Balans en toelichting

Waarderingsgrondslagen

Terug naar navigatie - Waarderingsgrondslagen

Inleiding
Onderstaande samenvatting van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de in deze jaarrekening gepresenteerde financiële gegevens. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 29 juni 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. Ingaande het jaar 2017 zijn de taakvelden volgens het BBV verplicht bij de begroting en de rekening. Een gemeente is zelf vrij om te bepalen welke programma’s gehanteerd worden. Ingaande het jaar 2020 is de begroting opgedeeld in 5 pijlers: Pijler 1 Bestuur en Samen doen; Pijler 2 Samen leven; Pijler 3 Duurzaamheid en Economie; Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen; Pijler 5 Middelen en Ondersteuning. De rekening 2023 is daarin volgend.

Verslaggeving
Bij onze gemeente wordt bij de planning- en controlcylus een onderscheid gemaakt in de planningslijn en de verantwoordingslijn. In het kader van het programma AndersOmdoen kent de gemeente Aa en Hunze daarvoor de volgende instrumenten; de begroting, Sturingsmonitor en de Jaarrekening. Daarnaast zijn er de eerste jaren nog een 2-tal bijstellingsmomenten: in juni en in december (Najaarsnota). Het streven is om op termijn dusdanig te begroten dat geen bijstellingsmomenten meer nodig zijn.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. 
De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen  
De algemene uitkering is opgenomen conform de best mogelijke schatting gebaseerd op basis van de laatst beschikbare informatie worden.

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording 
De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid(commissie BBV). Dat betekent dat: 
− De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet; 
− De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat: 
* Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op door de raad is vastgesteld; 
* Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten en onderschrijdingen van lasten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad zijn gemeld. 
* Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. 
− De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat: 
* Een verantwoordingsgrens van 3% is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen; 
* Een rapporteringstolerantie van € 100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Algemeen
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Materiële vaste activa
Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Strategische gronden vallen ook onder Materiële vaste activa en worden gewaardeerd tegen verwervingskosten.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
- Rioleringen: maximaal 60 jaar
- Nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen: 40 jaar
- Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen: 40 jaar
- Nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen: maximaal 25 jaar
- Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en schoolgebouwen: maximaal 40 jaar
- Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen: maximaal 40 jaar
- Technische installaties in bedrijfsgebouwen: maximaal 20 jaar
- Telefooninstallaties: 5 jaar
- Automatiseringsapparatuur: maximaal 5 jaar
- Kantoormeubilair en schoolmeubilair: 15 jaar
- Zware transportmiddelen: maximaal 10 jaar
- Aanhangwagens, personenauto’s en lichte motorvoertuigen: maximaal 10 jaar
Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
Van duurzame waardevermindering is sprake indien de verwachte directe opbrengstwaarde aantoonbaar lager is dan de boekwaarde. In dit geval dient de activa te worden afgewaardeerd naar de opbrengstwaarde.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. 
De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.
Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangegeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn - tenzij hierna anders is vermeld - opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Voorraden
Grond en hulpstoffen
Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde.
Onderhanden werk, gronden in exploitatie
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen :
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat ;
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht;
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Gereed product
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen .

Eigen vermogen 
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een raadsbesluit genomen voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Vaste passiva
Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen mogen ook tegen contante waarde worden gewaardeerd. Met uitzondering van de disconteringsvoet voor grondexploitaties, kent het BBV geen voorschriften voor de bepaling van de disconteringsvoet voor voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd.
Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van: 
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. 
– Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 
– Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 
– Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. 
– Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 
De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord. Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht. 
Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd. 
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. 

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen . De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Balans

Terug naar navigatie - Balans

 

 

Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Totaal Balans 2022 Totaal
Activa
Vaste Activa
Immateriele vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0
Materiele vaste activa
Investeringen met economisch nut 26.749 27.312
Investeringen met economisch waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 7.937 7.989
Investeringen met maatschappelijk nut 9.162 7.127
Totaal Materiele vaste activa 43.848 42.427
Financiele vaste activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 135 135
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 2 2
Leningen aan woningbouwcorporaties 0 3
Leningen aan deelnemingen 712 712
Overige langlopende leningen 969 1.035
Totaal Financiele vaste activa 1.818 1.887
Totaal Vaste Activa 45.666 44.314
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie 3.022 1.854
Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 1.310 322
Rekening-courant verhouding met Rijk 1.622 0
Overige vorderingen 1.617 2.044
Totaal Uitzettingen < 1 jaar 4.549 2.366
Liquide middelen
Banksaldi 373 1.102
Kassaldi 1 1
Totaal Liquide middelen 374 1.103
Overlopende activa
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 332 122
Overig nog te ontvangen bedrdagen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsj 10.955 8.477
Totaal Overlopende activa 11.287 8.599
Totaal Vlottende Activa 19.231 13.921
Totaal Activa 64.897 58.235
Passiva
Vaste Passiva
Eigen Vermogen
Algemene reserve 16.364 14.659
Algemene reserve Grondbedrijf 4.217 3.469
Bestemmingsreserves 10.770 6.840
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2.296 6.876
Totaal Eigen Vermogen 33.647 31.843
Voorzieningen
Voorzieningen 10.150 9.865
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Onderhandse lening van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0
Onderhandse lening van binnenlandse banken en overige financiele instellingen 4.900 5.600
Totaal Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 4.900 5.600
Totaal Vaste Passiva 48.697 47.307
Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 1.098 193
Overige schulden 4.969 3.353
Totaal Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar 6.067 3.546
Overlopende passiva
verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot bet 4.263 3.573
de van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uikeringen die dienen ter 5.870 3.809
Totaal Overlopende passiva 10.133 7.382
Totaal Vlottende Passiva 16.200 10.928
Totaal Passiva 64.897 58.235

Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
Tot de vaste activa behoren de Immateriële, de Materiële en de Financiële Vaste Activa.
Het verloop van de vast activa in 2023 was als volgt.
Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2023 44.314
Vermeerderingen:
Investeringen 5.914
Verstrekkingen geldleningen 161
6.075
Verminderingen:
Bijdragen derden 211
Aflossingen leningen 230
Afschrijvingen 2.211
Afwaardering duurzame waardevermindering 1.801
Desinvesteringen/verminderingen 2023 270
4.723
1.352
Boekwaarde per 31 december 2023 45.666
In de hierna volgende toelichting worden de posten uit de vaste activa gespecificeerd en nader toegelicht.
Materiële Vaste Activa
Investeringen economisch nut Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaard. Boekwaarde
Bedragen x € 1.000 1-1-2023 2023 ringen 2023/ 2023 derden 2023 duurz 31-12-2023
verminderingen waardeverm
Gronden en terreinen 3.925 433 - - - 4.357
Woonruimten 19 - - 2 - - 16
Bedrijfsgebouwen 18.700 1.218 109 948 - 1.801 17.060
Grond-, weg- en waterbouw- 355 - - 31 324
kundige werken - - - - - - -
Vervoermiddelen 638 635 - 115 - - 1.158
Machines/apparaten/installaties 1.901 692 - 357 - - 2.235
Overige materiële vaste activa 1.775 - - 178 - - 1.597
- -
Totaal MVA economisch nut 27.311 2.977 109 1.631 - 1.801 26.749
Investeringen met economisch Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaard. Boekwaarde
nut waarvoor ter bestrijding 1-1-2023 2023 ringen 2023/ 2023 derden 2023 duurz 31-12-2023
van de kosten een heffing kan worden verminderingen waardeverm
geheven
Bedragen x € 1.000
Gronden en terreinen - - - - - -
Woonruimten - - - - - -
Bedrijfsgebouwen 4 - - 1 - 3
Grond-, weg- en waterbouw- 5.926 161 161 165 5.762
kundige werken - - - - - -
Vervoermiddelen 38 - - 7 - - 31
Machines/apparaten/installaties 315 - - 35 - - 280
Overige materiële vaste activa 1.706 253 - 96 - - 1.863
Totaal MVA econ. nut waarvoor 7.988 414 161 304 - - 7.937
ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende
investering op mindering gebracht. De afschrijving vindt merendeels plaats volgens de lineaire methode.
De afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Investeringen maatschappelijk Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijvingen Bijdragen Afwaard. Boekwaarde
nut 1-1-2023 2023 ringen 2023/ 2023 derden 2023 duurz 31-12-2023
Bedragen x € 1.000 waardeverm
Maatschappelijk nut voor 2017 verminderingen
Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 1.973 137 - 1.836
Maatschappelijk nut vanaf 2017
Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 5.153 2.522 139 211 7.326
Totaal MVA maatschappelijk nut 7.127 2.522 - 276 211 - 9.162
Totaal Materiële Vaste Activa 42.427 5.914 270 2.211 211 1.801 43.848
Investeringen met maatschappelijk nut mochten tot 2017 geactiveerd worden, vanaf 2017 moeten ze geactiveerd worden.
In geval van activering wordt het actief lineair afgeschreven.
In de kolom vermeerderingen worden de bruto-investeringen vermeld zoals die in 2023 hebben plaatsgevonden.
In de kolom verminderingen worden de ontvangen investeringsbijdragen van derden meegenomen.
In 2023 heeft er een duurzame waardevermindering op de grond en de gebouwen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Papenvoort voor een bedrag ad € 1,8 mln plaatsgevonden.
Het complex inclusief de grond is eind 2022 aangeschaft voor € 5,7 mln en had een taxatiewaarde van € 3,9 mln. Er is besloten tot aanschaf vanuit bestuurlijke overweging.
Aanschaf van het complex bood continuïteit van de opvang en volledige zeggenschap over de locatie.
De investeringen in 2023 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x € 1.000
Investeringen met een economisch nut
Gronden
Strategische grondaankopen grond G'nijveen 433
433
Bedrijfsgebouwen
Ver- en nieuwbouw MFC De Boerhoorn 29
Nieuwbouw basisschool Kameleon Eexterveen 436
Renovatie dak sportzaal de Strohalm 90
Huisvesting BOR Buitendienst Gieten 50
Politiebureau 456
Uitbreiding MFC de Spil 60
Verbouw OBS de Dobbe 37
Voorbereidingskrediet cultuurpodium Gieten 38
Overige investeringen bedrijfsgebouwen < € 25.000 22
1.218
Vervoermiddelen
Vervanging Stooiers 99
Vrachtauto Volvo 62BVS9 278
Peugeot Partner (vervanging Caddy) 32
Fendt tractor 125
Tractor John Deere (BOR) 50
2 KubotaTransporters BOR 51
Overige vervoermiddelen < € 25.000 -
635
Machines, apparaten en installaties
