Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Korte beschrijving

Terug naar navigatie - Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de 4 inhoudelijke pijlers.

Terugblik 2023- Wat hebben we gedaan

Terug naar navigatie - Terugblik 2023- Wat hebben we gedaan

Personeel en organisatie  
In 2023 hebben wij extra ingezet op nieuwe opdrachten vanuit het rijk, te denken valt aan onder andere opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders, de woningbouwopgave en de energietransitie. Wij anticiperen op deze (nieuwe) ad hoc taken en opdrachten door in te zetten op de 4 thema's van het personeelsbeleid; vinden en inzetten van talenten, eigenaarschap, leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. In 2023 is een start gemaakt met het thema 'eigenaarschap'. Dit wordt in 2024 vervolgd. De veranderende wereld vraagt veel van het aanpassingsvermogen van organisatie en medewerkers. 
Daarnaast is prioriteit gegeven aan activiteiten op het gebied van werving van personeel en is geëxperimenteerd met onderscheidende wervingsuitingen. Hiermee zijn goede resultaten behaald in de invulling van diverse vacatures.

Omgevingswet  
De uiteindelijke invoeringsdatum van de omgevingswet is 1 januari 2024 geworden. Het jaar 2023 is besteed aan voorbereiding op de nieuwe werkwijze. Zo zijn in 2023 de laatste kaderstellende documenten door uw raad vastgesteld waaronder de legesverordening met de nieuwe tarieven voor de vergunningverlening. De implementatie van de nieuwe wet loopt door in 2024 maar niet meer op projectmatige basis.. 

Huisvesting van de buitendienst  
Voor de nieuwe huisvesting van de buitendienst aan de Oelenboom is in het najaar een definitief ontwerp vastgesteld. De opgestelde kostenraming laat echter nog een overschrijding van het budget zien. Hiervoor wordt bij de raad nog extra budget gevraagd. 
Daarnaast is er inzet gepleegd voor de gezamenlijke huisvesting van buitendienst (kernteam) en brandweer in Rolde. Dit project is nog niet afgerond.

Rechtmatigheid 
Met ingang van het boekjaar 2023 is het college verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid. Dit was altijd al een toetsingskader maar de verantwoordelijkheid is verschoven van de accountant naar het college. Hiervoor zijn voorbereidende maatregelen genomen en de kaderstellende documenten zijn door uw raad vastgesteld. Het gaat daarbij om documenten als de financiële verordening, de controleverordening, het controleprotocol en het normenkader. 

Wat willen we bereiken (doelen)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken (doelen)

5.10.2 De financiële positie van de gemeente is solide.

Terug naar navigatie - 5.10.2 De financiƫle positie van de gemeente is solide.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 incl. wijz. Rekening 2023
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 367 408 540 643
0.4 Overhead 10.858 8.200 11.471 12.233
0.5 Treasury -240 173 -307 -393
0.61 OZB woningen 119 123 127 127
0.62 OZB niet-woningen 36 38 40 40
0.64 Belastingen overig 2.539 2.438 2.607 2.886
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 17 57 78 43
0.8 Overige baten en lasten 565 1.063 540 393
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -5 26 26 93
Totaal Lasten 14.256 12.526 15.120 16.066
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 31 53 141 262
0.4 Overhead 460 378 382 688
0.5 Treasury 328 300 420 466
0.61 OZB woningen 4.472 3.487 3.641 4.575
0.62 OZB niet-woningen 372 1.210 1.210 332
0.64 Belastingen overig 2.356 2.106 2.294 2.445
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 46.192 39.128 46.107 47.593
0.8 Overige baten en lasten 585 347 265 330
Totaal Baten 54.797 47.008 54.460 56.692
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 4.978 8 2.852 4.751
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 5.388 0 2.570 4.643