Pijler 2 Samen Leven

Korte omschrijving

Terug naar navigatie - Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Zoals verwoord in onze visie op het sociaal domein “Samen maak je de route” zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht.  

Onze strategie is vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. 

Terugblik 2023- Wat hebben we gedaan

Terug naar navigatie - Terugblik 2023- Wat hebben we gedaan

GALA/IZA
Begin van dit jaar is het Gezond en Actief Leven Akkoord ondertekend door de VNG, Zorgverzekeraars Nederland, ministerie van VWS en GGD-GHOR Nederland. Dit akkoord draagt bij aan de beweging van ziekte en zorg, naar gezondheid en preventie. Door meer samenhang aan te brengen tussen sport, gezondheid, sociale basis en cultuur. GALA is onlosmakelijk verbonden met het Integraal Zorgakkoord (IZA), een akkoord van overheden en diverse zorgorganisaties. Doel van het IZA is toegankelijke, goede en betaalbare zorg te blijven bieden. Wij zijn samen met partners en inwoners aan de slag geweest om invulling te geven aan de uitvoering van GALA. Inmiddels ligt er een plan voor de periode 2023-2026.

Gastheer Nationale Sportweek en EK-wielrennen

Samen met de gemeente Borger-Odoorn waren we in september 2023 gastheer van de Nationale Sportweek. Tien dagen lang werden er door verschillende sportverenigingen en andere organisaties zoals scholen, Stichting de Trans en ondernemers sport -en beweegactiviteiten georganiseerd voor de inwoners.  Hierdoor zijn nieuw samenwerkingen en een nieuw sport -en beweegaanbod ontstaan. Tijdens de Sportweek kwam het EK Wielrennen door een aantal dorpen in onze gemeente. In de dorpen Grolloo, Annen, Gasselte en Gieten hebben lokale organisaties tijdens de doorkomst een activiteiten georganiseerd in het teken van muziek, bewegen, gezelligheid en ontmoeten.

Inwoners kunnen deelnemen aan culturele en sportieve activiteiten
Wij vinden het belangrijk dat elke inwoner kan meedoen aan culturele en sportieve activiteiten. Met de komst van het volwassenenfonds vormt een gebrek aan geld geen belemmering meer om mee te doen. Daarnaast hebben we andere maatregelen getroffen om de sterk stijgende kosten van levensonderhoud te verzachten. Zo is een aantal minimumregelingen verruimd en konden inwoners en organisaties een beroep doen op het noodfonds energie. 

Pilots Domein Overstijgende Samenwerking (DOS)
Bij domein overstijgend samenwerken staat de behoefte van de inwoner centraal en niet de financieringsvorm. Gasselternijveen en Grolloo doen mee aan de Drentse pilot 'Acht geven op mekare', waarin inwoners, zorg, welzijn, gemeenten en zorgkantoor samenwerken om inwoners de juiste ondersteuning te bieden. In beide dorpen is inmiddels een dorpscoördinator actief die als een spin in het web vraag en aanbod van inwoners met elkaar verbindt.

Waardering van vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is onmisbaar, tegelijkertijd is het voor organisaties een grote uitdaging om vrijwilligers te vinden en te behouden. Daarom hebben de gemeente Aa en Hunze en Impuls samen een Vrijwilligerscampagne opgezet. Doel van de campagne was meer vrijwilligers te werven door middel van enthousiaste verhalen van vrijwilligers. Foto’s van vrijwilligers uit onze gemeente met hun verhaal en een citaat, waren te zien op sandwichborden in de gemeente en in het gemeentehuis. Van alle verhalen, citaten en foto’s is een (digitaal) boekje gemaakt. Ook zijn de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Zwembaden

In het afgelopen  seizoen heeft zowel zwembad Zwanemeer Gieten en zwembad de Borghoorns Annen 30.000 bezoekers (per bad) mogen ontvangen.  Dit is een mooi resultaat ondanks dat de zomervakantie een natte periode was (vooral juli en augustus).  In de maand september was er nog een aantal mooi zomerse weken en daar heeft zwembad Annen van kunnen profiteren. Zwembad Annen was namelijk nog open in die weken. 

Inwonersparticipatie
Veel waardering is er voor de inzet van de Toegankelijkheidsraad en Adviesraad Sociaal Domein. Beide adviesraden halen signalen op uit de samenleving en komen met waardevolle adviezen.

Wat willen we bereiken (doelen)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken (doelen)

2.10.1 Alle inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Terug naar navigatie - 2.10.1 Alle inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.10.2 Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige volwassene.

Terug naar navigatie - 2.10.2 Elk kind groeit gezond en veilig op en kan zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige volwassene.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.10.4 Alle inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk meedoen aan de samenleving.

Terug naar navigatie - 2.10.4 Alle inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 incl. wijz. Rekening 2023
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 54 42 43 44
4.2 Onderwijshuisvesting 697 82 74 81
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.071 1.224 1.522 1.232
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 295 386 353
5.6 Media 13 514 575 661
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.060 1.708 3.010 1.973
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.660 3.889 4.423 4.615
6.3 Inkomensregelingen 8.665 8.328 9.053 9.435
6.4 WSW en beschut werk 76 77 79 80
6.5 Arbeidsparticipatie 368 318 345 443
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.635 1.194 1.721 1.787
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.037 0 0 2
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 1.401 1.779 2.570
6.71B Begeleiding (WMO) 0 2.779 3.203 1.936
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 50 50 543
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.689 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 150 150 2.224
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 2.694 3.053 1.708
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 513 524 550
6.73A Pleegzorg 0 106 108 1.023
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 275 281 256
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 136
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 42 43 360
6.74C Gesloten plaatsing 0 277 277 29
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 45 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 779 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 44 231 269
6.82B Jeugdreclassering 0 122 122 20
7.1 Volksgezondheid 1.190 1.258 1.600 1.318
Totaal Lasten 31.039 27.382 32.653 33.646
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 37 20 20 2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 256 204 459 259
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 16 55 10
5.6 Media 0 0 25 127
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 161 0 526 339
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 130 0 296 440
6.3 Inkomensregelingen 5.066 5.453 5.687 5.324
6.4 WSW en beschut werk 9 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 11 10 10 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 23 136 136 206
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.044 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 118 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 1.300 1.940
7.1 Volksgezondheid 32 0 180 97
Totaal Baten 6.887 5.839 8.694 8.744
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 720 34 695 444
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 437 19 19 385