Recapitulatie

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie
Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2021 incidenteel structureel 2021 2021 incidenteel structureel 2021
01 Bestuur en participatie 4.948 270 15 5.233 1.020 170 1.190
02 Zorg 31.127 1.496 -34 32.590 7.769 1.674 9.443
03 Economie, werk en recreatie 4.023 4.023 4.599 25 4.624
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 24.005 299 25 24.329 12.646 731 35 13.412
05 Middelen en ondersteuning 13.543 318 37 13.897 51.613 1.310 52.923
Algemeen totaal 77.647 2.383 43 80.072 77.647 3.911 35 81.592
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2021) 1.338
Bijstellingen (saldo lasten - baten) -8
Saldo na bijstellingen 1.330
Incidenteel
Beginsaldo
Bijstellingen (saldo lasten - baten) 1.528
Saldo na bijstellingen 1.528

Details bijstellingen storting VAR

Terug naar navigatie - Details bijstellingen storting VAR
Overzicht bijstellingen (excl. coronagerelateerde bijstellingen 2021 en budgettair neutrale bijstellingen)
Pijler Taakveld Omschrijving Lasten Lasten Baten Baten resultaat i/s
Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
1 0.1 Wachtgelden bestuur 120.000 i
1 0.1 Vergoeding raad- en raadscommissies 20.000 i
1 0.2 Leges rijbewijzen 30.000 i
1 0.2 Afdracht rijk rijbewijzen 10.000 i
1 1.2 Veiligheidsbeleid 15.000 s
2 4.3 Leerlingenvervoer 33.561 s
2 6.3 Ziektekostenverzekering minima 100.000 i
2 6.3 Uitkering BUIG (Participatiewet) 450.000 i
2 6.3 Lagere uitgaven BUIG (Participatiewet) 450.000 i
2 6.71 Accresontwikkeling sociaal domein 143.000 i
2 6.71 Hogere inkomst eigen bijdragen WMO 40.000 i
2 6.71 Beschermd wonen 200.000 i
2 6.71 WMO schoonmaakhulp 300.000 i
2 6.72 Kosten jeugdzorg 200.000 i
3 3.4 Opbrengst woonforensenbelasting 25.000 i
4 2.1 Onderhoud openbare verlichting 15.000 i
4 2.1 Extra straatvegen 10.000 i
4 5.2 Sporthal de Goorns bijdrage gymn.onderwijs Nassau 20.000 s
4 5.7 Groenonderhoud kernteams extra inhuur 75.000 i
4 5.7 Eiken processierups 25.000 i
4 5.7 kapitaallasten apparatuur schadelijke bermplanten 9.750 s
4 7.4 Bijdrage RudD 60.700 i
4 7.5 Lijkbezorgingsrechten 40.000 i
4 8.1 Uitvoering woonvisie 18.000 i
4 8.1 Bouwleges 450.000 i
5 0.4 ARBO 35.000 i
5 0.4 Onderhoud machinepark 10.000 i
5 0.4 Onderhoud machinepark kernteams 10.000 i
5 0.4 Commissie beroep en bezwaarschriften 7.500 s
5 0.4 Rechtkundig advies 50.000 i
5 0.4 Rechtkundig advies 30.000 s
5 0.4 Kapitaallasten vervallen investering versnipperaar 2.205 s
5 0.4 Kapitaallasten vervallen extra krediet rioolbus 3.255 s
5 0.4 Extra kapitaallasten aanschaf electrische voertuigen 4.725 s
5 0.4 Oplaadpunt voor electrische voertuigen 3.500 i
5 0.5 Rente kortlopende leningen 25.000 i
5 0.4 Belastingen 260.000 i
5 0.64 Bijdrage SDA belastingen 208.000 i
5 0.64 Algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 65.000 i
5 0.7 Accresontwikkeling sociaal domein 143.000 i
5 0.8 Onvoorzien 17.000 i
5 0.8 Stelpost samenwerking Drentsche Aa 81.000 i
Totalen najaarsnota 1.463.175 681.021 40.000 1.631.000 808.846
Toe te voegen aan de VAR vanuit Corona* 111.114
Toevoeging aan de VAR 919.960
* een deel van het voor- en nadelig resultaat van Corona wordt toegevoegd aan de reserve VAR