Pijler 5 Middelen en Ondersteuning

Bijstellingen Middelen en Ondersteuning

Beheer overige gebouwen en gronden
Verhuur locatie buitendienst Gasselternijveen
In verband met het vervallen van de huurovereenkomst ontstaat een nadeel van € 12.000.

Ondersteuning organisatie
Stelpost salarissen
Het incidentele budget uit voorgaande jaren voor inzet van BBL medewerkers van € 28.505 wordt overgeheveld naar het flexibel personeelsbudget. Zie hiervoor ook pijler 2.

Verzekeringspremies
In de voortgangsrapportage 2019 hebben we de raming van de verzekeringspremies structureel naar beneden bijgesteld op basis van de inzichten van toen. De premies voor o.a. opstalverzekering, verzekering van het wagenpark en ook de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn in de afgelopen periode zodanig gestegen dat de raming nu € 31.000 structureel moet worden verhoogd.

Rechtskundig advies
De raming voor rechtskundig wordt overschreden en daarom incidenteel bijgesteld. Het gaat om een bedrag van € 45.000. De afgelopen jaren is vaker sprake geweest van een overschrijding. De reden van de overschrijding betreft de toenemende complexiteit en hoeveelheid van zaken en de tijdelijk lagere  bezetting. De bijstelling is vooralsnog incidenteel.
 
Kantine (Corona)
Als gevolg van Corona is er weinig gebruik van de kantine gemaakt. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 10.000.

ARBO/Geneeskundige controle
In verband met het hogere ziekteverzuim is er ook sprake van hogere kosten. Nadeel € 25.000.

Automatisering (Corona)
In verband met Corona zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om het thuiswerken mogelijk te maken. Te denken valt aan laptops, telefoons, headsets en een betere netwerkverbinding.
De kosten hiervan bedragen € 65.000.

Externe inhuur(Corona)
Om de ontstane achterstanden en vertragingen ontstaan door de Coronacrisis zoveel mogelijk weg te werken is externe inhuur nodig. Inschatting 6.000 uren a € 100,- = € 600.000,-. Dit is ca. 50% van het aantal door de organisatie ingezette uren t.b.v. corona. Van het bedrag wordt een deel ( € 300.000) niet meer uitgegeven in 2020 en doorgeschoven naar 2021.  

OZB woningen
OZB opbrengst
Bij het berekenen van het tarief voor 2020 (augustus 2019) was het herwaarderingstraject voor de WOZ naar peildatum 1-1-2019 nog niet afgerond. Om te komen tot een juiste waardebepaling is een aanname gedaan van een waardestijging van 5%. Op basis daarvan is het tarief vastgesteld. De werkelijke waardestijging en de areaaluitbreiding was echter hoger. De OZB opbrengst is daardoor in 2020 incidenteel € 115.000 hoger.

Belastingen overige
Nieuwe berekening WOZ waarde
Een bedrag van € 97.000 voor de nieuwe berekening van de WOZ waarde wordt niet meer in 2020 uitgegeven. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2021 door een toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene Uitkering, aanpassing septembercirculaire
De berekening van de algemene uitkering(AU) vanuit de septembercirculaire leidt tot een incidenteel voordeel van € 1,75 mln. Dit heeft te maken met de voorheen andere manier van begroten. Voorheen werd het verwachte nadeel in verband met de herverdeling van het gemeentefonds direct verwerkt in de raming van het gemeentefonds. Vanaf de begroting 2021 ramen we de algemene uitkering bruto en nemen we een aparte raming op met het verwachte nadeel. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel op de AU van € 1,5 mln. Het overige voordeel ad € 0,25 mln ontstaat met name door mutaties in de uitkeringsbasis en de maatstaven.

Algemene Uitkering, coronacompensatie (Corona)
Ten behoeve van de extra kosten als gevolg van de coronacrisis ontvangen we van het rijk een bedrag van € 869.000 in twee compensatiepakketten. Meer hierover leest u in de tegel “Corona” in deze najaarsrapportage.

Decentralisatie Uitkering Inburgering
Voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering ontvangen we een bedrag ad € 51.000.
De uitgaven die hier tegenover staan zijn verwerkt in pijler 2 Zorg. Dit werkt budgettair neutraal uit in deze bijstellingen.

Decentralisatie Uitkering Gezond in de stad: Kansrijke start
We zijn in de derde tranche aangesloten bij ’gezond in de stad’. Wij ontvangen hiervoor nu een bedrag ad € 7.000 gedurende de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit bedrag is aan de uitgavenkant verwerkt in pijler 2 Zorg en werkt daarmee budgettair neutraal uit in deze bijstellingen.

Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke begeleiding statushouders
Voor de begeleiding van statushouders ontvangen we een bedrag ad € 7.110,-. Dit bedrag is in pijler 2 aan de uitgavenkant opgenomen en werkt daar mee budgettair neutraal in de bijstellingen uit.

Decentralisatie Uitkering Kerkenvisie.
Voor de ontwikkeling van een gemeentelijke kerkenvisie ontvangen we een bedrag ad € 25.000. De uitgaven hiervoor zijn opgenomen in pijler4. Een en ander is daarmee budgettair in deze bijstellingen verwerkt.

Decentralisatie Uitkering Dak – en thuisloosheid
Binnen deze decentralisatie-uitkering ontvangen we voor 2020 een bedrag ad € 18.000,-.
In pijler 2 zorg zijn de uitgaven hiervoor opgenomen. Een en ander is daarmee budgettair neutraal in deze bijstellingen verwerkt.

Overige baten en lasten
Onvoorzien
Van de verplichte raming voor onvoorziene uitgaven wordt in 2020 geen gebruik gemaakt. Incidenteel voordeel € 17.000.

Samenwerking Drentse Aa
Voor de samenwerking rond SDA is oorspronkelijk een bedrag van structureel € 100.000 als te behalen kostenbesparing in de begroting ingeboekt. Tot nu toe heeft de samenwerking een besparing opgeleverd van afgerond €19.000. Resteert nog een te realiseren bedrag van € 81.000. Door aanloopproblemen en een relatief hoog ziekteverzuim is de besparing nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat door toename van efficiency in de toekomst financiële voordelen zullen worden behaald. Het lijkt echter niet realistisch dat dit voor het gehele bedrag gaat gebeuren. In 2021 zal naar een oplossing worden gezocht. Incidenteel nadeel in 2020 € 81.000.

Nieuwe berekening WOZ waarde
Een bedrag van € 97.000 voor de nieuwe berekening van de WOZ waarde wordt niet meer in 2020 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Mutaties reserves
Onvoorzien
Een bedrag van € 300.000 voor externe inhuur Corona wordt in 2020 niet meer uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen. 

5. Middelen en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
0.3 Beheer overige gebouwen gronden 357 357 56 -12 44
0.4 Ondersteuning organisatie 8.899 454 31 9.384 379 379
0.5 Treasury -278 -278 267 267
0.61 OZB woningen 3.314 115 3.429
0.62 OZB niet woningen 1.088 1.088
0.64 Belastingen overig 2.453 -97 2.356 1.881 1.881
0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 36.013 2.727 38.740
0.8 Overige baten en lasten 162 64 226 193 193
0.9 Vennootschapsbelasting 26 26
Resultaat voor bestemming 11.619 421 31 12.071 43.191 2.830 46.021
4.99 Bestemming resultaat 2 397 399 5.061 5.061
Resultaat na bestemming 11.621 818 31 12.470 48.252 2.830 51.082