Algemene uitkering

Algemene uitkering

In een brief van 3 november 2020 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire en de effecten daarvan op de financiële positie van onze gemeente.
Voor deze najaarsrapportage informeren we u met name over de effecten voor het lopende jaar.

Algemeen
De gemeente Aa en Hunze is financieel gezond en dat willen we graag zo houden. Maar we hebben niet alles zelf in de hand. We hebben ook te maken met autonome ontwikkelingen of het niet verkrijgen van voldoende budget vanuit het Rijk. Om een vinger aan de pols te houden is het zaak om goed inzicht in de financiële positie te houden, tijdig bij te sturen of keuzes te maken.

In de zomerbrief hebben wij u, naar aanleiding van de meicirculaire 2020, geïnformeerd over een verwacht structureel voordeel te opzichte van de begroting 2020 binnen de Algemene Uitkering van ongeveer € 2,0 mln. De septembercirculaire 2020 bevestigt dit algemene beeld maar is iets minder positief met name met betrekking tot het jaar 2022.

De septembercirculaire 2020 stond vooral in het teken van de financiële vertaling van de compensatiepakketten corona. In de eerste plaats zijn dit de incidentele bedragen voor specifieke onderwerpen maar daarnaast zijn ook de accressen voor de jaren 2020 en 2021 ‘vastgeklikt’ bij de meicirculaire van dit jaar. Dat betekent financiële rust voor deze jaren omdat de algemene uitkering in die periode niet meebeweegt met de rijksuitgaven. Daarnaast is nog een tiental nieuwe decentralisatie-uitkeringen (DU) geïntroduceerd, die overigens niet allemaal voor onze gemeente van toepassing zijn. Deze nieuwe decentralisatie-uitkeringen komen uit op een bedrag ad € 101.000. Het gaat om bedragen voor de volgende onderwerpen:
• Brede aanpak dak- en thuisloosheid                  € 18.000
• Gezond in de stad: Kansrijke start                      €    7.000
• Kerkenvisie                                                                       € 25.000
• Invoeringskosten nieuwe wet Inburgering    € 51.000
Voor deze nieuwe onderwerpen worden in deze najaarsrapportage eerst ramingen  voor verwachte uitgaven opgenomen ter hoogte van de ontvangen bedragen. Dat geeft ruimte om te bezien of en hoe we hiervoor beleid gaan ontwikkelen dan wel taken gaan uitvoeren. Na deze afweging kunnen we bepalen of deze bedragen nodig. In het geval ze niet nodig zijn worden ze toegevoegd aan de raming voor de algemene uitkering en worden de vrijvallende uitgavenramingen toegevoegd aan de structurele budgetruimte. 

Daarnaast is ook nog een bedrag ad € 7.110 toegekend voor een 'oude' decentralisatie-uitkering ten behoeve van de maatschappelijk begeleiding van statushouders, dit bedrag past binnen de uitvoering van al bestaand beleid.
Onder de verschillende pijlers worden de verschillende decentralisatie-uitkeringen kort nader toegelicht.

Financieel beeld algemene uitkering 2020
Voor het jaar 2020 ziet het beeld er positief uit. We verwachten een incidenteel voordeel op de uitkering uit het gemeentefonds van € 1,75 mln. Incidenteel omdat de structurele effecten al zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021.
Daarnaast ontvangen we vanuit de twee coronasteunpakketten een bedrag ad € 869.000,- en nog extra middelen vanuit de nieuwe decentralisatie-uitkeringen.
Al deze bedragen zijn in de bijstellingen in deze najaarsnota verwerkt.

Financieel beeld algemene uitkering 2021-2024
In de tabellen hieronder treft u de vergelijking aan van het verloop van de algemene uitkering over de jaren 2021 t/m 2024. Vergeleken wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2020 zoals deze in de begroting 2021 is opgenomen en de ontwikkeling van de algemene uitkering zoals deze op basis van de septembercirculaire 2020 wordt berekend. Het gaat hierbij om het structurele deel van de algemene uitkering. Het beeld is licht positief met uitzondering van het jaar 2022. Hier is een daling van de algemene uitkering zichtbaar. In 2022 vindt ook de herverdeling van het gemeentefonds plaats. Hier hebben we op geanticipeerd door in meerjarenraming hiervoor een negatief effect mee te nemen van € 1,5 mln. We hopen dat de decembercirculaire 2020 meer duidelijkheid geeft over de effecten van de herverdeling maar dit is nog enigszins onzeker.

Ontwikkeling Algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2020 (verwerkt in begroting 2021)
Pijler Omschrijving 2021 2022 2023 2024
5 Mutatie algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2020 2.678.000 1.036.000 100.000 400.000
5 Mutatie rijksmiddelen sociaal domein - structureel -104.000 436.000 122.000
5 Mutatie rijksmiddelen sociaal domein - structureel 104.000 -436.000 -122.000
2 Integratie Uitkering Inburgering 32.000 39.000 8.000
2 Integratie Uitkering Inburgering -32.000 -39.000 -8.000
totaal 2.678.000 1.036.000 100.000 400.000
Ontwikkeling algemene uitkering op basis vande septembercirculaire 2020
Pijler Omschrijving 2021 2022 2023 20024
5 Mutatie algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2020 2.686.000 712.000 150.000 515.000
5 Mutatie rijksmiddelen sociaal domein - structureel 151.000 114.000 119.000
2 Integratie Uitkering Inburgering -151.000 -114.000 -119.000
totaal 2.686.000 712.000 150.000 515.000
Verschil 8.000 -324.000 50.000 115.000
Verwacht herverdeeleffect algemene uitkering
Pijler Omschrijving 20021 2022 2023 2024
5 Verwacht herverdeeleffect algemene uitkering -1.500.000
totaal - -1.500.000 - -