Bijstellingen

Pijler 1 Bestuur en participatie

0.2 Burgerzaken
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. Sinds kort is het mogelijk de verklaring omtrent gedrag digitaal bij het rijk aan te vragen. Omdat hier veel gebruik van wordt gemaakt ontvangen we als gemeente hiervoor geen leges meer. Na verrekening met de lagere afdracht voor de rijksleges ontstaat hier per saldo een structureel nadeel van € 4.000.

1.2 Openbare orde en veiligheid
Vitamine A (corona)
Afgelopen december waren er de Vitamine A weken. In het licht van de strengere maatregelen, werd deze actie op touw gezet om mensen een hart onder de riem te steken. Vele coronaproof activiteiten zijn er georganiseerd in december en de maanden er na, zoals digitale bingo’s, online quizzen en wandeltochten. Voor elke activiteit kon er een bijdrage tot € 200 worden aangevraagd. In totaal is er door de gemeente € 46.400 voor geraamd. Er is een bijdrage van € 24.500 van de Provincie voor gekregen.

Overige kosten
Voor de overige kosten voor Corona ramen we een bedrag van € 50.000. Het gaat dan om hygiënemaatregelen, bloemetjes, kaartjes, attenties en dergelijke.

1. Bestuur en participatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
0.1 Bestuur 1.799 1.799
0.2 Burgerzaken 803 -10 793 338 -14 324
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.668 1.668 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 263 96 359 8 25 33
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 329 329
Resultaat voor bestemming 4.862 96 -10 4.948 351 25 -14 362
0.10 Mutatie reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.99 Bestemming resultaat 658 658
Resultaat na bestemming 4.862 96 -10 4.948 1.009 25 -14 1.020

Pijler 2 Zorg

4.2  Onderwijshuisvesting
OBS De Peppel
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. Nu deze school niet langer de onderwijsfunctie vervult en niet meer in eigendom van de gemeente is, kunnen de ramingen voor de zakelijke lasten vervallen. Structureel voordeel € 1.333.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Onderwijsachterstandenbeleid.
Over het jaar 2021 ontvangen we van het rijk extra middelen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. De bijdrage is verhoogd in verband de in- en uitvoering van een tweetal kwaliteit verhogende maatregelen. We ramen hiervoor nu een hoger bedrag aan inkomsten van € 49.415,-  Dit is een structureel hoger bedrag.   Om het extra geld te kunnen uitgeven ramen we ook aan de uitgavenkant structureel een hoger bedrag . In dit geval gaat het om een bedrag van € 49.662,-- om de uitgaven- en de inkomstenkant met elkaar in evenwicht te brengen. De gelden worden gebruikt voor de voor-en vroegschoolse educatie van doelgroepkinderen op de kinderopvang. Niet besteedde middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Extra subsidie Impuls i.v.m. extra inzet Corona

Het afgelopen jaar is het aantal meldingen bij zowel Attenta als Impuls gestegen. Er wordt door scholen en Attenta meer doorverwezen naar Impuls  Dit is ook een logisch gevolg van de  ingezette transformatie. Daarnaast ontstaan als gevolg van de coronacrisis bij een aantal kwetsbare groepen in de samenleving  toenemende sociale en psychische klachten. Wij stellen voor Impuls tijdelijk voor 1 jaar extra middelen ten behoeve van uitbreiding van de formatie voor o.a. maatschappelijk werk te verstrekken, om de effecten van de corona helpen tegen te gaan. Het betreft een bedrag van € 95.000,-. Het gaat hierbij zowel om individuele ondersteuning als groepsactiviteiten

6.2 Wijkteams
Extra subsidie Attenta i.v.m. inzet voor jeugd (Corona)
In verband met de extra meldingen met betrekking tot jeugd in het eerste kwartaal van 2021 heeft Stichting Attenta incidenteel extra subsidie van € 28.000 aangevraagd ten behoeve van extra personele inzet hiervoor.