IBP 2019-2022 Digitalisering dossiers 30
IBP 2019-2022 Informatiebeveiliging en privacy 40
Vervanging Strooiers opzet 147
Zoutmenger 40
Aanschaf programma toegangscontrole accomodaties 41
Firewall 35
Vervanging Aanhangw. vrachtwagen 38
CMS (Website) 34
Regelinstallatie gemeentehuis 32
Kipper met autolaadkraan BOR 133
Overige machines, apparaten en installaties < € 25.000 122
692
Overige materiele vaste activa -
0
Totaal investeringen met een economisch nut 2.978
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Uitvoering op drukriool 2021 141
Ov. investeringen grond- weg- en waterbouwkundige werken < € 100.000 20
161
Machines, apparaten en installaties
-
0
Overige materiele vaste activa
Aanschaf containers ABS 218
Ov. Investeringen mat. Vaste activa < € 25.000 35
253
Totaal investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven 414
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 2017
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Fietspad Grolloo - Amen 65
Vervanging Openbare verlichting 350
Reconstructie rijbaan Rolde-Anderen 1.520
Verharding Holle Drift 122
Aanleg fiets-wandelpad Gasselterveld 391
Overige investeringen GWW werken < € 50.000 74
2.522
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 2.522
Verminderingen 2023
Ontvangen bijdragen derden
Provincie Drenthe Aanleg fiets-wandelpad Gasselterveld 211
211
Desinvesteringen/verminderingen 2023
De desinvesteringen in 2023 kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Vaart 11, Gasselternijveen 109
109
De volgende desinvesteringen zijn ingeruild/verkocht maar hadden geen boekwaarde
John Deere 4720 NMT110259
Votex klepelmaaier front RM1907
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Bijdrage uit voorziening GRP voor rioleringsprojecten: 141
Overige bijdrage uit voorziening GRP voor rioleringsprojecten < € 100.000 20
161
Totaal desinvesteringen/verminderingen 2023 481
Financiële Vaste Activa Boekwaarde Investeringen Desinveste- Afschrijving Afwaard. Boekw.
Bedragen x € 1.000 1-1-2023 2023 ringen 2023 Aflossingen 31-12-2023
2023
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 135 - - - 135
- overige verbonden partijen 2 - - - 2
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 3 - - 3 -
- deelnemingen 712 - - - 712
- overige langlopende leningen 1.035 161 - 227 969
- -
Totaal Financiële Vaste Activa 1.887 161 - 230 - 1.818
De boekwaarde van de financiële aste per 31 december 2023 is als volgt te specificeren:
Bedragen x € 1.000
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
- Aandelen Waterleidingmaatschappij Drenthe: 64 aandelen à € 50 3
- Aandelen Enexis 0
- Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten: 52.728 aandelen à € 2,50 132
- Certificaten golfclub Semslanden p.m.
135
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen
- Waardelen in de Marke van Rolde 2
Leningen aan deelnemingen
Lening Enexis 712
Overige langlopende leningen
Hypothecaire geldleningen personeel 203
Startersleningen via de SVn 686
Zonneleningen via de SVn 80
969
Vlottende activa
Voorraden 31-12-2023 31-12-2022
Onderhanden werk en gereed product, waaronder bouwgronden in exploitatie 3.022 1.854
Totaal voorraden 3.022 1.854
Onderhanden werk en gereed product, waaronder bouwgronden in exploitatie
Grexen
Bedragen x € 1.000 Boekwaarde Vermeerde- Verminderingen Vrijval Winstuitn. Boekw.
1-1-2023 ringen 2023 2023 dotering 31-12-2023
voorziening
- Rolde Zuid (Nooitgedacht) 1.678 927 405 900 3.100
- Bedrijventer. Bloemakkers 176 27 282 79-
Totaal 1.854 954 687 - 900 3.022
Grexen
Bedragen x € 1.000 Boekwaarde Geraamde nog Geraamde te Geraamd Geraamd
31-12-2023 te maken ontv opbrengst eindresultaat eindresultaat
kosten (nominale waarde) (contante waarde)
- Rolde Zuid (Nooitgedacht) 3.100 3.065 8.207 2.041 1.924
- Bedrijventer. Bloemakkers 79- 57 21 21
Totaal 3.021 3.122 8.207 2.062 1.945
Op de boekwaarde is de voorziening voor de afwaardering van het complex Bloemakkers (€ 250.000)
Omtrent de bestemming van het resultaat zal door de gemeenteraad in haar vergadering
van 27 juni 2024 een besluit worden genomen.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 31-12-2023 31-12-2022
Bedragen x € 1.000
Vorderingen op openbare lichamen 1.310 322
Rekening-courantverhouding met het Rijk 1.622 -
Overige vorderingen 1.617 2.044
Totaal 4.549 2.366
Vorderingen op openbare lichamen 31-12-2023 31-12-2022
