de Tweede Kamer verkiezingen, ondanks beperkende coronamaatregelen, heel goed verlopen. In oktober starten we met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
De eerste voorbereidingen van het opstellen van een lobby-agenda en de nieuwe integriteitscode voor het college en de raad zijn getroffen. Naar verwachting worden deze onderwerpen in het najaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Door de coronamaatregelen lopen in enkele gevallen de projecten in het kader van de RegioDeal vertraging op in de uitvoering. Daarnaast gaan ook dit jaar veel evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid niet door. Een aantal van deze activiteiten vindt waarschijnlijk in 2022 plaats. De raadswerkgroep Biodiversiteit legt binnenkort haar planopzet voor aan het presidium. De uitvoering hiervan vindt in de tweede helft van 2021 plaats.

Inmiddels hebben vijf digitale bijeenkomsten van het College bie 't Pad met verschillende doelgroepen plaatsgevonden. Daarnaast is de gemeente Aa en Hunze op 1 juli 2021 gastheer en medeorganisator van het digitale Dorpenfestival. De voorbereidingen zijn in volle gang en liggen op schema.

Op 25 mei is de digitale variant van de cursus Politiek Actief van start gegaan met een groot aantal deelnemers. Het organiseren van het spel Democracity is uitgesteld tot het najaar/winter van 2021. Als de coronamaatregelen dit toelaten ontvangen we de leerlingen van groep 7/8 graag weer in de raadszaal.

Het waarderen van initiatieven
De Algemene subsidieverordening 2021 en het Subsidiebeleid zijn inmiddels door de raad vastgesteld.

De dienstverlening van de gemeente Aa en Hunze
Vanwege de coronamaatregelen werken we nog steeds alleen op afspraak en is het gemeentelijk loket beperkt open. We werken aan het uitbreiden van de digitale dienstverlening, zodat inwoners steeds meer producten digitaal kunnen aanvragen. Toegankelijkheid en actualiteit van de website heeft onze blijvende aandacht.

We vinden een goede bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie belangrijk. Vanuit onze eigen waarneming, aangevuld met signalen vanuit uw raad, zien we nog verbetermogelijkheden. Deze aandachtspunten pakken we op.
Allereerst verbeteren we onze informatiepositie ten aanzien van deze aandachtspunten. Het gaat hier bijvoorbeeld om inzicht in het aantal terugbelverzoeken en de snelheid van reageren of om het tijdig beantwoorden van vragen per email. Daarnaast vragen we binnen de teams extra aandacht voor het binnen de gestelde termijnen reageren en gaan we medewerkers hierop aanspreken. Vervolgens gaan we aan de slag met een structurele aanpak om de dienstverlening op een nog hoger plan te brengen, waarbij onder andere de digitale dienstverlening uitgebreid wordt en de werkprocessen binnen onze organisatie worden geactualiseerd. Met deze acties hopen we ons niveau van dienstverlening nog verder te kunnen verbeteren.

De leefbaarheid en veiligheid in Aa en Hunze
Toezicht en handhaving op de coronamaatregelen is in het eerste kwartaal vooral gericht geweest op het reageren op signalen en meldingen. In tegenstelling tot vorig jaar heeft Bouw- en RO-toezicht minder te lijden onder de coronamaatregelen. Dit toezicht ligt dan, net als op andere vlakken, op schema. Een uitzondering hierop is toezicht op brandveiligheid. De VRD, onze samenwerkingspartner hierin, voert vanwege de coronamaatregelen geen fysieke controles uit.

Het Damoclesbeleid is vastgesteld en in werking getreden op 20 april 2021. In mei heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de gewijzigde APV. Hierin is ook de bepaling over het verbod op lachgas opgenomen. De actualisatie van het evenementenbeleid wordt in de tweede helft van 2021 afgerond .

