Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Bijstellingen pijler 3 Economie, werk en recreatie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Digitalisering vrijetijdseconomie Regiodeal
De uitwerking van het project is in gang gezet en de uitvoering ervan loopt door in 2021. Een bedrag van € 95.000  wordt in 2020 niet meer uitgegeven en meegenomen naar 2021 door een toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Lagere opbrengst toeristenbelasting (Corona)
Als gevolg van de Coronacrisis is de inschatting dat de toeristenbelasting over 2020 € 365.000 lager uitvalt dan de raming. We hebben als verlaging vooralsnog hetzelfde bedrag meegenomen als de component derving inkomsten toeristenbelasting uit de rijksvergoeding vanwege Corona.

Heroverweging reserve incidentele dekkingsmiddelen
Als gevolg van de heroverweging van de reserve incidentele dekkingsmiddelen wordt het incidentele budget voor speelvoorzieningen verlaagd met € 20.941. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve incidenteel en toegevoegd aan de VAR.

Waterlossingen en slootonderhoud
Er is extra noodzakelijk onvoorzien groot onderhoud gepleegd aan duikers voor een bedrag van incidenteel € 22.500. Het extra onderhoud was niet voorzien. Daarnaast is het budget met een bedrag van incidenteel € 9.800 overschreden ivm bestekkosten voor slootonderhoud als gevolg van de nieuwe aanbesteding.

Mutaties reserves
Digitalisering vrijetijdseconomie
Een bedrag van € 95.000 voor digitalisering vrijetijdseconomie vanuit de Regiodeal wordt niet meer in 2020 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.  Daarmee is de uitvoering van het project in 2021 afgedekt.

3. Economie, werk en recreatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
3.1 Economische ontwikkelingen 2.389 2.389
3.2 Fysieke bedrijfs- en infrastructuur 966 966 423 423
3.3 Bedrijfsloket en – regelingen 5 5 15 15
3.4 Economische promotie 400 -95 305 1.734 -365 1.369
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 820 11 831
Resultaat voor bestemming 4.580 -84 4.496 2.172 -365 1.807
3.99 Bestemming resultaat 1.923 95 2.018 4.959 4.959
Resultaat na bestemming 6.503 11 6.514 7.131 -365 6.766