Inleiding /resultaat

Inleiding

Najaarsrapportage 2020

De voor u liggende 'najaarsrapportage 2020' maakt deel uit van de nieuwe P & C -cyclus zoals deze in de notitie 'Trefzeker meebewegen'is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is  dat we op een andere manier willen sturen. Dit willen we doen op een wijze die past bij de nieuwe rol die we als gemeente hebben, die past bij de wensen van de raad en die past bij de samenleving. Voorlopig hoort daar nog een bijstellingsdocument aan het einde van het jaar bij. 

Dit document is het tweede bijstellingsdocument van 2020, maar naast de noodzakelijke bijstellingen geeft dit document dus  ook ruimte voor informatie over de (financiële) gevolgen van Corona, de septembercirculaire en de herbeoordeling van de reserve incidentele dekkingsmiddelen. 


Hieronder treft u een eerste globale planning aan van de  P&C documenten van 2021.

Sturingsmonitor Raadsvergadering (opinievorming) 4 en 18 maart 2021
Bestuursrapportage Raadsvergadering (opinievorming en vaststelling) 30 juni 2021
Jaarrekening 2020 Raadsvergadering (vaststelling) 30 juni 2021
Begroting 2022 Raadsvergadering (vaststelling) 4 november 2021
Financiële bijstellingen 2021 (najaarsbijstellingen,indien nodig) Raadsvergadering (vaststelling)  9 december 2021
Hoofdlijnen uit de bijstellingen
De hoofdlijnen uit de bijstellingen zijn als volgt:
Pijler Onderwerp bedrag voordeel/ nadeel incidenteel/ structureel
1 Wachtgelden wethouders 130.000 n i
2 Gemeentelijke bijdrage WPDA 483.000 v i
2 WMO vervoer 19.000 n s
2 Leerlingenvervoer 81.000 v i
2 Hulpmiddelen WMO 180.000 n i
2 Lagere bijdrage PMD 134.000 n i
2 Groenonderhoud 70.000 n s
4 Waterschapslasten wegen 25.000 n s
5 Samenwerking Drentsche Aa 80.000 n i
5 Verzekeringspremies 31.000 n s
5 Algemene uitkering 1.750.000 v i
Voor een gedailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt u verwezen naar de inhoud van de tegels van de verschillende pijlers.

Resultaat

Resultaat najaarsrapportage  2020


Het resultaat van deze najaarsrapportage  2020 is  € 1.371.900  positief.  Hiervan is  -/- € - 137.667 structureel en € 1.509.567 incidenteel van karakter. 

Het incidentele voordeel ad € 1.509.567 is opgebouwd uit 3 onderdelen: 

1. Effecten Corona                                                                          €     556.750   nadelig

2. Herijking reserve incidentele dekkingsmiddelen    €     237.617   voordelig

3. 'Normale' bijstellingen                                                             € 1.828.700   voordelig

Voorgesteld wordt om het van totale voordeel ad € 1.371.900  een bedrag ad € 1.326.900  te storten in de VAR (Vrije Algemene Reserve) en een bedrag ad € 45.000 te storten in de Algemene reserve grondbedrijf.
Het structurele nadeel wordt meegenomen in de voorjaarsbijstellingen 2021 en zo structureel verwerkt in de begroting 2021.  Het structurele begrotingssaldo 2021 biedt hiervoor voldoende ruimte.