Bijdrage uitvoeringskosten samenwerking NMD Sociaal Domein
De samenwerking in NMD (Noord-en MiddenDrenthe) wordt meer geprofessionaliseerd. Dat betekent extra (personele) kosten. Daar waar de personele inzet nu met gesloten beurzen tussen de verschillende gemeenten onderling wordt geregeld ontstaan nu een formelere vorm van samenwerking. We verwachten dat dit voordelen oplevert met betrekking tot de inkoop van zorg voor Jeugd en Wmo en het contractmanagement daaromheen . En we verwachten stappen te kunnen maken in de transformatie. We worden een volwaardiger gesprekspartner voor de zorgaanbieders. De kosten voor 2021, een overgangsjaar, bedragen € 112.000. Voor 2022 wordt bij de behandeling van de begroting een structureel bedrag gevraagd.

6.3 Inkomensregelingen
Tozo
In 2021 hebben we een eerste tranche in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)van het rijk ontvangen. Het betreft een bedrag van € 511.034. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de WPDA. Zij zorgt voor de uitvoering van deze regeling. De uitvoeringskosten maken deel uit van de uitkering. Het geheel verloopt budgettair neutraal in deze bestuursrapportage.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten(TONK)
Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de WPDA. Vanuit de coronasteunpakketten van  het Rijk is hiervoor € 51.000,- beschikbaar. Dat bedrag willen we hier ook voor inzetten. Dit lijkt voldoende te zijn. Het aantal mensen dat een beroep op deze regeling doet is tot nu toe gering. De inkomst is opgenomen onder pijler 5 bij de algemene uitkering. 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Vervoersvoorzieningen
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. De kosten van het doelgroepenvervoer zijn in 2020 met 6,7% gestegen als gevolg van de met vervoerders afgesproken index. Voor 2020 is deze extra gestegen als gevolg van de afschaffing van de teruggaveregeling BPM (belasting op motorvoertuigen) per 1 januari 2020 en verder zijn ook de kosten voor verzekeringen fors toegenomen. De kosten voor vervoersvoorzieningen vanuit de WMO worden daarom structureel € 19.000 hoger.

2. Zorg
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
4.1 Openbaar basisonderwijs 84 84
4.2 Onderwijshuisvesting 696 -1 695 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.151 50 1.200 154 49 204
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.592 95 3.687 362 362
6.2 Wijkteams 3.248 140 3.388
6.3 Inkomensregelingen 8.079 562 8.641 5.453 511 5.964
6.4 Begeleide participatie 88 88
6.5 Arbeidsparticipatie 313 313 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.148 19 1.167 12 12
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.760 3.760 371 371
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 5.357 5.357
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.435 1.435
7.1 Volksgezondheid 1.265 1.265
Resultaat voor bestemming 30.244 797 67 31.108 6.382 511 49 6.942
2.99 Bestemming resultaat 19 19 827 827
Resultaat na bestemming 30.263 797 67 31.127 7.209 511 49 7.769

Pijler 3 Economie , werk en recreatie

Op pijler 3 zijn geen bijstellingen

3. Economie, werk en recreatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
3.1 Economische ontwikkelingen 2.453 2.453
3.2 Fysieke bedrijfs- en infrastructuur 806 806 266 266
3.3 Bedrijfsloket en – regelingen 5 5 15 15
3.4 Economische promotie 375 375 1.784 1.784
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 852 852
Resultaat voor bestemming 4.492 4.492 2.065 2.065
3.99 Bestemming resultaat 3.003 3.003
Resultaat na bestemming 4.492 4.492 5.068 5.068

Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

2.1 Verkeer en vervoer
Waterschapslasten
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. In 2018 is het bedrag voor waterschapsbelasting in verband met wegen (verhard onbebouwd oppervlak) structureel naar beneden bijgesteld. Dit omdat het waterschap te veel oppervlakte had ingedeeld in het hogere tarief voor verhard onbebouwd oppervlak. Die bijstelling is te ambitieus gebleken. De raming wordt nu met structureel € 25.000 verhoogd.

Gladheidsbestrijding
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. Terugkijkend op de laatste zes strooiseizoenen hebben we één keer (2016) het jaar afgesloten met een tekort voor aankoop van zout. De andere jaren hebben we ruim onder besteed. Met de winters van de laatste jaren is het verantwoord om structureel € 10.000 minder te begroten.

