Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Bijstellingen pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Verkeer en vervoer
Openbare verlichting
De beheerskosten voor openbare verlichting zijn incidenteel € 20.000 hoger dan geraamd, omdat niet alle kosten in 2019 door een extern bedrijf zijn gefactureerd. De kosten hebben we dit jaar alsnog moeten betalen.

Waterschapslasten
In 2018 is het bedrag voor waterschapsbelasting in verband met wegen (verhard onbebouwd oppervlak) structureel naar beneden bijgesteld. Dit omdat het waterschap te veel oppervlakte had ingedeeld in het hogere tarief voor verhard onbebouwd oppervlak. Die bijstelling is te ambitieus gebleken. De raming wordt nu met structureel € 25.000 verhoogd.

Onderhoud bruggen
In verband met prioritering mede als gevolg van Corona zijn er keuzes gemaakt in de werkzaamheden voor riolering en bruggenonderhoud. De riolering heeft hierbij in 2020 extra aandacht gekregen. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaat op het onderhoud van de bruggen van € 30.000.

Gladheidsbestrijding
Terugkijkend op de laatste zes strooiseizoenen hebben we één keer (2016) het jaar afgesloten met een tekort voor aankoop van zout. De andere jaren hebben we ruim onder besteed. Met de winters van de laatste jaren is het verantwoord om structureel € 10.000 minder te begroten.

Sportbeleid en activering
Huur handwasunits (Corona)
Als gevolg van de coronacrisis zijn in de verschillende sportaccommodaties handwasunit geplaatst. De totale huurkosten hiervan zijn incidenteel € 22.500.

Uitvoeringsbudget sportakkoord
In 2018 heeft het ministerie van VWS samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De gemeente ontvang hiervoor een specifieke uitkering van incidenteel € 20.000. Vervolgens met de gemeente verantwoording afleggen over de uitvoering van de speerpunten. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

Sportaccommodaties
Zwembaden (Corona)
Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten van kaartverkoop voor het zwembad de Borghoorns € 60.000 lager dan geraamd. Daartegenover staat dat de kosten voor o.a. inhuur van zwembadpersoneel € 40.000 lager zijn. Per saldo een tekort van € 20.000 ten opzichte van de begroting.
De opbrengst van de kaartverkoop van zwembad Zwanemeer zijn € 62.000 lager. De kosten € 29.000. Per saldo een tekort ten opzichte van de begroting van € 33.000.

Derving huurinkomsten sportaccommodaties (Corona)
Als gevolg van minder gebruik van de sportaccommodaties als gevolg van de coronacrisis valt de huuropbrengst incidenteel € 100.000 lager uit dan geraamd.

Derving gebruiksvergoeding sportvelden (Corona)
De gebruiksvergoeding voor de sportvelden is in 2020 voorlopig niet in rekening gebracht. Dit heeft een incidenteel nadeel van € 26.000 tot gevolg.

Gymnastiekmaterialen
De raming voor aanschaf van gymnastiekmaterieel is incidenteel met € 30.000 overschreden o.a. vanwege noodzakelijke vervanging i.v.m. de veiligheid van het materieel.

Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen
Als gevolg van de heroverweging van de reserve incidentele dekkingsmiddelen wordt het incidentele budget voor continuering cultuurbeleid verlaagd met € 25.000. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve incidenteel en toegevoegd aan de VAR.

Noodsteun tbv de culturele sector
De provincie heeft besloten de gemeenten een bedrag aan noodsteun te verlenen voor de culturele infrastructuur. De bijdrage kan naar eigen inzicht ingezet worden. Er zijn echter een aantal voorwaarden verbonden aan de keuze voor de instellingen:
• De middelen zijn bedoeld als noodsteun aan culturele instellingen n.a.v. de gevolgen van COVID-19;
• De middelen moeten gebruikt worden voor instellingen die van belang zijn voor de Drentse culturele infrastructuur. Hierbij denken de provincie aan podia, musea en festivals;
• De ondergrens is € 2.500 per instelling.
Voor de gemeente Aa en Hunze gaat het om een bedrag van € 12.500. Het geheel verloopt budgettair neutraal. De voorgedragen instellingen zijn inmiddels bij de provincie aangeleverd.

Noodsteun cultuursector eigen middelen (Corona)
Vanuit de provincie ontvangen we een subsidie ten behoeve van de ondersteuning van een deel van de cultuursector. Een rondje langs de velden leert dat er meer ondersteuning binnen het veld nodig is. Hiervoor willen we een bedrag van incidenteel € 53.000 uittrekken. Na de voorlopige inventarisatie is dit het minimaal benodigde bedrag.

Cultureel erfgoed

DU Kerkenvisies
Via de decentralisatie-uitkering Kerkenvisies ontvangen we een bijdrage voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie op gemeentelijk niveau. Het betreft een bedrag ad € 25.000 in 2020. Dit bedrag is budgettair in de bijstellingen verwerkt.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Onderhoud openbaar groen
De kosten van het openbaar groen staan de laatste jaren erg onder druk. Om toch een  goede kwaliteit van onderhoud te kunnen leveren ontstaan overschrijdingen van de budgetten. Er is , ondanks de inzet van de kernteams en de buitenteams, onvoldoende capaciteit aanwezig om al het openbaar groen te onderhouden. Daarom wordt  op een aantal onderdelen aannemers ingehuurd. te denken valt aan het groen rondom het gemeentehuis, gespecialiseerd onderhoud, kleinere renovaties in het groen en het groenonderhoud in uitbreidingsplannen.  Er is een bedrag ad € 70.000 structureel extra benodigd.