Bedragen x € 1.000
Debiteuren openbare lichamen 1.310
Debiteuren openbare lichamen één jaar en ouder -
1.310 322
Totaal vorderingen op openbare lichamen 1.310 322
Overige vorderingen 31-12-2023 31-12-2022
Bedragen x € 1.000
Debiteuren 439
Debiteuren één jaar en ouder 483
922 880
Debiteuren belastingen 634
Debiteuren belastingen één jaar en ouder 972
1.606 2.756
Subtotaal 2.527 3.636
Voorziening debiteuren (in mindering gebracht op totaal vorderingen) 1.454 1.592
Totaal debiteuren 1.073 2.044
Rekening courant SVn 544 -
Totaal overige vorderingen 1.617 2.044
De rekening courant saldi van de SVn waren per 31 december 2022 gerubriceerd onder de liquide middelen
Overlopende activa 31-12-2023 31-12-2022
Bedragen x € 1.000
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen
te ontvangen voorschotbedragen 332 122
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 10.955 8.477
Totaal overlopende activa 11.287 8.599
De van Europese en Nederlandse Saldo begin Toevoeging afgewikkeld Saldo
overheidslichamen nog te ontvangen voorschot- begr. Jaar in 2023 in 2023 einde begr
bedragen die ontstaan door voorfinanciering op 1-1-2023 jaar
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 31-12-2023
Bedragen x € 1.000
Min van JenV opvang ontheemden Oekraine 2022 122 122 -
Min van JenV opvang ontheemden Oekraine 2023 64 64
Min, van Fin., gem, hulp gedupeerden toeslagen affaire 2023 19 19
Min. van VWS Spuk 2022 40 40
Gem. de Wolden spuk uitk domein overst. Samenw. 2023 130 130
Prov Drenthe subs. ontw vml gem huis Gasselternijveen 22 22
Prov Drenthe maatr 2e fase deltaprogramma zoetwater 22 22
Prov Drenthe verkeersmaatregelen de Pol 35 35
122 332 122 332
De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen, bestaan met name uit:
Bedragen x € 1.000
Te verrekenen BTW-compensatiefonds 5.409
Beschermd wonen 2023 1.586
Kohier Toeristenbelasting 2023 1.023
Nog door te berekenen kosten ihkv SDA 837
COA door te belasten kosten noodopvang de Biester 532
Nog te ontvangen bedragen automatische incasso belastingdebiteuren 459
Verkopen bouwkavels Bloemakkers 332
Nedvang nog te ontvangen PMD 215
BTW algemene dienst 189
Overige 373
10.955
Passiva
Eigen vermogen
Reserves 31-12-2023 31-12-2022
Bedragen x € 1.000
Algemene reserve 16.364 14.659
Overige bestemmingsreserves 10.770 6.840
Totaal reserves 27.135 21.498
Reserve grondbedrijf 4.217 3.469
Totaal reserves excl. gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht
van baten en lasten in de jaarrekening 31.352 24.967
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2.296 6.876
Totaal reserves 33.647 31.843
Reserves algemene dienst
Het verloop van de reserves van de algemene dienst kan als volgt worden weergegeven:
Bedragen x € 1.000
Saldo per 1 januari 2023 21.498
Vermeerderingen
Vermeerderingen in het verslagjaar 2023 3.570
Resultaat verslagjaar 2022 6.767
10.336
Verminderingen
Aanwending van de reserves in het verslagjaar 2023 4.061
Resultaat verslagjaar 2022 639
Mutatie in de reserves gedurende verslagjaar 2023 4.700-
Saldo per 31 december 2023 27.135
De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven:
Saldo Toevoegingen/ Toevoegingen Onttrekkingen Vermind. Saldo aan het
aan het onttrekkingen bij het overzicht bij het overz i.v.m. af- einde van het
Reserve begin van uit hoofde van van baten en van baten en schrijving op begrotingsjaar
Bedragen x € 1.000 het begrotings- het voorgaan- lasten in de lasten in de activa waar-
jaar de boekjaar jaarrekening jaarrekening voor een spec.
bestemm. res.
is gevormd
Algemene reserves
Weerstandsdeel Algemene Reserve 5.653 5.653
Vrije Algemene Reserve (VAR) 9.005 1.495 2.470 2.259 10.711
Totaal Algemene reserves 14.659 1.495 2.470 2.259 - 16.365
Bestemmingreserves
Bovenwijkse voorzieningen 65 65
Risico nieuwe sociale wetgeving 100 -100 100 100
Incidentele dekkingsmiddelen 2.255 1.762 1.644 2.374
Harmonisatie Bestemmingsplannen 25 25
Investeringsregel. Landelijk Gebied 5 5
Egalisatieres. groot onderh.
schoolgeb. 181 24 205
Res energieknelp. dorpshuizen
en sportacc 250 221 471
Risico's opvang en vastgoed 2.257 750 3.007
Volkshuisvestingsfonds 690 690
Kap.lasten brandweerhuisvesting 400 18 382
Kap.lasten MFC Gieterveen 102 3 99
Kap.lasten Dr. Nassau College 1.031 30 1.001
Kap.lsten riool Gieterweg Gasselte 170 10 160
Kap.lasten OV Stationsstr. Gieten 10 1 9