Afschrijving verkeer en vervoer
Door uitstel van investeringen in reconstructies en uitbreiding van fietspaden is de eerste afschrijving over deze investeringen niet in 2021 maar in 2022. Dit betekent een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 40.000 in 2021.

Herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg
Het betreft hier een administratieve aanpassing. Voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Eekschillersweg in Gieten is in 2020 een investering gedaan en is een reserve dekking kapitaallasten ingesteld. Uit deze reserve worden de afschrijvingskosten gedekt. Een deel van de investering was echter aankoop van grond waarover niet hoeft te worden afgeschreven. Dit deel van de reserve kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Het gaat om een bedrag van € 87.000 met een afschrijving van € 3.480. Het geheel verloopt budgettair neutraal. De verrekening van de reserve vindt plaats bij bestemming resultaat.

Verkeer, vervoer en meldingen
Om de ambitie van de raad en het college waar te maken zijn er extra middelen nodig. De knelpunten spitsen zich met name toe op de onderdelen wegen (w.o. fiets- en voetpaden) en de verkeersveiligheid. Daarnaast is er sprake van een stijgend aantal meldingen van inwoners over de openbare ruimte. Om deze knelpunten op te lossen is extra inzet nodig en daarvoor vragen we een incidenteel bedrag ad € 105.000.


Herinrichting openbare ruimte centrum Gieten
Het betreft ten eerste een administratieve aanpassing. Voor de herinrichting van het centrum in Gieten is in eerste instantie een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld. Op de uitgave moet conform de voorschriften echter worden afgeschreven. Het restantkrediet van € 469.000 wordt omgezet in een reserve dekking kapitaallasten. De afschrijvingslasten ad € 11.725 komen jaarlijks ten laste van deze reserve. Het geheel verloopt budgettair neutraal. De structurele rente van € 2.345 (0,5% van de investering) komen ten lasten van de algemene middelen.

Daarnaast is voor de uitvoering een bedrag van € 50.000 extra nodig.  De kapitaallast hiervan is € 1.500 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rentepercentage 0,5%). Het bedrag van € 50.000 wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten waaruit de jaarlijkse kapitaallast wordt gedekt. De oorzaak  van de bijstelling is dat na de bestekraming de prijzen van materialen sterk zijn gestegen. Daarnaast  zijn de kosten van grond afvoer en storten aanzienlijk hoger uitgevallen door de Pfas problematiek. Vervolgens heeft de uitvoering van de Schoolstraat plaats gevonden in 3 fases ipv 1 om minder overlast te veroorzaken. Deze wijze van uitvoering is echter aanmerkelijk duurder. 

5.1 Sportbeleid en activering
Coronasteun sportverenigingen.+
Voor het ondersteunen van de sportverenigingen wordt een bedrag ad € 15.000 gereserveerd. Dit is naast het kwijtschelden van de huur van de sportaccommodaties en velden.
De amateurverenigingen voor sport vervullen een belangrijke maatschappelijke rol en worden draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers. Voor de samenleving is het van belang dat deze verenigingen niet omvallen. Daarnaast lopen de verenigingen inkomsten mis doordat acties om extra financiële middelen in te zamelen niet of nauwelijks plaats kunnen vinden en/of leden hun lidmaatschap opzeggen. Daarom wordt voorgesteld om deze verenigingen een compensatie cq. tegemoetkoming te bieden.
Deze regeling is laagdrempelig en biedt een bedrag van € 300,- per vereniging. Voor deze regeling hoeven geen documenten overlegd te worden. Voor deze regeling is een bedrag ad € 15.000,-  beschikbaar.

NB: Voor culturele verenigingen is ook een dergelijke subsidieregeling in het leven geroepen maar daarvoor hoeven geen extra middelen te worden gevraagd. Hiervoor kan nog gebruik gemaakt worden van de middelen die in 2020 voor dit doel beschikbaar zijn gesteld.

