Pijler 3 Duurzaamheid en Economie

Korte beschrijving

Terug naar navigatie - Korte beschrijving

Deze pijler gaat over het zijn van een duurzame gemeente en het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor inwoners en bezoekers. 

Terugblik 2023- Wat hebben we gedaan

Terug naar navigatie - Terugblik 2023- Wat hebben we gedaan

Aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven
Ruimte om te ondernemen in Aa en Hunze is belangrijk. Dit vraagt om een stabiele arbeidsmarkt en vestigingsbeleid dat aansluit op de visie voor het landschap. Het zijn grote uitdagingen waarbij afstemming nodig is met diverse stakeholders. In 2023 is het huidige netwerk verstevigd zodat wij partijen met elkaar in verbinding konden brengen. Wij deden mee aan het VMBO beroepenfeest en organiseerden verschillende bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en ondernemers met elkaar in contact te brengen. Met ondernemers op bedrijventerreinen werd gesproken over de inrichting van een toekomstbestendige bedrijventerrein. 

Recreatie en toerisme is een belangrijke sector in onze gemeente. Een groeiende vrijetijdseconomie heeft positieve impact op detailhandel en de woonsector. En zorgt daarmee dat Aa en Hunze een aantrekkelijke gemeente blijft voor inwoners en recreatieve gasten. Als gemeente zorgden wij voor de balans tussen landschap en toerisme. Wij werkten samen met betrokken inwoners, ondernemers en partijen als het Recreatieschap Drenthe en Nationaal Park Drentsche Aa om initiatieven uit te voeren. 

Duurzaamheid, klimaatverandering en de energietransitie 
Aa en Hunze wil een duurzame gemeente zijn waarin iedereen de mogelijkheid heeft om maatregelen te nemen. Duurzaamheid is een veelomvattend onderwerp en in de afgelopen jaren is de wetgeving en de manier van werken veranderd. We werkten daarom aan een vernieuwde duurzaamheidsvisie. Diverse onderdelen (waaronder kennisdeling) werden gelijk in uitvoering gebracht en er werd vorm gegeven aan samenwerking met inwoners, verenigingen en bedrijven. 

Wat willen we bereiken (doelen)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken (doelen)

3.10.1 De lokale economie is toekomstbestendig en er is voldoende werkgelegenheid.

Terug naar navigatie - 3.10.1 De lokale economie is toekomstbestendig en er is voldoende werkgelegenheid.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Gerealiseerde baten en lasten

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 incl. wijz. Rekening 2023
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 201 44 540 173
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 100 831 898 109
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 5 5 6
3.4 Economische promotie 358 189 459 405
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 667 495 866 621
7.4 Milieubeheer 119 11 2.269 409
Totaal Lasten 1.450 1.574 5.038 1.723
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 88 757 823 65
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 10 15 15 10
3.4 Economische promotie 2.108 1.912 2.270 2.353
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 135 0 0 24
7.4 Milieubeheer 0 0 1.430 129
Totaal Baten 2.342 2.684 4.538 2.581
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 562 0 1.353 1.048
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 232 0 0 532