Incidentele dekkingsmiddelen

Incidentele dekkingsmiddelen

Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen

In de begroting en voortgangsrapportages worden door uw raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van projecten. De reserve incidentele dekkingsmiddelen bestaat uit budgetten die niet in het jaar van beschikbaar stelling zijn uitgegeven. Indien een beschikbaar gesteld budget niet in het desbetreffende jaar (geheel) wordt uitgegeven wordt het (restant)budget overgeheveld naar het volgende jaar. Boekhoudkundig wordt het bedrag dan geparkeerd in de reserve incidentele dekkingsmiddelen waarna het budget in het volgende jaar weer op hetzelfde grootboeknummer beschikbaar komt.

De ervaring van de laatste jaren leert dat bedragen soms jarenlang in de reserve incidentele dekkingsmiddelen blijven zitten. Dit wordt als onwenselijk ervaren. Er ligt beslag op middelen die ook voor andere zaken aangewend zouden kunnen worden. Om wildgroei van de reserve incidenteel te voorkomen is het voorstel om met uw raad ‘spelregels’ op te stellen.  Wij stellen de volgende ‘spelregels’ voor:

- Onder de aanvraag van het budget moet een concrete onderbouwing liggen. Duidelijk moet zijn welke zaken uit het budget worden bekostigd. Wensen      zonder feitelijke onderbouwing worden niet gehonoreerd.
- Een bedrag mag maximaal 2 keer worden doorgezet naar een volgend jaar behoudens projecten waarbij expliciet aangegeven wordt dat het meerdere jaren betreft.
- Het college legt in de najaarsrapportage/jaarrekening aan de raad voor welke projecten kunnen vervallen.
- Het college geeft de raad bij de jaarrekening inzicht in de reserve incidentele dekkingsmiddelen en geeft daarbij aan welke projecten doorgaan naar een volgend jaar.
- Middelen die vrij vallen komen ten gunste van de VAR
- Het college mag de raad in noodzakelijke gevallen voorstellen om af te wijken

Voor deze najaarsnota is een heroverweging gemaakt ten aanzien van lopende projecten uit de reserve incidentele dekkingsmiddelen. Voor een aantal van deze projecten/activiteiten stellen we voor deze niet meer of slechts ten dele uit te voeren. Het gaat om een bedrag van in totaal € 237.617.  Dit bedrag wordt gestort in de VAR. Per pijler is inzichtelijk gemaakt om welke projecten/activiteiten het gaat.

Onderstaand het overzicht van de  vrijvallende projecten per pijler:

Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen najaarsrapportage 2020
Als gevolg van de heroverweging van de reserve incidentele dekkingmiddelen wordt het incidentele budget van de onderstaande onderwerpen verlaagd. Het restant van het budget wordt toegevoegd aan de VAR.
In onderstaand overzicht zijn de onderwerpen weergegeven:
Pijler Onderwerp bedrag
1 dualisering griffie en rekenkamer 20.000
2 voor- en vroegschoolse educatie 35.000
2 laaggeletterdheid 22.500
2 samen maak je de route leerbudget 7.388
2 experimenteren in het sociaal domein 10.000
2 project in fore care 20.722
2 impuls participatiewet 50.000
2 inclusief beleid 4.819
3 speelvoorzieningen 20.941
4 continuering cultuurbeleid 25.000
4 zonnepanelen dorpshuizen 5.644
4 verduurzaming accommodaties 15.603
237.617

Doorschuiven van incidentele budgetten naar 2021

In 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld voor een aantal incidentele activiteiten die niet meer in 2020 worden uitgevoerd. De budgetten worden in deze najaarsrapportage administratief doorgeschoven naar 2021.
In onderstaand overzicht zijn de onderwerpen weergegeven:
Pijler Onderwerp bedrag
3 Regio Deal: digitalisering vrijetijdseconomie 95.000
4 schadelijke bermplanten 86.000
4 ecologisch bermbeheer 50.000
4 duurzaamheidsfonds 250.000
5 nieuwe berekening Woz waarde 97.000
5 ondersteuning ivm Corona 300.000
878.000