Algemene uitkering

Algemene uitkering

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

In een brief van 26 oktober 2021 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire  en de effecten daarvan op de financiële positie van onze gemeente. In deze najaarsnota informeren wij u met name over de effecten voor het lopende jaar.

Algemeen

De gemeente Aa en Hunze is financieel gezond en dat willen we graag zo houden. Maar we hebben niet alles zelf in de hand. We hebben ook te maken met autonome ontwikkelingen of het niet verkrijgen van voldoende budget vanuit het Rijk. Het is belangrijk goed inzicht in de financiële positie te houden, en zo nodig tijdig bij te sturen.

De septembercirculaire geeft informatie over het 5e coronasteunpakket voor de jaren 2021 en 2022, over de accressen (ontwikkeling van het uitkeringsvolume) voor de komende jaren, over de verdeling van de extra jeugdmiddelen en over de uitkering uit het gemeentefonds over het lopende jaar. Verder wordt nog een vooraankondiging gedaan voor een 6e coronasteunpakket.
De accressen voor de jaren 2020 en 2021 waren ‘vastgeklikt’ bij de meicirculaire 2020. Dat betekende financiële rust voor de ‘coronajaren’ omdat de algemene uitkering voor deze jaren niet meebewoog met de rijksuitgaven. Vanaf het jaar 2022 is de normale normeringsmethodiek weer van toepassing. Dat betekent dat de algemene uitkering weer meebeweegt met (een deel van) de rijkuitgaven. 

In deze najaarsnota schetsen wij een beeld van de effecten van de septembercirculaire 2021 in relatie tot de begroting 2021 en tot de meerjarenraming 2022-2025. Bij  het opstellen van de begroting 2022 zijn we conform onze financiële uitgangspunten uitgegaan van de meicirculaire 2021.

Financieel beeld algemene uitkering 2021
Voor de begroting voor het jaar 2021 ziet het beeld er licht positief uit. De septembercirculaire geeft een gering incidenteel voordeel op de uitkering uit het gemeentefonds van € 65.000,- . Daarnaast ontvangen we vanuit het vijfde  coronasteunpakket een bedrag ad € 227.000,- . Ook ontvangen we door de toevoeging van extra middelen  voor jeugd (problematiek wachtlijsten) en mutaties in de uitkeringsmaatstaven binnen het sociaal domein in totaal een extra bedrag ad € 195.000,-.  Dit bedrag is verdeeld over WMO (€ 143.000) en Jeugd (€ 52.000)

Naast de mutaties die het gevolg zijn van de doorwerking van de septembercirculaire zijn in deze najaarsnota ook nog een aantal incidentele bedragen uit de meicirculaire verwerkt. Het gaat daarbij om een aantal decentralisatie-uitkeringen (DU) en andere taak gerelateerde bedragen. We noemen:

•    Rijksvaccinatieprogramma meningokokken                                                 €     5.000,-
•    Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening                   €   10.000,-
•    DU Inburgering                                                                                                               €     3.000,-
•    DU maatschappelijke begeleiding statushouders                                      €    17.000,-
•    DU Gezond in de Stad                                                                                                  €      7.000,-
•    DU Dak- en thuisloosheid                                                                                         €    32.000,-
•    Aanpak problematiek jeugdzorg                                                                           €  485.000,-
•    IU Compensatieregeling voogdij/18+                                                                 €      6.000,-
 Daarnaast nemen we alvast een voorschot op de decembercirculaire omdat inmiddels bekend is dat we als gemeente zijn geselecteerd voor een  DU ten behoeve van de versterking van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie. We ontvangen daarvoor een bedrag € 50.000,-.

In totaliteit gaat het om    € 1 mln aan incidentele extra middelen dat in deze najaarsnota is verwerkt. Slechts een deel daarvan is (nog) vrij aanwendbaar, te weten € 292.000. Het overige deel is gereserveerd voor de bijbehorende uitgaven (pijler 2 Zorg)

Financieel beeld algemene uitkering 2022-2025 – structureel
In de tabellen hieronder treft u de vergelijking aan van het verloop van de algemene uitkering over de jaren 2022 t/m 2025 Vergeleken wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2021 zoals deze in de begroting 2022 is opgenomen en de ontwikkeling van de algemene uitkering zoals deze op basis van de septembercirculaire 2021 wordt berekend. Het gaat hierbij om het structurele deel van de algemene uitkering. Het beeld is positief voor de hele periode van 4 jaar. Over deze 4 jaar loopt het voordeel op tot structureel € 1,038 mln. in 2025. Opgemerkt wordt nog wel dat de herverdeling van het gemeentefonds in 2023 dit beeld kan veranderen, hoewel de laatste berichten aangeven dat de gemeente Aa en Hunze een gering positief resultaat mag verwachten. De herverdeling is nog niet verwerkt in de ramingen omdat de berekeningen nog niet definitief zijn. Zodra definitieve besluitvorming over de herverdeling heeft plaatsgevonden, zullen we u uiteraard over de uitkomsten informeren.

Ontwikkeling Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2021 - structureel
Pijler Omschrijving 2022 2023 2024 2025
5 Mutatie algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2021 732.000 246.000 359.000 591.000
5 Mutatie rijksmiddelen sociaal domein - structureel -586.000 -226.000 98.000 163.000
5 Mutatie uitgaven sociaal domein - structureel 586.000 226.000 -98.000 -163.000
totaal 732.000 246.000 359.000 591.000
Ontwikkeling Algemene Uitkering op basis van de septembercirculaire 2021 - structureel
Pijler Omschrijving 2022 2023 2024 2025
5 Mutatie algemene uitkering o.b.v. septembercirculaire 2021 1.257.000 478.000 362.000 869.000
5 Mutatie rijksmiddelen sociaal domein - structureel -370.000 -308.000 94.000 213.000
5 Mutatie uitgaven sociaal domein - structureel 370.000 308.000 -94.000 -213.000
totaal 1.257.000 478.000 362.000 869.000
verschil 525.000 232.000 3.000 278.000