5.2 Sportaccommodaties
Huurderving i.v.m. Corona
In de periode januari t/m 11 mei mogen de sportaccommodaties en de sportvelden niet of slechts gedeeltelijk worden gebruikt. De huur over deze periode wordt dan ook niet bij de sportverenigingen in rekening gebracht. Dit betekent een huurderving van € 64.085. Hiervoor wordt een compensatieverzoek bij het rijk ingediend. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze (deel) wordt verkregen. Als hier duidelijkheid over is wordt dit als bijstelling in het najaar meegenomen.  Met betrekking tot de inkomstenderving van de zwembaden over 2020 is ook een compensatieverzoek ingediend. Ook de uitkomsten hiervan worden in het najaar meegenomen.

Onderhoudsbudget sportvelden
Het onderhouds- en renovatiebudget van € 62.000 voor vervanging van randapparatuur langs sportvelden, waaronder doelen, lichtmasten, verlichting, ballenvangers, leunhekken, beregeningsinstallaties wordt al een aantal jaren overschreden. Structureel is een bedrag van € 10.000 extra nodig.

Budget vervanging gymnastiektoestellen
Gymnastiektoestellen worden periodiek geïnspecteerd en als dat nodig is vervangen. Voor de vervanging van gymnastiektoestellen in de gemeentelijke sportgebouwen is structureel een bedrag van € 10.000 extra nodig. De raming nu is € 25.000. Er is al een aantal jaren sprake van een tekort op het budget.

5.6 Media
Bibliotheken
Vanuit de provincie Drenthe ontvangen we extra middelen ten behoeve van het bibliotheekwerk. Deze middelen betalen wij door aan biblionet Drenthe die voor ons deze taak uitvoert. Het betreft een bedrag ad € 100.000,-. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Onderhoud openbaar groen
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. De kosten van het openbaar groen staan de laatste jaren erg onder druk. Om toch een goede kwaliteit van onderhoud te kunnen leveren ontstaan overschrijdingen van de budgetten. Er is , ondanks de inzet van de kernteams en de buitenteams, onvoldoende capaciteit aanwezig om al het openbaar groen te onderhouden. Daarom wordt op een aantal onderdelen aannemers ingehuurd. te denken valt aan het groen rondom het gemeentehuis, gespecialiseerd onderhoud, kleinere renovaties in het groen en het groenonderhoud in uitbreidingsplannen. Er is een bedrag ad € 70.000 structureel extra benodigd

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Haalbaarheidsonderzoek Gieten
Er wordt budget gevraagd voor het doen van een quick scan naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek van verenigingen in Gieten.
Bij de quick scan worden de verschillende keuzes/scenario’s in beeld gebracht in afstemming met betrokkenen als verenigingen en Dorpsbelangen Gieten e.o. en worden mogelijke scenario’s onderzocht. Het betreft een bedrag ad € 100.000. Dit is inclusief een bedrag voor uitvoering in de eigen organisatie.

Corona-ondersteuning dorpshuizen
Voor de ondersteuning van dorpshuizen in Corona tijd is ook een subsidieregeling in het leven geroepen. Het subsidieplafond hiervoor bedraagt € 35.000. Van dit bedrag is € 17.000 nog beschikbaar vanuit 2020 zodat nu een extra bedrag ad € 18.000 wordt gevraagd.

7.3 Afval
Actualisatie afvalbeleid
Voor de actualisatie van het afvalbeleid is incidenteel € 25.000 nodig benodigd voor externe ondersteuning.

PMD
Vervuiling van het ingezamelde PMD afval leidt tot hogere kosten en lagere opbrengsten. Dit heeft een stijging van de afvalstoffenheffing tot gevolg. Om de vervuiling tegen te gaan worden actieweken georganiseerd waarin een controleur/coach meeloopt met het inzamelvoertuig en inwoners attent maakt op de vervuiling in het door hen aangeboden PMD. De kosten hiervoor worden geschat op € 30.000 en worden naar verwachting terugverdiend door een hogere opbrengst van het ingezamelde materiaal. Het geheel is daarom budgettair neutraal verwerkt.
Voor nadere informatie wordt u verwezen naar het ‘Communicatie- en actieplan reductie afval en kosten’.