Om de veiligheid rondom ’t Gasselterveld te kunnen waarborgen kijken verschillende betrokken organisaties hier gezamenlijk naar. Zo wordt het calamiteitenplan van Staatbosbeheer aangepast naar de actuele situatie en hebben BOA’s van Staatsbosbeheer de bevoegdheid gekregen om op een aantal APV-bepalingen te handhaven. Voor het integrale deel over ’t Gasselterveld verwijzen we naar pijler 3, activiteit 3.1.6.2. ‘Door meer in te zetten op ontwikkeling Gasselterveld´.

De Uitvoeringsagenda Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2021-2022 is in februari 2021 door het college vastgesteld. De handhaving op de permanente bewoning recreatiewoningen verloopt volgens schema.

Een integrale aanpak van complexe zaken
Het Zorg en Veiligheidshuis Drenthe is inmiddels met alle Drentse gemeenten in overleg om vorm te geven aan de aanpak van complexe zaken. Als eerste gemeente in Drenthe hebben we, in goede samenwerking met verschillende organisaties, het AVE-model ingevoerd. Met behulp van dit model willen we escalaties voorkomen dankzij eerdere interventie en signalering van complexe situaties. Verder behalen we goede resultaten met het instrument buurtbemiddeling.

Wat betreft de ontwikkelingen op ’t Ruige Veld in Rolde is sprake van een verschuiving van de inzet op handhavend optreden naar de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan. Verder zijn op het terrein van Recreatiepark Kniphorst (voormalig camping Anloo) de nodige verbeteringen op het gebied van elektriciteit aangebracht.

Wat willen we bereiken?

1.1.1 Inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen.

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

Zo gaan we dat doen

1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze.

Zo gaan we dat doen

1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.

Pijler 2 Zorg

Samenvatting activiteiten

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Zoals verwoord in onze visie op het sociaal domein “Samen maak je de route” zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht. Wij werken daarin volgens de beleidsfilosofie 'Samen maak je de route'.

Het is noodzakelijk de forse tekorten op de Jeugdzorg te beperken. Onze strategie is vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. Dit om duurdere vormen van zorg te beperken.

Samenwerking versterken tussen huisartsen, Impuls en Attenta

De samenwerking met huisartsen is van groot belang. Tweemaandelijks vindt er een gesprek plaats met de coördinerend huisarts en Huisartsen Zorg Drenthe (HZD). Onderwerpen die ter sprake kwamen, waren Corona, Jeugd, integrale ouderenzorg en het project positieve gezondheid. Inmiddels heeft er in twee huisartsenpraktijken een werksessie Positieve Gezondheid plaatsgevonden.

Armoedebeleid

Het project vroegsignalering is van start gegaan.  We zien ook dat er beduidend minder aanmeldingen schuldhulpverlening en Voedselbank zijn geweest. Door verschillende steunmaatregelen lijken inwoners zich te redden.

Basisschool de Kameleon

Onlangs is het besluit genomen dat basisschool de Kameleon in Eexterveen een nieuw gebouw krijgt.  Samen met belanghebbenden, gaan we nu de exacte locatie van de school bepalen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Samen met Icare JGZ, de aanbieders VVE en de twee schoolbesturen primair onderwijs voeren wij gesprekken over de invoering van de peutermonitor, zodat we de inzet VVE kunnen monitoren. Ook is er een folder over peuteropvang en VVE opgesteld, om meer jonge kinderen toe te leiden.

Grip op Jeugd

Het is verheugend te melden dat we bij Jeugd een voorzichtige daling van uitgaven zien. De ingezette maatregelen hebben effect. 

Laaggeletterdheid

Er is een activiteitenplan 2021-2023 opgesteld voor de uitvoering van het beleid aanpak laaggeletterheid. 

Wat willen we bereiken?

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Zo gaan we dat doen

2.1.3 Doorontwikkelen naar één toegang die alle problemen van de inwoner signaleert en aanpakt

Zo gaan we dat doen

2.1.4 Inwoners met een beperking kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Zo gaan we dat doen

Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Samenvatting activiteiten

In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Dat is het uitgangspunt van pijler 3. Daar is de afgelopen tijd ook het nodige aan gedaan.

