Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt het document' najaarsrapportage 2020'. Dit document is onderdeel van de vernieuwde P&C-cyclus van de gemeente Aa en Hunze. Naast de begroting, de sturingsmonitor en de jaarrekening heeft deze cyclus (voorlopig) nog twee bijstellingsmomenten, één in het voorjaar en één in het najaar. We onderzoeken de mogelijkheden om deze bijstellingsmomenten te verminderen. Met dit document willen wij u informeren over de financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende begrotingsjaar.
In het document 'najaarsrapportage 2020' treft u  de noodzakelijke bijstellingen aan. Deze financiële bijstellingen zijn incidenteel en structureel van aard en zijn nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de jaarrekening 2020.  Daarnaast willen we ook niet met begrotingsonrechtmatigheden te maken krijgen omdat we daarmee een goedkeurende accountantsverklaring op het spel zetten. 

Deze bijstellingen leiden tot een positief resultaat van deze  'najaarsrapportage'  van € 1.371.900.  Hiervan is -/- € 137.667 structureel en € 1.509.567 incidenteel van karakter.

Daarnaast wordt in deze 'najaarsrapportage 2020' aandacht besteed aan de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente, de septembercirculaire 2020 en de herbeoordeling van de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
De behandeling van deze najaarsrapportage door uw raad zal plaats vinden op 16 december 2020.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Mevrouw mr. M. Tent                     de heer A.W. Hiemstra

 

Secretaris                                              burgemeester

Raadsvoorstel

Voorstellen Najaarsrapportage 2020

Aan uw raad wordt voorgesteld:
1. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2020 vast te stellen door vaststelling van de 15e begrotingswijziging 2020.

2. Van het incidenteel voordelige resultaat van de bijstellingen ad € 1.509.567 uit deze najaarsrapportage,  € 1.464.567 toe te voegen aan de VAR en  € 45.000  toe te voegen aan de algemene reserve grondbedrijf.

3. Het structureel nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze najaarsrapportage ad € 137.667 in 2020 incidenteel te onttrekken aan de VAR en in 2021 structureel mee te nemen in de voorjaarsbijstellingen.

4. De spelregels voor de reserve incidentele dekkingsmiddelen  vaststellen zoals deze in de tegel Incidentele dekkingsmiddelen zijn opgenomen.

 

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze

de secretaris                                de burgemeester 

     

Mr. M. tent                                    dhr. A.W. Hiemstra

Raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 16 december 2020.

Met in acht neming van aangenomen moties en amendementen.

 

De griffier,                                                         De voorzitter,

                              

Mr. E.P. van Corbach                                 A.W. Hiemstra