Pijler 2 Zorg

Bijstellingen pijler 2 Zorg

Onderwijshuisvesting
OBS De Peppel
Nu deze school niet langer de onderwijsfunctie vervult en niet meer in eigendom van de gemeente is, kunnen de ramingen voor de zakelijke lasten vervallen. Structureel voordeel € 1.333.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen
Als gevolg van de heroverweging van de reserve incidentele dekkingsmiddelen worden de incidentele budgetten van voor- en vroegschoolse educatie en laaggeletterdheid verlaagd met respectievelijk € 35.000 en € 22.500. De bedragen worden onttrokken aan de reserve incidenteel en toegevoegd aan de VAR.

Leerlingenvervoer (Corona)
Als gevolg van de coronacrisis heeft er minder leerlingenvervoer plaats gevonden. Hierdoor wordt minder eigen bijdrage van ouders ontvangen. Dit geeft een nadeel van € 1.250.
Conform de landelijke afspraken wordt 80% van de ritprijs doorbetaald gedurende een deel van het jaar. Dit levert een voordeel op van € 20.000.

Leerlingenvervoer
Er worden in het nieuwe schooljaar 2020/2021 minder leerlingen vervoerd binnen het leerlingenvervoer. Daarnaast zijn er meer ouders die hun kind zelf vervoeren en daarvoor km-vergoeding ontvangen. Deze km-vergoeding is goedkoper dan vervoer middels een taxi of busje. Per saldo levert dit een voordeel op van € 80.000. Dit voordeel wordt eerst incidenteel meegenomen. Volgend jaar zal worden bekeken welk deel structureel kan worden ingeboekt.

Samenkracht en burgerparticipatie
Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen
Als gevolg van de heroverweging van de reserve incidentele dekkingsmiddelen worden de incidentele budgetten voor 'samen maak je de route' leerbudget, experimenteren in het sociaal domein  en het project 'In for care' verlaagd met respectievelijk € 7.388, € 10.000 en € 20.722. De bedragen worden onttrokken aan de reserve incidenteel en toegevoegd aan de VAR.

Provinciale subsidie project invoering wet inburgering
Van de provincie Drenthe ontvangen we een substantieel bedrag ad € 250.000 voor het project ter voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering. Het bedrag is bestemd voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Aa en Hunze is penvoerder zodat het bedrag bij ons budgettair neutraal in de begroting wordt opgenomen. Het bedrag dat we in eerste instantie hadden opgenomen was  gebaseerd op een voorlopige kostenraming en  daarmee € 55.000 hoger.  De raming van zowel de inkomst als de uitgaaf wordt nu met € 55.000 naar beneden bijgesteld.

DU implementatie wet inburgering
Voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering (Wet Koolmees) ontvangen we een incidenteel bedrag van € 51.000. De inkomst is verantwoord op pijler 5 bij Algemene Uitkering.  De uitgave is hier opgenomen en wordt meegenomen in het projectplan voor de invoering van deze wet.

DU maatschappelijke begeleiding
We ontvangen een bedrag voor maatschappelijke begeleiding van statushouders. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de aantallen ingestroomde statushouders van het jaar daarvoor. In 2020 ontvangen we een incidenteel bedrag van € 7.110. Dit bedrag wordt gebruikt voor de subsidiëring van Vluchtelingen Werk Noord Nederland (VWNN), zij zorgen voor de maatschappelijke begeleiding van deze mensen.  De inkomst is verantwoord op pijler 5 bij Algemene Uitkering. De uitgave is hier verantwoord.

Wijkteams
Bijdrage Attenta
Op 1 oktober 2019 heeft het college besloten om als gemeente garant te staan voor de ziektekosten van Stichting Attenta, voor een bedrag van maximaal € 50.000 indien de € 100.000 die is opgenomen in het structurele deel van de subsidie niet toereikend blijkt te zijn. Op 30 oktober 2020 heeft Stichting Attenta laten weten een beroep te willen doen op de maximale garantstelling en heeft daarvoor de benodigde onderbouwing kunnen aanleveren.

Inkomensregelingen
Gemeentelijke bijdrage WPDA
De bijdrage aan Werkplein Drentsche Aa voor uitvoering van de taken wordt op basis van de bestuursrapportage, de bijstelling als gevolg van de definitieve vaststelling van de budgetten uitkeringen Participatiewet 2020 en de compensatieregeling SW-bedrijven incidenteel in totaal € 483.000 lager geraamd.

Minima beleid
De bestuursrapportage van de WPDA meldt een geprognosticeerd voordeel binnen het minimabeleid (inclusief meedoen) van € 40.000.

Tozo 3e tranche
De derde tranche van de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen zelfstandig ondernemers is verwerkt. We ontvangen hiervoor van het rijk incidenteel een bedrag ad € 1.304.039. Dit bedrag gaat naar ter uitvoering van de maatregelen naar de WPDA. Het bedrag is bestemd voor ondersteuning van ondernemers en voor uitvoeringskosten. Het bedrag is budgettair neutraal in deze bijstellingen verwerkt.