7.4 Milieubeheer
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte.
Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.101. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Daarnaast is vanuit de klimaatmiddelen € 12,4 miljoen (excl. Btw) beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. Voor onze gemeente is hiervoor € 25.000 beschikbaar. Daarnaast ontvangen we een bedrag ad € 10.000 om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Deze middelen worden grotendeels toegekend aan de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken. Totaal € 237.000

De middelen voor Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten worden beschikbaar gesteld als een decentralisatie-uitkering. De middelen zijn bij toekenning in december 2019 bij de jaarrekening 2019 gestort in de reserve incidentele dekkingsmiddelen en worden nu daaruit onttrokken. Een en ander werkt budgettair neutraal uit in de begroting.

RREW gelden
De RREW is een rijkssubsidie die tot doel heeft om zowel huurders als woningeigenaren te stimuleren om relatief eenvoudige verduurzamingsmaatregelen te nemen. Aa en Hunze gaat deze middelen inzetten voor onder andere het uitrollen energiedisplays en energiebespaarboxen, een CV update check, wijktours en warmtescans. Deze subsidie sluit goed aan bij de ambities die we hebben voor energiebesparing bij de laagste inkomens.
We ontvangen een bedrag ad € 275.000. Een en ander is budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

RVO subsidie
Deze subsidie helpt de gemeente om een Transitievisie warmte te kunnen opstellen. Met deze middelen heeft de gemeente een extern adviseur kunnen inschakelen.  We ontvangen een bedrag ad € 20.660 die we hiervoor inzetten. Een en ander is budgettair verwerkt in deze bestuursrapportage.

Omgevingsveiligheidsdiensten
We ontvangen een bedrag ad € 8.000 binnen een DU voor de versterking van de omgevingsveiligheidsdiensten. Dit budget komt ten goede aan de Rud Drenthe. Dit verloopt budgettair neutraal, de inkomst wordt verantwoord binnen pijler 5 bij de Algemene Uitkering.

De bijdrage voor de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RudD) wordt volgens een andere systematiek berekend en is nu beter afgestemd op de daadwerkelijke afname van de verschillende gemeenten. Dit betekent voor onze gemeente een extra bijdrage van € 15.671,- structureel.

Juridische ondersteuning handhavingsverzoek
Begin november 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Dit betreft de afwijzing van een handhavingsverzoek door het Ministerie van Economische Zaken (winddossier).
Voor externe ondersteuning bij de beoordeling van deze uitspraak en het vervolgens instellen van hoger beroep bij de Raad van State, om vast te laten stellen wie bevoegd gezag is, zijn extra middelen nodig. De benodigde extra middelen worden ingeschat op € 50.000.

Verduurzaming accommodaties
Het budget verduurzaming accommodaties is vorig jaar opgeheven. Er blijken echter nog verplichtingen op te liggen tot een bedrag van ca. € 10.000,--. Dat budget wordt hiervoor nu weer opgevoerd.

8.3 Wonen en bouwen
Grond recreatieschap Pottendijk
Het recreatieschap heeft haar eigendom aan de Pottendijk in Emmen verkocht. De gemeente Aa en Hunze krijgt een deel van de opbrengst. Incidenteel € 19.000.

Bouwleges (corona)
Door Corona zijn er in het jaar 2020 meer bouwaanvragen binnengekomen. Die trend lijkt zich voor het jaar 2021 door te zetten. Er wordt incidenteel een hogere opbrengst geraamd van € 160.000. Gelet op de hierdoor ontstane hoge werkdruk binnen het team Backoffice wordt een bedrag van € 80.000 ingezet voor inhuur van extra formatie.

Handhaving i.r.t. recreatieterreinen
Om de continuïteit van de integrale handhaving op de recreatieterreinen te waarborgen is extra capaciteit benodigd. Deze behoefte houdt ook verband met het lopende project ‘vitale vakantieparken’. Het Uitvoeringsprogramma Vitale Vakantieparken kent een robuust pakket aan handhavingswerkzaamheden. Voor de uitvoering ervan is een incidenteel budget nodig voor 2021 van € 85.000. Voorstellen voor 2022 worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022.

