Pijler 1 Bestuur en Samen doen

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Deze pijler gaat onder andere over het functioneren van de gemeenteraad en het college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarbij. Ook openbare orde en veiligheid, publiekszaken en verkiezingen zijn in deze pijler te vinden.

Terugblik 2023- Wat hebben we gedaan

Terug naar navigatie - Terugblik 2023- Wat hebben we gedaan

In verbinding met onze inwoners
Vorig jaar bestond onze gemeente 25 jaar en om deze mijlpaal te vieren is besloten om samen met inwoners een nieuw kunstwerk te creëren dat een plek krijgt in de raadzaal van het gemeentehuis. Inwoners en organisaties hebben samen ongeveer 2000 foto’s ingestuurd die de basis vormen voor dit kunstwerk. Het kunstwerk is tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2024 onthuld. 

Tijdens het Midzomerfestival op woensdagavond 21 juni hebben we samen met ruim 250 inwoners de zomer ingeluid en het 25-jarig bestaan van Aa en Hunze gevierd.

Het onderhouden van goede relaties en het samenwerken met onze dorpen en organisaties is essentieel om ons werk goed te kunnen doen. Naast de omgevingsadviseur voor de fysieke leefomgeving, is in het afgelopen jaar ook een omgevingsadviseur sociaal aangesteld. Verder zijn we gestart met het Dorpenteam dat bestaat uit vijf contactpersonen die elk het vaste aanspreekpunt is voor een gebied (met bijbehorende dorpen en kernen). Op deze manier hebben we een stevige en verbindende basis gelegd om nog beter samen te werken en te communiceren met onze dorpen.

Ook de raad vergroot de betrokkenheid van inwoners door op locatie te vergaderen, op werkbezoek te gaan, inwoners te vragen mee te discussiëren tijdens interactieve bijeenkomsten over bijvoorbeeld armoedebeleid, en een ontmoetingsavond te organiseren voor inwoners die een reactie op de Spiekeriek hadden achtergelaten. 

Niet alleen door vergaderingen en bijeenkomsten van de raad bij te wonen ontwikkelde de Jongerenraad zich verder in zijn taak. Er is een verordening opgesteld om de taken en bevoegdheden van de jongerenraad vast te leggen en leverde de jongerenraad een bijdrage aan bijvoorbeeld het nieuwe Gezondheidsbeleid.

Op basis van een heroriëntatie op de beste vorm en volgorde in het opstellen van een visie op de toekomst van Aa en Hunze is besloten om voorrang te geven aan het opstellen van een Omgevingsvisie in plaats van een nieuwe strategische toekomstvisie. 

Als gastgemeente hebben we op 28 juni 2023 de jaarlijkse Zomersessie van het samenwerkingsverband P10 georganiseerd in Spijkerboor. Op het programma stonden thema’s zoals ‘innovatie in de landbouw’, ‘leefbaarheid ontstaat door mensen’ en ‘communicatie met en door inwoners’. Dankzij een bijdrage van inwoners en organisaties uit de regio hebben we een dag vol inspiratie kunnen organiseren voor bestuurders en beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten.

In het afgelopen jaar konden onze inwoners meerdere keren hun stem uitbrengen, namelijk voor de Provinciale verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen én de Tweede Kamerverkiezingen. De organisatie van deze verkiezingen zijn goed verlopen en hadden we als eerste Drentse gemeente alle stemmen geteld.

Een transparante overheid
Als betrouwbare overheid is het belangrijk dat we helder en transparant zijn over ons functioneren en onze rol in processen met inwoners en ondernemers. We laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Bijvoorbeeld door de ingekomen post voor de raad op de website van de gemeente te plaatsen. 
Met de invoering van de Wet Open Overheid (Woo) zijn we verplicht om zoveel mogelijk informatie openbaar te maken. Dat maakt beter inzichtelijk hoe beleid tot stand is gekomen. Aan de hand van een inventarisatie, waarbij de impact van de implementatie van de Woo in beeld is gebracht, is een bijpassend implementatieplan opgesteld. In de eerste fase van dit plan richten we ons op het implementeren van informatiecategorieën, zoals bereikbaarheidsgegevens, vergaderstukken, convenanten en Woo-verzoeken. Daarnaast is bewustwording van de impact van de Woo onder medewerkers een belangrijk aspect.

De opvang van Oekraïners en asielzoekers
We vinden het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen en dat we deze mensen op een humane wijze opvangen. Dankzij de aankoop van de opvanglocatie in Papenvoort hebben we deze opvanglocatie kunnen continueren en uitbreiden. In het afgelopen jaar hebben we weer meer gebouwen beschikbaar gekregen. Per 1 januari 2024 heeft de vorige eigenaar Yorneo het terrein verlaten en beschikken we over alle gebouwen. Vanaf dat moment zijn er 347 bedden beschikbaar en dit aantal zal nog verder toenemen tot rond de 400 bedden. 
In de opvanglocatie De Biester kunnen we 77 asielzoekers opvangen om de druk op de opvanglocatie in Ter Apel te verlichten. 
De taakstelling rondom statushouders over 2023 is gehaald. Vrijwel alle statushouders zijn in reguliere huurwoningen in de gemeente Aa en Hunze geplaatst. 