Begeleide participatie
Leerwerktrajecten BBL
Bij de inzet van BBL medewerkers is sprake van een doorlopende instroom. Naast een incidenteel restant budget uit voorgaande jaren van € 28.505 is er ook een structureel bedrag van in de begroting beschikbaar van € 10.000. Het incidentele budget wordt overgeheveld naar het flexibel personeelsbudget. Zie hiervoor ook pijler 5.

Arbeidsparticipatie
Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen
Als gevolg van de heroverweging van de reserve incidentele dekkingsmiddelen worden de incidentele budgetten voor impuls participatiewet en inclusief beleid verlaagd met respectievelijk €50.000 en € 4.819. De bedragen worden onttrokken aan de reserve incidenteel en toegevoegd aan de VAR.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Vervoersvoorzieningen
De kosten van het doelgroepenvervoer zijn in 2020 met 6,7% gestegen als gevolg van de met vervoerders afgesproken index. Voor 2020 is deze extra gestegen als gevolg van de afschaffing van de teruggaveregeling BPM (belasting op motorvoertuigen) per 1 januari 2020 en verder zijn ook de kosten voor verzekeringen fors toegenomen. De kosten voor vervoersvoorzieningen vanuit de WMO worden daarom structureel € 19.000 hoger.

Hulpmiddelen
Het bedrijf dat cliënten voorziet van hulpmiddelen in het kader van de WMO is failliet gegaan. Bij de afwikkeling van het faillissement door de curator blijkt dat de gemeente nog een nabetaling moet doen van niet gefactureerde leveringen € 180.000 over 2018, 2019 en 2020.
Het gaat om een incidenteel bedrag van € 180.000.

Lagere eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen WMO (Corona)

Vanwege Corona is niet alle gecontracteerde zorg ook daadwerkelijk geleverd. Om cliënten daardoor niet te benadelen is door het ministerie toegezegd dat de eigen bijdrage (abonnementstarief) niet verschuldigd is over de maanden april en mei. Dit geeft een nadeel voor de gemeente van € 20.000,-. Hiervoor worden wij binnen het Coronasteunpakket van het rijke gecompenseerd tot een bedrag ad € 17.000,--.  De lagere eigen bijdrage wordt verantwoord binnen pijler 2, de compensatie daarvoor binnen pijler 5 bij de algemene uitkering.

Maatwerkdienst- verlening 18+ en 18-

Meerkosten en inhaalzorg WMO en jeugd (Corona)
Vanuit het Rijk is met gemeenten en zorgaanbieders de afspraak gemaakt dat zorgaanbieders de meerkosten die zij moeten maken om zorg te kunnen verlenen binnen de Coronarichtlijnen kunnen declareren bij de gemeenten. Hiervoor worden de gemeenten door het rijk gecompenseerd binnen de coronasteunpakketten. Tevens zit in deze compensatie een bedrag besloten voor inhaalzorg. Extra zorg die benodigd is omdat de oorspronkelijke inzet aan zorg is uitgesteld. Voor de WMO gaat het om een bedrag ad € 20.000. Voor de jeugd gaat het om een bedrag ad € 36.000.

Volksgezondheid
DU Gezond in de stad: impuls Kansrijke Start
Er zijn gelden toegevoegd aan het gemeentefonds voor GIDS-gemeenten (Gezond in de stad). Deze gemeenten willen een lokale coalitie vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Niet deelnemende gemeenten zijn begin februari 2020 geïnformeerd dat er een derde tranche van deze impuls beschikbaar komt. Zij hebben zich in de periode van begin februari tot medio april 2020 kunnen aanmelden voor deze derde tranche. Wij ontvangen hiervoor nu een bedrag ad € 7.000 gedurende de jaren 2020, 2021 en 2022.  Dit bedrag wordt budgettair neutraal in de bijstellingen verwerkt. De inkomst is opgenomen op pijler 5 Algemene Uitkering. De uitgaaf wordt opgenomen in pijler 2.

DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021.
Dit bedrag wordt verdeeld over de centrumgemeenten en regiogemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In onze regio is dat centrumgemeente Assen. We ontvangen als regiogemeente een bedrag ad € 18.000 voor het jaar 2020 en € 32.000 voor het jaar 2021. Dit bedrag wordt budgettair in de bijstellingen verwerkt. De inkomst is opgenomen op pijler 5 Algemene Uitkering. De uitgaaf wordt opgenomen in pijler 2.

2. Zorg
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
4.1 Openbaar basisonderwijs 81 81
4.2 Onderwijshuisvesting 698 -1 697 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.209 -158 1.052 154 -1 153
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.445 -35 3.410 394 -55 339
6.2 Wijkteams 3.292 50 3.342
6.3 Inkomensregelingen 11.487 781 12.268 8.930 1.304 10.234
6.4 Begeleide participatie 120 -29 91
6.5 Arbeidsparticipatie 385 -55 330 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.127 180 19 1.326 12 -20 -8
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.520 20 3.540 324 324
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 6.183 36 6.219
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.134 1.134
7.1 Volksgezondheid 1.195 25 1.220
Resultaat voor bestemming 33.904 816 18 34.738 9.844 1.228 11.072
2.99 Bestemming resultaat 19 19 1.034 1.034
Resultaat na bestemming 33.923 816 18 34.757 10.878 1.228 12.106