Schadelijke bermplanten
Een bedrag van € 86.000 voor bestrijding van schadelijke bermplanten wordt niet meer in 2020 uitgegeven. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2021 door een toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Ecologisch bermbeheer
Een bedrag van € 50.000 voor ecologisch bermbeheer wordt niet meer in 2020 uitgegeven. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2021 door een toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Samenkracht en burgerparticipatie
Ondersteuning dorpshuizen Corona
In het steunpakket vanuit het rijk i.v.m. Corona is een bijdrage opgenomen van € 17.000 voor ondersteuning van dorpshuizen. De inventarisatie van de gevolgen van de crisis bij de dorpshuizen vindt plaats. De bijdrage van € 17.000 houden we voorlopige beschikbaar. Van dit bedrag is een bedrag ad € 7.000 als inkomstenderving in verband met het niet doorberekenen van verzekeringspremies aan de dorpshuizen.

Afval
Bijdrage PMD
De gemeente heeft een deelnemersovereenkomst afgesloten met Nedvang In de periode 2015 t/m 2019 heeft de gemeente voorschotbetalingen ontvangen voor de gerecyclede hoeveelheden verpakkingen. Via onderzoek zijn de definitieve gerecyclede hoeveelheden verpakkingen en vergoedingen over de jaren 2015 t/m 2017 vastgesteld en worden deze verrekend met de voorschotbetalingen. De verrekening betekent dat de gemeente € 85.000 te veel heeft ontvangen. De afrekening hiervan is in 2020 opgemaakt en wordt nu in rekening gebracht.
Voor het jaar 2019 is er bij de rekening een vordering opgenomen voor nog te ontvangen voorschotten PMD voor het 2e t/m 4e kwartaal 2019 van € 300.000. In 2020 zijn de afrekeningen ontvangen van € 251.000. Betekent een nadeel van € 49.000.

Milieubeheer
Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen
Als gevolg van de heroverweging van de reserve incidentele dekkingsmiddelen worden de incidentele budgetten voor zonnepanelen dorpshuizen en verduurzaming accommodaties verlaagd met respectievelijk € 5.644 en
€ 15.603. De bedragen worden onttrokken aan de reserve incidenteel en toegevoegd aan de VAR.

Project energiearmoede (Regiodeal) / Sociale energieaanpak
De Regiodeal heeft een subsidie verleend op een projectvoorstel die de gemeente heeft ingediend voor energiearmoede. Dit project richt zich op energiebesparing bij huishoudens die het financieel niet zo breed hebben. Hoe kunnen zij bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot, besparen op de energielasten en comfortabel wonen? Na een inventarisatie, zullen energiecoaches worden ingezet om mensen te adviseren bij het verduurzamen van hun woning. Doel is een beeld te krijgen welke aanpak van duurzaamheidsmaatregelen wel of niet werkt bij woningen (koop en huur) bij de huishoudens uit de lage-inkomenscategorie. Het gaat om een verleende subsidie van € 90.000 waarvoor de gemeente het project uitvoert. Het geheel verloopt budgettair neutraal. Daarnaast wordt voor dit project nog een bedrag ad € 88.000 aan eigen middelen in gezet. Deze worden onttrokken aan het duurzaamheidsfonds. Ook dit verloopt budgettair neutraal.

Duurzaamheidsfonds
Een bedrag van € 250.000 voor projecten in het kader van duurzaamheid wordt niet meer in 2020 uitgegeven. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2021 door een toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Grondexploitatie
Grondexploitatie Eext Noord-Oost
Betreft de winstneming uit de grondexploitatie Eext Noord-Oost. De laatste beschikbare kavels zijn verkocht. In 2021 zullen, nadat de bouw van de laatste woningen is afgerond, nog de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd om het gebied volledig woonrijp te maken. Daarna kan de grondexploitatie worden afgesloten. In 2020 wordt een incidenteel voordeel ingeboekt van € 45.000 en toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.

Wonen en bouwen
Bouwleges (Corona)
De bouwleges zijn in 2020 hoger dan geraamd. Dit lijkt een effect als gevolg van de Coronacrisis. Er zijn meer vergunningen afgegeven waardoor de raming incidenteel € 100.000 hoger uitvalt.

Mutatie reserves
Schadelijke bermplanten
Een bedrag van € 86.000 voor het bestrijden van schadelijke bermplanten wordt niet meer in 2020 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Ecologisch bermbeheer
Een bedrag van € 50.000 voor ecologisch bermbeheer wordt niet meer in 2020 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Grondexploitatie 
Een bedrag van € 45.000 winstneming grondexploitatie wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.

Duurzaamheidsfonds
Een bedrag van € 250.000 voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van duurzaamheid wordt niet meer in 2020 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
2.1 Verkeer en vervoer 3.242 -10 15 3.247 50 50
2.2 Parkeren 12 12
2.5 Openbaar vervoer 7 7
5.1 Sportbeleid en activering 262 43 305 137 20 157
5.2 Sportaccommodaties 1.935 -99 1.836 465 -248 217
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 484 41 525 41 13 54
5.5 Cultureel erfgoed 257 25 282 27 27
5.6 Media 647 647
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.725 -136 70 3.659 22 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.023 17 1.040 502 502
7.2 Riolering 1.451 1.451 2.054 2.054
7.3 Afval 2.260 2.260 2.859 -134 2.725
7.4 Milieubeheer 1.260 -181 1.079 90 90
7.5 Begraafplaatsen 305 305 130 130
8.1 Ruimtelijke Ordening 734 734 6 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen) 2.382 45 2.427 2.392 45 2.437
8.3 Wonen en bouwen 1.266 1.266 632 100 732
Resultaat voor bestemming 21.252 -256 85 21.081 9.317 -115 9.203
4.99 Bestemming resultaat 5.302 431 5.733 6.875 6.875
Resultaat na bestemming 26.554 175 85 26.814 16.192 -115 16.078