Economie en recreatie
De ontbrekende schakels bij onze fietspaden zijn aangelegd of zitten in de planning om gerealiseerd te worden. Er wordt nog onderzocht welk tracé voor de schoolroute Spijkerboor-Eexterveen het best te realiseren is. Ook de aansluiting op het wandelpadennetwerk Drenthe zit in de inventarisatiefase. Deze zal meegenomen worden in de uitvoeringsagenda van de economische koersnota die binnenkort richting uw raad gaat. De mountainbikeroutes en het ruiternetwerk zijn gereed.
Voor de economische koersnota is input gehaald bij de ondernemers. Na de zomer krijgt uw raad de nota aangeboden. Het recreatie- en toerismeplan gaat hier ook onderdeel van uitmaken.
Uw raad is ook geïnformeerd over de uitvoeringsagenda toekomst vakantieparken. Activiteiten uit deze agenda zijn opgestart of voortgezet. We merken wel dat Corona een rem heeft gezet op de uitvoering.

Duurzaamheid en energie
Uw raad is ook meegenomen in het proces van het opstellen van een Transitievisie Warmte en in de technische (on)mogelijkheden. Een werksessie met stakeholders heeft plaatsgevonden. Deze sessie gaf ons meer grip op de opgave. Na het vaststellen van de concept RES zijn gesprekken gevoerd met bewoners en lokale initiatieven. Dit heeft input heeft geleverd over onder andere participatie en ruimtelijke kwaliteit. De Omgevingsadviesraad heeft een voorstel gedaan voor de besteding van de gelden van het gebiedsfonds voor het windpark Oostermoer. Tenslotte is begin 2021 een rijkssubsidie (RREW) toegekend aan de gemeente Aa en Hunze die het mogelijk maakt nog meer energiebesparingsmogelijkheden te bieden aan met name huurders. Dit is in lijn met onze ambities voor energiebesparing bij de laagste inkomens. De vrijwillige energiecoaches hebben inmiddels, ondanks Corona, zo’n 80 huishoudens van adviezen kunnen bedienen. Deze Coronatijd is ook benut om de communicatie over de energiecoaches te verbeteren.

Gasselterveld
Tenslotte is het besluit over betaald parkeren bij het Gasselterveld genomen en is begonnen met de eerste werkzaamheden om zodoende klaar te zijn voor de zomerdrukte start.  We zijn bezig om de vier versnellingsonderdelen uit te voeren.  We streven ernaar om voor het zomerseizoen het betaald parkeren in te hebben gevoerd.  Sinds eind 2020 wordt in gezamenlijkheid door de gemeente, provincie en Staatsbosbeheer (SBB) gewerkt aan de uitvoering van het projectplan Versnelling Gasselterveld 2020-2022 (vastgesteld in de stuurgroep Gasselterveld op 13 november 2020).
Het project omvat de volgende onderdelen:
1. Invoering betaald parkeren i.c.m. toezicht en handhaving
2. Versterken recreatieve exploitatie plas
3. Oplossing parkeren op piekmomenten
4. Basisinfra op orde voor dag- en verblijfsrecreatie.
De voorbereidingen en uitvoering voor de onderdelen 1,3 en 4 zijn op dit moment in volle gang. Het besluit over betaald parkeren bij het Gasselterveld is genomen en wordt in week 29 ingevoerd.
Onderdeel 2, waarvoor SBB verantwoordelijk is, gaat (o.a. een marktconsultatie) gaat halverwege dit jaar van start.                                                                                                                

Ontwikkelingen bedrijventerreinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten , we zitten hier in de eindfase.  Daarnaast wordt in Rolde het Ambachtenterrein ontwikkeld. Dit is een particulier initiatief.

Wat willen we bereiken?

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

Zo gaan we dat doen

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

Zo gaan we dat doen

Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Samenvatting activiteiten

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.


Behoud en versterking beschermde flora en fauna
Het project ‘Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen’ verloopt volgens planning. De maatregelen lijken hun uitwerking te hebben in het gebied. Er is een lichte stijging van het aantal territoria waargenomen. De ontwikkeling van gemeentelijk beleid om beschermde/waardevolle flora en fauna te beschermen moet nog worden opgepakt.