 

4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
2.1 Verkeer en vervoer 3.621 -404 27 3.244 50 50
2.2 Parkeren 12 12
2.5 Openbaar vervoer 7 7
5.1 Sportbeleid en activering 267 15 282 155 155
5.2 Sportaccommodaties 1.825 20 1.845 473 -64 409
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 485 485 27 27
5.5 Cultureel erfgoed 372 372 27 27
5.6 Media 656 100 756 100 100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.360 70 4.430 23 23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 761 118 879 368 368
7.2 Riolering 1.448 1.448 2.054 2.054
7.3 Afval 2.410 55 2.465 3.025 30 3.055
7.4 Milieubeheer 1.234 593 24 1.850 296 296
7.5 Begraafplaatsen 278 278 130 130
8.1 Ruimtelijke Ordening 757 757 6 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen) 2.253 2.253 2.263 2.263
8.3 Wonen en bouwen 1.403 165 1.568 641 179 820
Resultaat voor bestemming 22.148 642 141 22.930 9.240 541 9.781
4.99 Bestemming resultaat 556 556 2.013 324 9 2.347
Resultaat na bestemming 22.148 1.198 141 23.486 11.254 865 9 12.128

Pijler 5 Middelen en ondersteuning

0.4 Ondersteuning organisatie
Verzekeringspremies
In de najaarsrapportage 2020 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. In de voortgangsrapportage 2019 hebben we raming van de verzekeringspremies structureel naar beneden bijgesteld op basis van de inzichten van toen. De premies voor o.a. opstalverzekering, verzekering van het wagenpark en ook de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn in de afgelopen periode zodanig gestegen dat de raming nu € 35.000 structureel moet worden verhoogd. Daarnaast zijn er extra verzekeringskosten i.v.m. WPDA voor een bedrag van € 16.000.

Automatisering
Door uitstel van investeringen in automatisering is er sprake van een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 200.000. Het bedrag is relatief hoog omdat bij automatisering met korte afschrijvingstermijnen wordt gerekend.

Extra ondersteuning ICT/helpdesk (Corona)
Door vooral thuiswerken is er de nodig druk ontstaat op de servicedesk. Hierdoor ontstaat er overloop naar de 2e lijn. Dit heeft het effect dat de ontwikkeling en ondersteuning achterblijft bij de ontwikkeling binnen de organisatie. Incidenteel is een extra bedrag nodig van € 30.000

Digitale juridische kennisbank
Om de juridische kwaliteit in de organisatie te kunnen waarborgen zijn extra structurele middelen ad € 13.300 ,-- benodigd. Hiervoor worden de papieren abonnementen omgezet naar een digitale kennisbank die raadpleegbaar is voor de hele organisatie.


Rechtskundig advies
In verband met een toenemend aantal juridische procedures en de stijgende kosten daarvan is het budget hiervoor niet meer toereikend. Hierbij valt o.a. te denken aan de extra kosten ten behoeve een mediationtraject en een (gezamenlijke) procedure tegen de belastingdienst in verband met de verrekening van reiskosten personeel. We verwachten hiervoor dit jaar incidenteel € 75.000 nodig te hebben.

Overheadkosten BOR WPDA
Op 25 augustus 2020 heeft het college ingestemd met het BOR Implementatieplan doelgroepers binnen Aa en Hunze, geënt op de in 2019 gekozen variant 3b.
Bij de keuze voor de variant 3b is het uitgangspunt geweest om meer uit mensen te halen en de organisatie structureel te laten groeien door het bieden van structurele werkplekken in Kernteams in de BOR. De toename van personele omvang van de gemeentelijke organisatie leidt tot toename van de overheadkosten. Het betreft een bedrag ad € 28.200. Voor de dekking van deze kosten is geen ruimte binnen de reguliere budgetten.