Kap.lasten fietspad Anloo - Eext 171 5 165
Kaplsten fietspad Bosweg - Anloo 121 121
Kap.lasten fietspad Balloerveld 399 1 399
Kap.lasten fietspad Grolloerwal 15 14
Kap.lasten Lutkend Gasselte 246 6 240
Kap.lasten Dorpskern Grolloo 250 250
Kap.lasten Snelh.remm. maatreg.
Zuidlaarderweg 55 55
Kap.lasten Snelh.remm. maatreg.
Spekstoep 35 35
Kap.lasten herinr. openb. ruimte
Eeksch.weg 58 3 55
Kap.lasten huisv Openbare Werken 146 6 140
Kap.lasten BGT 15 2 13
Kap lastn verlicht vv Gasselternijvn 25 2 23
Kap lsten zonnepan. De Goorns 22 3 19
Kap.lasten zonnepan. Wendeling 4 1 3
Kap.lasten kunstgrasveld Annen 175 25 150
Kap. Lasten OR Centrum Gieten 506 13 493
Totaal Bestemmingsreserves 6.839 4.633 1.071 1.644 129 10.770
Totaal reserves 21.498 6.128 3.541 3.903 129 27.135
Reserve grondbedrijf
Het verloop van de algemene reserve van het grondbedrijf kan als volgt worden weergegeven:
Bedragen x € 1.000
Saldo aan het begin van het begrotingsjaar 3.469
Vermeerderingen
Vermeerderingen in het verslagjaar 2023
Resultaat verslagjaar 2022 748
748
Verminderingen
Mutatie in de reserves gedurende verslagjaar 2023 -
-
748
Saldo per 31 december 2023 4.217
Gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten
en lasten in de jaarrekening 31-12-2023 31-12-2022
Bedragen x € 1.000
Gereal. resultaat volgend uit het overz. van baten en lasten in de jaarrek. 2.296 6.876
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is overeenkomstig
het Besluit Begroting en Verantwoording afzonderlijk op de balans opgenomen. Omtrent de bestemming van het
resultaat over 2023 zal door de gemeenteraad in haar vergadering van 27 juni 2024 een besluit worden genomen.
Voorzieningen 31-12-2023 31-12-2022
Bedragen x € 1.000
Totaal van de voorzieningen 10.150 9.865
Het verloop van de voorzieningen gedurende verslagjaar 2023 kan als volgt worden
weergegeven:
Bedragen x € 1.000
Stand per 1 januari 2023 9.865
Vermeerderingen
Dotaties ten laste van de exploitatie 1.832
Verminderingen
Ten laste van de voorzieningen 1.547-
285
Stand per 31 december 2023 10.150
De mutaties van de voorzieningen kunnen voor het jaar 2023 als volgt worden weergegeven:
Saldo begin Toevoegingen Aanwendingen T.g.v. de rek. Saldo
Voorziening van het begro- van baten + lasten eind be-
Bedragen x € 1.000 tingsjaar vrijgevallen grotingsjaar
bedragen
Afvalstoffenheffing 260 260 0-
Wegenonderhoud 1.887 799 264 2.422
Gemeentelijk Riolering Plan (G.R.P.) 1.769 377 221 1.925
Technisch onderhoud gemeentegebouwen 178 266 385 59
Technisch onderhoud monumenten 154 35 50 139
Schilderwerk gemeentegebouwen 207 116 126 197
Schilderwerk monumenten 42 70 67 45
Groot onderhoud dorpshuizen 191 62 6 247
Vijveronderhoud 166 54 18 202
Pensioenvoorziening (vm) wethouders 3.782 7 93 3.696
Voorziening verlofsparen 430 14 416
Voorziening groot onderhoud Grevelingskanaal 517 46 12 551
Voorziening gebiedsfonds windpark Oostermoer 281 31 250
Totaal voorzieningen 9.865 1.832 1.547 - 10.150
Met ingang van het jaar 2022 heeft de commissie BBV de stelling ingenomen dat voor verlofsparen een voorziening gevormd
dient te worden omdat er sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en afbouw kennen.
De standen van de onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op meerjarenonderhoudsprogramma's ouder dan de toegestane 5 jaar. Ze
worden in 2024 geactualiseerd. Meer hierover leest u in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Voor een nadere toelichting van het doel van de bestedingen en de voeding van de reserves en voorzieningen,
wordt verwezen naar de Nota Reserves en Voorzieningen zoals die is vastgesteld door de raad op 17 december 2015
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Onderhandse leningen 31-12-2023 31-12-2022
Bedragen x € 1.000
Binnenl. banken en overige financiële instellingen 4.900 5.600
Totaal Onderhandse leningen 4.900 5.600
Onderhandse leningen
Het verloop van de binnenlandse banken en overige financiële instellingen is als volgt:
Saldo per 1 januari 2023 5.600
Opgenomen leningen -
Aflossingen 700
700-
Saldo per 31 december 2023 4.900
In 2023 is er een bedrag van € 3.753 betaald aan rente voor de langlopende leningen.
De aflossingsverplichting voor 2023 op de vaste schulden met een looptijd > 1 jaar bedraagt € 700.000
Voor een verdere toelichting wordt tevens verwezen naar de in het jaarverslag opgenomen paragraaf Financiering.
Vlottende passiva