Pijler 1 Bestuur en participatie

Bijstellingen pijler 1 Bestuur en participatie

Bestuur
Wachtgelden bestuur
Voor wachtgelden van voormalig bestuurders is in de begroting structureel een bedrag opgenomen van € 29.000. Wachtgeldbijdrages fluctueren echter. Voor een consistent begrotingsbeeld houden we het begrote bedrag constant en kiezen we ervoor de werkelijke uitgave in het jaar najaar incidenteel bij te stellen. Voor 2020 gaat om een incidenteel bedrag van € 130.000.

Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen
Als gevolg van de heroverweging van de reserve incidentele dekkingsmiddelen wordt het incidentele budget voor dualisering griffie en rekenkamer verlaagd met € 20.000. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve incidenteel en toegevoegd aan de VAR.

Crisis camping Anloo
Voor kosten van de crisis camping Anloo is in de voortgangsrapportage in het voorjaar een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 100.000. De kosten worden € 25.000 hoger.

B&W representatie (Corona)
In verband met de coronacrisis vinden er minder activiteiten plaats. De post representatie kent daardoor een incidenteel voordeel van € 38.000.

B&W reis-en verblijfkosten (Corona)
In verband met de coronacrisis vinden er minder activiteiten plaats, De post reis- en verblijfskosten kent daardoor een incidenteel voordeel van € 15.000.

Corona kosten algemeen.
In verband met Corona zijn allerlei extra kosten gemaakt. Te denken valt aan extra hygiëne maatregelen en beschermingsmiddelen, bebording etc met betrekking tot de 1,5 meter samenleving, communicatiekosten, inhuur personeel en representatieve uitgaven zoals bloemen, tegoedbonnen etc. Het gaat om een bedrag van incidenteel € 127.000.

Burgerzaken
Paspoorten/ID kaarten (Corona)
Als gevolg van de Coronacrisis zijn er minder paspoorten en ID kaarten verlengd of nieuw aangevraagd (lagere inkomst van € 70.000). Na verrekening met de lagere afdracht (€ 35.000 voordeel)  voor de rijksleges resteert per saldo een incidenteel nadeel van € 35.000.

Rijbewijzen
De afgifte van rijbewijzen verloopt volgens een tienjaarlijkse cyclus. In 2020 worden er daardoor meer rijbewijzen afgegeven dan gemiddeld (hogere opbrengst van € 40.000) . Na verrekening met de hogere afdracht voor de rijksleges (hoger uitgave van € 7.000)  resteert  per saldo nog een incidenteel voordeel van € 33.000.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Sinds kort is het mogelijk de verklaring omtrent gedrag digitaal bij het rijk aan te vragen. Omdat hier veel gebruik van wordt gemaakt ontvangen we als gemeente hiervoor geen leges meer (lagere inkomst van € 14.000). Na verrekening met de lagere afdracht voor de rijksleges (lagere uitgave van € 10.000) ontstaat hier een structureel nadeel van € 4.000.

Verkiezingen
De kosten voor de organisatie van verkiezingen zijn structureel in de begroting opgenomen. In de jaren dat er geen verkiezingen worden georganiseerd, zoals dit jaar, vallen deze kosten incidenteel vrij. Het betreft een voordeel van € 30.000.

Verkiezingen (Corona)
Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze moeten ‘coronaproof’ worden georganiseerd. Dit brengt extra kosten met zich mee. Hoeveel is op dit moment nog niet duidelijk. Dit is mede afhankelijk van de besluiten die op rijksniveau nog worden genomen. De voorbereidingen binnen de organisatie hiervoor zijn inmiddels gestart.
Vanuit het coronacompensatiepakket worden de extra kosten gecompenseerd. We ontvangen hiervoor in 2020 een bedrag van incidenteel € 68.000. Dit bedrag wordt nu ook als geraamde uitgaaf opgenomen. De uitgaven zullen plaats vinden over de jaren 2020 en 2021.

1. Bestuur en participatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
0.1 Bestuur 1.701 209 1.910
0.2 Burgerzaken 715 10 -10 715 337 -30 -14 293
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.593 1.593 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 453 453 8 8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 329 329
Resultaat voor bestemming 4.791 219 -10 5.000 350 -30 -14 306
0.10 Mutatie reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.99 Bestemming resultaat 589 589
Resultaat na bestemming 4.791 219 -10 5.000 939 -30 -14 895