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst
In verband met de ontwikkeling van de buitendienst in relatie met de komst van de kernteams is het noodzakelijk om de huisvesting van dit team te onderzoeken. Dit betreft met name de huisvesting op de locaties Gieten en Rolde. We willen deze toekomstbestendig maken. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 20.000 ten behoeve van de inhuur van externe expertise en ondersteuning. De dekking van dit budget kan worden gevonden in het budget frictiekosten samenwerking Drentse Aa. Het geheel verloopt budgettair neutraal (zie taakveld 0.8)

Extra lasten tijdelijke huisvesting BOR Rolde
De huisvesting van de kernteams van de buitendienst op de locatie Rolde voldeed niet (meer) aan de ARBO-eisen. Hiervoor is andere huisvesting gezocht en gevonden. Dit betreft echter huisvesting van tijdelijke aard. De extra lasten die hieraan verbonden zijn bedrag ca. € 22.000.  De structurele huisvesting in Rolde wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst.

Verhoging flexpot i.v.m. hoog ziekteverzuim
De flexpot is bedoeld voor de betaling van ziektevervanging, vervanging bij zwangerschapsverlof en vervanging voor overbrugging als gevolg van vertrek van een collega. Het budget is structureel 170.000 (1,5% van het formatiebudget). Dat is onvoldoende afgezet tegen het relatief hoge ziekteverzuimpercentage en de al aanwezige verplichtingen. De flexpot kent momenteel structureel een te laag saldo, zeker als dit wordt geplaatst naast het percentage langdurig ziekteverzuim (5,68%) en de relatief hoge leeftijd van het personeelsbestand (waarmee meer kans op ziekte aanwezig is).

In deze bestuursrapportage stellen we voor het  bedrag van de flexpot incidenteel met € 134.000 te verhogen. We verwachten niet dat dit voldoende is voor de rest van het jaar. In de begroting 2022 komen we met voorstellen om het bedrag van de flexpot structurele te verhogen. 

Rechtmatigheidsverklaring
Tot eind  van dit jaar geven externe accountants nog een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Natuurlijk zijn gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen al zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving. Maar vanaf 2021 moeten ze aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is, dat de budgetten inderdaad rechtmatig besteed worden. Het college van B&W moet dan zelf de rechtmatigheidsverklaring opstellen. En dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd.  Dat betekent dat we in 2021 al extra voorbereidingen moeten gaan treffen. met externe ondersteuning. Kosten incidenteel € 15.000.

Informatiebeleidsplan
Voor het schrijven van het strategisch deel van het informatiebeleidsplan is externe ondersteuning noodzakelijk. De kosten hiervan worden ingeschat op € 25.000. Hiervan is € 12.500 nodig in 2021 en € 12.500 in 2022. In deze bestuursrapportage wordt een bedrag van € 12.500 opgenomen. In de begroting van 2022 het resterende bedrag. Het ligt in de bedoeling het (nieuwe) informatiebeleidsplan voor de zomer van 2022 vast te stellen.

Verhoging budget inhuur personeel in verband met Corona.
Het voortduren van de coronacrisis betekent dat binnen de gemeentelijke organisatie het coronacristeam nog steeds actief is. Voor de vervanging van de medewerkers uit dit team en de voor vervanging van medewerkers die werkzaamheden verrichten in verband met de crisis (handhaving, juridische ondersteuning) is extra budget noodzakelijk. Actueel hierin is bijvoorbeeld de extra inhuur voor het verwerken van de aanvragen voor evenementenvergunningen.  Daarnaast is er vertraging ontstaan binnen verschillende activiteiten die nog moet worden ingelopen. We denken hiervoor een extra budget nodig te hebben van € 300.000. Dit is naast het budget dat voor dit doel nog resteerde uit 2020 van € 320.000. Dit budget is na verplichtingen nagenoeg op.

Aanschaf materieel BOR
De afgelopen/komende periode zijn we bezig om inzichtelijk te maken welk budgettair effect het heeft als al het materieel (van zowel kernteams als buitenteam) wordt vastgesteld in het vervangingsschema. Het uiteindelijk definitieve vervangingsschema is nog niet klaar en zal zijn beslag krijgen in de begroting 2022.
De aanschaf van 2 nieuwe voertuigen, een transporter en bladzuiger voor respectievelijk € 25.000 en € 55.000, kan niet tot dat moment wachten. Voor een deel van de totale kapitaallasten van het materieel BOR is in de begroting een bedrag opgenomen. De kapitaallasten van de investeringen kunnen hieruit worden gedekt. De kapitaallasten zijn respectievelijk € 2.625 en € 5.775 (Afschrijvingstermijn 10 jaar, rentepercentage 0,5%) Het geheel verloopt budgettair neutraal.