Versterking biodiversiteit
Inwoners(groepen) worden nog steeds gestimuleerd om zich in te zetten voor het vergroten van de biodiversiteit. Diverse plannen zijn in voorbereiding. De ontwikkeling van het ecologisch bermbeheer ligt op koers. Buiten de bebouwde kom wordt ca 25% van de te maaien bermen door het team Buitengebied met één set eigen maaiapparatuur ecologisch beheerd. Het structureel bomenonderhoud (snoeiseizoen 2020-2021) is volgens planning uitgevoerd. 

Vergroten leefbaarheid
Vanuit de dorpen zijn op dit moment verschillende ideeën in voorbereiding waarvoor een beroep op het gemeentelijk Leefbaarheidsfonds zal worden gedaan.
De herijking van het strategisch grondbeleid is (opnieuw) opgepakt en de verwachting is dat dit in het najaar aan de raad kan worden voorgelegd. Volgens planning start in het tweede kwartaal de ontwikkeling van de cultuurnota 2022-2025 (besluitvorming raad in het vierde kwartaal).

Goede voorzieningen
De uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 verloopt volgens planning. Ook de uitvoering van achterstallig onderhoud van watergangen ligt op schema (knelpunten in de afwatering worden aangepakt).

Het Wegenbeleidsplan 2021-2025 is in maart door de raad vastgesteld. In samenwerking met de dorpen en de werkgroep inclusie wordt een inventarisatie uitgevoerd naar ‘slechte’ voetpaden.
Verschillende kleinschalige aanpassingen van de openbare ruimte worden op verzoek van inwoners uitgevoerd (inzet ‘knelpuntenpot’).

In Rolde en Balloo worden 237 bestaande lichtmasten voorzien van LED armaturen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie.

De nieuwbouw van het nieuwe Multi Functionele Centrum (MFC) en eerstelijnscentrum (ELC) De Boerhoorn in Rolde vordert goed. De verwachte oplevering is in oktober 2021.
Het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van verenigingen in Gieten loopt volgens planning. 

De uitvoering van een aantal verkeers- en vervoersmaatregelen is vertraagd vanwege onvoldoende personele capaciteit, maar inmiddels zijn de werkzaamheden gepland voor 2021 en worden conform de planning uitgevoerd. 

Via deelname aan de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep N34 zijn we op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom de partiële verdubbeling van de N34.

Voor wat betreft afval zijn er twee sporen ingezet. Ten eerste wordt het afvalbeleid momenteel geactualiseerd, met als doel om de hoeveelheid afval te verminderen en de kosten te reduceren. Besluitvorming door de raad is gepland in het eerste kwartaal van 2022. Om in de periode tot vaststelling van het nieuwe beleid grip op de kosten te houden en ervoor te zorgen dat het afval beter wordt gescheiden is daarnaast een communicatie- en actieplan vastgesteld. De acties hebben betrekking op het PMD-afval, vanwege de hoge kosten van deze afvalstroom en de mogelijkheid om hier invloed op te hebben. Tijdens 2 actieweken (in het voorjaar en najaar) wordt een controleur en/of coach ingezet bij de inzameling van PMD. Tijdens deze actierondes worden alle containers ook voorzien van een (nieuwe) sticker met informatie over PMD-afval.   

De exploitatie van de zwembaden staat onder druk.  

Actueel woonbeleid
De Woonvisie 2020+ is eind april door de raad vastgesteld. Ter uitvoering van de woonvisie zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. De verwachting is dat dit uitvoeringsprogramma eind derde kwartaal gereed is. De voorbereidingen voor realisatie van het woningbouwplan Raatakkers in Anloo lopen volgens planning.
Voor het terrein ’t Ruige Veld in Rolde is een ruimtelijke visie in voorbereiding. De verwachting is dat deze Toekomstvisie ’t Ruige Veld in juni ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Wat willen we bereiken?

4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren.