Compensatieplan Nij Begun
Dit voorjaar hebben we samen met de colleges van de gemeente Tynaarlo en de gemeente Noordenveld en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe een brief gestuurd aan staatssecretaris Vijlbrief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met een aanzet voor een compensatieplan gaswinning voor Noord-Drenthe. Doel van het compensatieplan is dat recht wordt gedaan aan de situatie van onze inwoners binnen het effectgebied van Groningen. In de tweede helft van 2023 zijn we gestart met het proces om het compensatieplan gaswinning Noord-Drenthe te concretiseren.
In samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland hebben we eind oktober 2023 een informatieavond georganiseerd over de subsidieregeling Verduurzaming en verbetering Groningen. 
In oktober 2023 vonden twee aardbevingen plaats in de buurt van Ekehaar. Om de inwoners te informeren over de huidige situatie rondom de gaswinning uit het veld Eleveld en het melden van schade en hoe de afhandeling daarvan plaatsvindt, hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst hebben we samen met Stichting Dorpsbelangen De Broekstreek georganiseerd voor de inwoners in dit gebied. 

De dienstverlening van de gemeente Aa en Hunze
Vanuit de nieuw geformuleerde visie hebben we stappen gezet om onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Voorbeelden hiervan zijn het opnieuw inrichten van het proces rondom meldingen openbare ruimte met behulp van feedback van inwoners, het aanpassen van onze telefonische dienstverlening waarbij er extra aandacht is voor het tijdig en juist voldoen van terugbelverzoeken en tenslotte het formeren van een projectgroep die zich bezig gaat houden met het actualiseren van onze servicenormen. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de nieuwe website online gegaan. Met de nieuwe website sluiten we beter aan bij de wensen en behoeften van de bezoekers. Zo zijn de teksten zoveel mogelijk geschreven op taalniveau B1 en is het aantal .pdf-documenten fors verminderd. Verder maakt de website gebruik van zogenaamde ‘call to action’ knoppen: knoppen waar onze inwoner op kan klikken en een verzoek/aanvraag of vraag beantwoord krijgt. Verder kunnen bezoekers feedback over de website toesturen. Ook hiermee verbeteren we onze dienstverlening.

De leefbaarheid en veiligheid in Aa en Hunze
In mei van het afgelopen jaar hebben we de Veiligheidsweek georganiseerd om verschillende aspecten met betrekking tot veiligheid onder de aandacht te brengen. Zo gingen we met bezoekers van weekmarkten in gesprek over verschillende aspecten van veiligheid, en hebben veel scholieren van het Nassau College in Gieten, inwoners, medewerkers en raads- en collegeleden de ondermijningscontainer bezocht. 

We vergroten de bewustwording voor ondermijnende zaken door daar regelmatig over te communiceren (zoals de berichten over pinpasfraude in de sociale media) en deel te nemen aan het project Veilig Buitengebied waar de focus met name ligt op de bewustwording van en de ondersteuning voor agrariërs ligt. Ook is de Drentse Norm vastgesteld. Dat houdt een samenwerking voor een weerbaar openbaar bestuur tegen ondermijning tussen de Drentse gemeenten in.

Als recreatiegemeente is het belangrijk om actief handhavend op te treden tegen ongewenste permanente bewoning van recreatieparken en -woningen. Ook in het afgelopen jaar hebben we op meerdere vakantieparken gecontroleerd op en zijn bewoners en eigenaren aangeschreven met het doel om de permanente bewoning te beëindigen. Het zichtbaar controleren en het aanschrijven van mensen heeft effect. We zien namelijk dat bewoners eerder uit eigen initiatief een andere woning zoeken. Vaak gaat permanente bewoning samen met sociale problematiek. In veel gevallen lukt het om een maatwerk oplossing te vinden.

Wat willen we bereiken (doelen)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken (doelen)

1.10.1 De samenleving is betrokken bij gemeentelijke vraagstukken en het zelf organiserend vermogen is toegenomen.

Terug naar navigatie - 1.10.1 De samenleving is betrokken bij gemeentelijke vraagstukken en het zelf organiserend vermogen is toegenomen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.30.1 De gemeente Aa en Hunze staat in 2026 in de top 20 van de ranglijst van veilige gemeenten.

Terug naar navigatie - 1.30.1 De gemeente Aa en Hunze staat in 2026 in de top 20 van de ranglijst van veilige gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 incl. wijz. Rekening 2023
Lasten
0.1 Bestuur 1.334 1.373 1.794 1.642
0.2 Burgerzaken 758 712 853 805
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.681 1.740 1.810 1.877
1.2 Openbare orde en veiligheid 370 410 458 491
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.976 17 8.893 8.050
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 0 0 37
Totaal Lasten 7.119 4.253 13.809 12.902
Baten
0.1 Bestuur 1 0 0 0
0.2 Burgerzaken 414 325 362 371
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 9 5 5 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 1 8 8 1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.222 0 9.627 9.440
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 0 0 37
Totaal Baten 5.646 339 10.002 9.849
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 79 18 84 2.355
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 60 0 750 3.063