0.5 Treasury
Dividend BNG
De BNG keert over 2020 een lager bedrag uit aan dividend dan geraamd . Het incidenteel nadeel is € 29.000

Dividend Enexis
Het uit te keren dividend door Enexis is in 2021 incidenteel € 53.000 lager dan geraamd.

Rente investeringen
Als zich een mutatie in de kapitaallasten voordoet vanuit een investering worden de afschrijvingslasten rechtstreeks op de betreffende pijler. De rentelasten worden vervolgens budgettair neutraal verrekend binnen het onderdeel treasury. In deze bestuursrapportage gaat het om:
- herinrichting openbare ruimte centrum Gieten € 2.345 (zie ook pijler 4)

- herinrichting openbare ruimte centrum Gieten aanvulling € 250 (zie ook pijler 4)
- Aanschaf materieel BOR transporter € 125
- Aanschaf materieel BOR bladzuiger € 275

Rente kortlopende leningen
De rentekosten zijn € 170.000 lager dan geraamd als gevolg van een lager bedrag aan kortlopende leningen. Bij het berekenen van de rente moeten we ervan uitgegaan dat we al onze ambities geheel uitvoeren met de beschikbaar gestelde middelen en dat we daarvoor financiering (leningen) moeten aantrekken. In de praktijk is er echter sprake van vertraging in de uitvoering zodat er minder leningen behoeven te worden aangetrokken.
Bij het bepalen van de rente in de begroting hanteren we de richtlijnen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Decentralisatie Uitkering Omgevingsveiligheidsdiensten
Gemeenten ontvangen jaarlijks in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 extra middelen.
De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. Voor de gemeente Aa en Hunze gaat het om een structureel bedrag ad € 8.000. Dit verloopt budgettair neutraal. Hier wordt de inkomst verantwoord, de uitgaaf wordt verantwoord onder pijler 4. 

Coronasteunpakketten
Vanuit het rijk hebben we inmiddels 4 coronasteunpakketten ontvangen. De pakketten 2 en 3 hebben deels betrekking op 2021 , pakket 4 heeft helemaal betrekking op 2021. De steunpakketten 2 en 3 hebben voor resp. € 210.000 en € 272.000 betrekking op 2021 en worden nu als inkomst verantwoord. Deze bedragen hebben met name te maken met het vervallen van de schaalvergrotingskorting en extra middelen voor re-integratie en schuldenproblematiek en voor cultuur. Het 4e coronasteunpakket voor een bedrag van € 286.000 ziet vooral op bijdragen in het kader van ondersteuning van de jeugd en andere kwetsbare groepen. Opgemerkt wordt dat de bedragen niet geoormerkt zijn maar vrij kunnen worden ingezet. De Tonk regeling genoemd bij pijler 2 is onderdeel van dit totale coronasteunpakket. 

0.8 Overige baten en lasten
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting dekking
Voor toelichting wordt verwezen naar de tekst over het haalbaarheidsonderzoek bij onderdeel 0.4 ondersteuning organisatie. Het gaat om een bedrag van incidenteel € 20.000 en het geheel verloopt budgettair neutraal.

 

5. Middelen en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
0.3 Beheer overige gebouwen gronden 365 365 31 31
0.4 Ondersteuning organisatie 8.404 409 93 8.905 357 357
0.5 Treasury -117 -170 -287 305 -82 223
0.61 OZB woningen 116 116 3.399 3.399
0.62 OZB niet woningen 35 35 1.118 1.118
0.64 Belastingen overig 2.301 2.301 1.923 1.923
0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 37.730 768 8 38.506
0.8 Overige baten en lasten 527 -20 507 1.460 1.460
0.9 Vennootschapsbelasting 26 26
Resultaat voor bestemming 11.656 219 93 11.967 46.322 686 8 47.016
4.99 Bestemming resultaat 1.576 1.576 4.135 4.135
Resultaat na bestemming 13.232 219 93 13.543 50.457 686 8 51.151