Zo gaan we dat doen

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Zo gaan we dat doen

4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

Zo gaan we dat doen

Pijler 5 Middelen en Ondersteuning

Samenvatting activiteiten

Pijler 5 gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de vier inhoudelijke pijlers.  In deze pijler hebben we bij de begroting 2021 een aantal ambities geformuleerd op basis van het gewenst maatschappelijk effect en de daarvoor te realiseren doelen. Deze doelstellingen en de bijbehorende activiteiten worden hieronder daar waar nodig (op afwijkingen) besproken.

Voortzetten andere wijze van werken

Om aan te blijven sluiten bij de veranderende samenleving en de daarbij behorende andere manier van werken zijn we bezig onze planning en controlcyclus daarop aan te passen. We zijn daarmee begonnen met de begroting 2020 en ontwikkelen van daaruit verder. Begin dit jaar, 25 maart 2021,  is de sturingsmonitor door de raad vastgesteld. We keken daarmee terug op 2020 en vooruit naar de begroting 2022 en verder. Inmiddels ligt een tweede nieuw document voor, de bestuursrapportage. Dit is een (tijdelijk) nieuw document om te voorzien in de informatiebehoefte van college en raad waar het de voortgang van de activiteiten betreft. Gelijktijdig met de bestuursrapportage  liggen ook de vernieuwde jaarstukken 2020 ter besluitvorming voor.

Met de bestuursrapportage en de werkconferentie over Corona is de gehele nieuwe P&C cyclus nu één keer in zijn geheel doorlopen. We gaan ons nu meer richten op de doorontwikkeling van het proces en de documenten. In het najaar ligt er een afspraak met de klankbordgroep van de raad over de evaluatie ervan.  De uitkomsten hiervan zullen voornamelijk hun beslag krijgen in de volgende raadsperiode.

Naast de ontwikkelingen op het gebied van de P&C cyclus  blijven we ook werken aan de organisatieontwikkeling. Het eerste kwartaal van 2021 is benut om onze focus hierin te bepalen.  We geven een vervolg aan wat we al zijn begonnen en leggen daarin verbinding  met de resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat eind 2020 is gehouden.

Personeel

In zijn algemeenheid kunnen we constateren dat  een groot deel van de werkzaamheden  redelijk volgens de planning kan worden uitgevoerd maar dat we op een aantal terreinen tegen de grenzen van de organisatie  aanlopen. (Zie hiervoor de activiteiten onder de pijlers). Hiervoor zijn een aantal oorzaken te noemen zoals de effecten op het werken door de Coronacrisis(we werken anders, maar we hebben ook meer werk), de extra (rijks)taken die op ons af komen, het hoge ziekteverzuim, de personele mutaties a.g.v.  natuurlijk verloop en de huidige marktsituatie waardoor vacatures moeilijk of niet vervuld kunnen worden.  Om dit op te lossen wordt binnen de verschillende pijlers geld gevraagd voor extra externe inhuur (zie hiervoor het overzicht hieronder).  Maar vanwege de krapte op de arbeidsmarkt biedt dit niet altijd soelaas. We hebben dan wel geld om in te huren maar er is geen personeel direct voor beschikbaar.  Dat kan betekenen dat inwoners moeten  wachten of dat binnen de werkzaamheden prioriteiten moeten worden gesteld.  Daar waar mogelijk zetten we dan opdrachten weg bij derden. Maar ook als we dit kunnen doen hebben we nog steeds te maken met het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, de bewaking van het proces en de contacten met de inwoners. Het blijft daarmee beslag leggen op onze eigen personele capaciteit. We proberen creatief te zijn in het oplossen van problemen maar ook dat kent zijn grenzen. Daarnaast lopen we ook aan tegen de grenzen van de financiële middelen. Het college  kijkt nu breed naar wat we nodig is en betrekt daarbij ook de nieuwe taken op het gebied van onderwijs en inburgering statushouders. Bij de begroting 2022 schetsen we een compleet beeld  van wat nodig is om het  personeelsbestand aan te laten sluiten bij  de (nieuwe) wettelijke taken én de vastgestelde politiek bestuurlijke ambities .

