Pijler 1 Bestuur en participatie

Bijstellingen pijler 1 Bestuur en participatie

Terug naar navigatie - Bijstellingen pijler 1 Bestuur en participatie

0.1 Bestuur
Wachtgelden bestuur
Voor wachtgelden van voormalig bestuurders is in de begroting structureel een bedrag opgenomen van € 29.000. Wachtgeldbijdrages fluctueren echter. Voor een consistent begrotingsbeeld houden we het begrote bedrag constant en kiezen we ervoor de werkelijke uitgave in het najaar incidenteel bij te stellen. Voor 2021 gaat om een incidenteel bedrag van € 120.000.

Vergoeding raad- en raadscommissies
Voor vergoeding van raadsleden is voor 2021 incidenteel een te lage raming opgenomen van € 20.000.

B&W Representatiekosten (Corona)
In verband met  de coronacrisis vinden er minder activiteiten plaats. De post representatie kent daardoor een incidenteel voordeel van € 35.000.

B&W Reis- en verblijfkosten (Corona)
In verband met  de coronacrisis vinden er minder activiteiten plaats. De raming voor reis- en verblijfkosten kent daardoor een incidenteel voordeel van € 15.000.

Audiovisuele ondersteuning raad (Corona)     
Als gevolg van de coronacrisis moesten de raadvergaderingen grotendeels digitaal worden gehouden. Hierbij is extra ondersteuning nodig. De extra kosten bedragen naar verwachting ca € 15.000,-.

Extern regisseur Regiodeal
Vanuit de Regiodeal wordt een extern regisseur ingezet. Elke deelnemende gemeente is hierin bij toerbeurt regievoerder. Voor 2021 is dit Aa en Hunze. De kosten worden aan het eind van het jaar gedeclareerd bij de Regio. Het geheel verloopt budgettair neutraal. Het gaat om een bedrag van € 140.000.


0.2 Burgerzaken
Paspoorten en ID kaarten (Corona)
Mede  als gevolg van de Coronacrisis zijn er in 2021 minder paspoorten en ID kaarten verlengd of nieuw aangevraagd (lagere inkomst € 50.000). Na verrekening met de lagere afdracht voor de rijksleges (lagere uitgaaf € 35.000) resteert per saldo een nadeel van € 15.000.

 Afgifte rijbewijzen
De afgifte van rijbewijzen verloopt volgens een tienjaarlijkse cyclus. In 2021 zijn er meer  rijbewijzen afgegeven dan gemiddeld (hogere opbrengst € 30.000). Na verrekening met een hogere afdracht voor rijksleges (hogere uitgaaf € 10.000) resteert per saldo een incidenteel voordeel van € 20.000.


1.2 Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsbeleid
De bijdrage voor het Zorg- en veiligheidshuis Drenthe is in de loop van de jaren geleidelijk verhoogd. Binnen de totale ramingen voor veiligheid kon dat tot nu toe meestal wel opgevangen worden. Dat is nu niet meer het geval. Structurele verhoging € 15.000


6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Gebiedsfonds
In 2020 heeft uw raad een bedrag van € 312.000 beschikbaar gesteld voor gebiedsfonds windpark Oostermoer. Het gebiedsfonds wordt gevuld door het rijk, de provincie, de gemeente en de initiatiefnemers van het Windpark. Van de provincie gaan we een bedrag ontvangen van € 624.000 (over 10 jaar verdeeld). Van het rijk een bedrag van € 724.000 (over 10 jaar verdeeld).   Samen met ons eigen bedrag worden de te ontvangen bedragen gestort in een nieuwe in te stellen voorziening Gebiedsfonds windpark Oostermoer. Het geheel verloopt budgettair neutraal. In deze najaarsnota wordt onze bijdrage financieel verwerkt. Op dit moment is nog niet duidelijk of we het bedrag van de provincie en het rijk nog dit jaar ontvangen of in 2022.

 Subsidieregeling Frisse start na Corona
De subsidieregeling van de provincie heeft tot doel de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe te versterken, door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers in staat te stellen om sociaal-culturele activiteiten te organiseren. Door gebruikmaking van de regeling in Aa en Hunze kunnen lokale vrijwilligersorganisaties activiteiten organiseren die de sociale cohesie binnen de organisatie en dorpen kan versterken. We voeren de regeling zo laagdrempelig mogelijk uit voor vrijwilligersorganisaties. We ontvangen hiervoor van de provincie een bedrag ad € 50.000, datzelfde bedrag nemen we ook op als uitgave. Het geheel wordt budgettair neutraal verwerkt.

1. Bestuur en participatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
0.1 Bestuur 1.799 245 2.044 140 140
0.2 Burgerzaken 793 -25 768 324 -20 304
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.668 1.668 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 359 15 374 33 33
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 329 50 379 50 50
Resultaat voor bestemming 4.948 270 15 5.233 362 170 532
0.10 Mutatie reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.99 Bestemming resultaat 658 658
Resultaat na bestemming 4.948 270 15 5.233 1.020 170 1.190