Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Terug naar navigatie - Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt het document' najaarsnota  2021'.  Dit document is onderdeel van de vernieuwde P&C-cyclus van de gemeente Aa en Hunze. Naast de begroting, de sturingsmonitor en de jaarrekening heeft deze cyclus (voorlopig) nog twee bijstellingsmomenten, één in het voorjaar en één in het najaar. We onderzoeken de mogelijkheden om deze bijstellingsmomenten te verminderen. Met dit document willen wij u informeren over de financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende begrotingsjaar.
In het document 'najaarsnota  2021' treft u  de noodzakelijke bijstellingen aan. Deze financiële bijstellingen zijn met name incidenteel  van aard en zijn nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de jaarrekening 2021.  Daarnaast willen we ook niet met begrotingsonrechtmatigheden te maken krijgen omdat we daarmee een goedkeurende accountantsverklaring op het spel zetten.  Een gering aantal bijstellingen is naar zijn aard structureel van  karakter en werkt door in de begroting 2022.  Dit zal worden verwerkt in de bestuursrapportage 2022.

De bijstellingen leiden tot een positief resultaat van deze  'najaarsnota'  van € 1.519.960,-.  Hiervan is -/- € 7.954  (negatief) structureel en € 1.527.914,-  incidenteel van karakter. U wordt voorgesteld om een bedrag van € 919.960 toe te voegen aan de VAR en een bedrag van € 600.000 toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve Corona. In de coronabijlage ziet u dat we in 2021 een voordelig resultaat hebben als gevolg van Corona. We willen niet dat deze middelen verdwijnen in de algemene middelen omdat we  intern én extern nog steeds te maken hebben met de gevolgen van Corona.  We verwachten hiervoor nog kosten te moeten maken zowel in 2021 als in 2022. Als gevolg van de aanscherping van de maatregelen in november verwachten we in ieder geval nog kosten te moeten maken ten behoeve van handhaving. Daarnaast betekent dit ook wat voor de voortgang van de werkzaamheden binnen de organisatie. We verwachten hierop nog steeds extra inzet te moeten plegen. Deze verwachte extra uitgaven in 2021 en 2022 worden dan  verrekend met deze reserve corona voor zover hiervoor geen rijksvergoedingen worden ontvangen. 

Samen met het geprognosticeerde voordeel van de septembercirculaire brengt de toevoeging aan  de VAR deze weer (ruim) boven de afgesproken ondergrens van € 3,0 mln. Zie hiervoor het in dit document opgenomen overzicht (onderdeel resultaat p.8)

Daarnaast wordt in deze 'najaarsnota  2021' aandacht besteed aan  de algemene uitkering en de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente, hiervoor is een apart onderdeel aan de bijstellingen toegevoegd.  

Bij  het opstellen van de najaarsnota is uitgegaan van de cijfers over de eerste negen maanden van 2021. Dat betekent dat richting de jaarrekening 2021 nog nieuwe voor- of nadelen zichtbaar kunnen worden.

De behandeling van deze najaarsnota door uw raad zal plaats vinden op 9 december 2021.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Mevrouw  M. Schulte                     de heer A.W. Hiemstra

         

gemeentesecretaris   a.i             burgemeester

Raadsvoorstel

Terug naar navigatie - Raadsvoorstel

Voorstellen Najaarsnota 2021

Aan uw raad wordt voorgesteld:


1. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2021 vast te stellen door vaststelling van de 15e begrotingswijziging 2021.

2. Het incidenteel voordelige resultaat van de bijstellingen ad € 1.519.960,- uit deze najaarsnota voor een bedrag van € 919.960 toe te voegen aan de VAR en een bedrag van  € 600.000,-  toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve Corona.

3. Het structureel nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze najaarsnota ad € 7.954,-  in 2021 incidenteel te onttrekken aan de VAR en in 2022 structureel mee te nemen in de bestuursrapportage 2022.

 

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze

de gemeentesecretaris  a.i.                                  de burgemeester 

                             

 mw. M. Schulte                                                           dhr. A.W. Hiemstra

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 9 december 2021.

Met in acht neming van aangenomen moties en amendementen.

 

De griffier,                                                         De voorzitter,

                             

Mr. E.P. van Corbach                                 A.W. Hiemstra