Verbeteren informatievoorziening

Aandacht voor de informatievoorziening is onlosmakelijk verbonden met de andere manier van werken en de toenemende digitalisering in de samenleving  en vraagt om het jaarlijks 'herijken' van ons informatiebeleid.  We moeten zorg dragen voor een toekomstbestendige informatievoorziening. Voor 2021 is inmiddels een start gemaakt met het actualiseren van het informatiebeleid.  Dit moet uiteindelijk leiden tot een nieuw informatiebeleidsplan met als titel "Digitaal, het nieuwe normaal". We maken daarbij een splitsing in een strategisch meerjarig deel en een  tactisch deel.  De vaststelling hiervan verwachten we voor de zomer van 2022.  In de begroting 2022 geven we alvast een globale inschatting van de kosten  in de jaarschijven vanaf 2023.

Informatievoorziening kan niet zonder aandacht voor veiligheid en privacy.  In dat kader kunnen we melden dat de audit (ENSIA) succesvol is afgerond. Bedreigingen nemen echter toe en daarom nemen we maatregelen om het risico te verkleinen. We kunnen wel constateren dat het aantal meldingen op dit terrein toeneemt en dat dit van ons acties vraagt 

Omgevingswet

De verwachte invoerdatum van de nieuwe omgevingswet komt steeds dichter bij. We werken er vanuit een interne projectstructuur aan om de invoering ook in Aa en Hunze goed te laten verlopen. Vanuit de verschillende deelprojecten zijn we stevig aan de slag, maar er is ook nog veel te doen. De benodigde software is inmiddels aangeschaft en de verdere implementatie volgt. Bij een flink aantal activiteiten liggen we op koers. Sommige activiteiten lopen enige vertraging op vanwege o.a. ziekte binnen de organisatie en het lastig vervullen van vacatures/tijdelijke inhuur met voldoende deskundigheid. Het reguliere werk in relatie tot projectwerkzaamheden levert ook spanning op, maar dit wordt opgelost. We hebben er nog steeds vertrouwen in dat we conform afspraak op 1 januari 2022 voldoen aan de minimale eisen voor de invoering.

Overige ontwikkelingen

De (gemeentelijke) huisvesting heeft op verschillende terreinen de aandacht. Te denken valt hierin aan de optimalisering van de huisvesting van de buitendienst, met name aan de Oelenboom en in Rolde. Dit in verband met de samenvoeging van de reguliere buitendienstmedewerkers met de nieuwe doelgroepmedewerkers (BOR)ten behoeve van de werkzaamheden in het groen.   Hiervoor wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek om te kijken wat mogelijk en haalbaar is.  Daarnaast denken we na over het werken na Corona. Wat voor effect heeft dat op de huisvesting? 

Er zijn al eerder gesprekken geweest met de politieorganisatie over het politiebureau in Gieten. Wij hebben hier een recht van eerste koop. Recent  hebben wij hierover weer  een brief  ontvangen.  De keus hierin heeft een relatie met het werken na Corona en de mogelijkheden die er zijn om een deel van het gemeentehuis een andere invulling te geven.  Dit is momenteel in onderzoek. Wij komen hierop bij uw raad terug voor een definitieve beslissing.

Verder worden we geconfronteerd met een substantiele stijging van het aantal bezwaarschriften met betrekking tot de WOZ waarde van woningen. Met name het aandeel daarin van de NCNP bedrijven (No Cure No Pay) valt daarin op . Het aantal is gestegen van 227 in 2020 naar 301 in 2021. Het aandeel van de NCNP bedrijven daarin is gestegen van 99 naar 153. Dit is overigens conform het landelijke beeld. We verwachten hiervoor ook extra kosten te moeten maken. Mocht dat het geval zijn dan berichten wij u hierover in de najaarsbijstellingen.

De werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring door het college zullen ook dit jaar nog starten. We zoeken hiervoor nog externe ondersteuning om ons daarin te begeleiden.